Skip to content

Ar liudytojui privaloma atvykti į teismą?

MI informacija

– Prieš kelias dienas gavau šaukimą atvykti į teismą baudžiamojoje byloje kaip liudytojas. Tačiau apie aplinkybes, kurios nagrinėjamos teisme, nieko nežinau ir nemačiau. Noriu paklausti, ar būtina vykti tokiu atveju į teismą? Ir kokios gali būti neatvykimo pasekmės?

Skaitytojas Algis K.

LIUDYTOJO PAREIGOS

Nagrinėjimo teisme dalyviai, taip pat liudytojai, į teisiamąjį posėdį iškviečiami šaukimu. LR baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 83 str. nurodyta, kad kiekvienas šaukiamas kaip liudytojas asmuo privalo atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ir į teismą bei duoti teisingus parodymus apie tai, kas jam žinoma apie reikšmės bylai išspręsti turinčias aplinkybes.

LIUDYTOJŲ ATSAKOMYBĖ

Liudytojui, kuris be svarbios priežasties neatvyksta pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą arba be teisėto pagrindo atsisako ar vengia duoti parodymus (simuliuoja ligą, slapstosi arba atsisako priimti šaukimą), gali būti taikomos BPK numatytos procesinės prievartos priemonės: gali būti nubaustas iki 30 minimalių gyvenimo lygių (3900 Lt.) dydžio bauda arba areštu iki vieno mėnesio. Teismas nutartimi skiria baudą ar areštą savo iniciatyva arba gavęs prokuroro prašymą.

Asmuo į apklausą taip pat gali būti šaukiamas telefonu ar kitais būdais. Šiais atvejais už neatvykimą negali būti taikomos aukščiau nurodytos procesinės prievartos priemonės.

Ikiteisminio tyrimo teisėjo ar bylą nagrinėjančio teismo nutartį paskirti baudą ar areštą nubaustas asmuo per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo gali apskųsti nutartį priėmusiam ikiteisminio tyrimo teisėjui ar teismui prašydamas paskirtą baudą ar areštą panaikinti arba baudos ar arešto trukmę sumažinti. Toks skundas nagrinėjamas teismo posėdyje, jei apie tai yra pranešta skundą padavusiam asmeniui. Dėl skundo priimta nutartis gali būti skundžiama aukštesniajam teismui (BPK 163 str.).

ATVESDINIMAS

Įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis ir kiekvienas šaukiamas kaip liudytojas asmuo privalo šaukiami atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą. Be pateisinamos priežasties neatvykęs pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis ar liudytojas gali būti atvesdinami. Jeigu įtariamojo ar kaltinamojo buvimo vieta nežinoma, ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi skelbiama įtariamojo ar kaltinamojo paieška. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo apie įtariamojo paieškos paskelbimą nedelsdamas raštu pranešti prokurorui.

Asmenį atvesdina policija ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartimi (BPK 142 str.).

SVARBIOS NEATVYKIMO PRIEŽASTYS

Svarbiomis asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastimis laikomos šios:

1) laisvės atėmimas dėl administracinio arešto, sulaikymo, suėmimo ar bausmės atlikimo;

2) nutrūkęs susisiekimas dėl epidemijos, priešo užpuolimo, nepaprastai didelio potvynio ar panašios nenugalimos jėgos;

3) išvykimas į tolimąjį plaukiojimą;

4) šaukiamam asmeniui netikėta jo stambaus turto netektis;

5) ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui adresuota sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos pažyma patvirtinta liga, dėl kurios asmuo negali atvykti pagal šaukimą;

6) šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė;

7) šaukimo negavimas arba pavėluotas gavimas.

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo sprendimu svarbia asmens nedalyvavimo priežastimi gali būti pripažinta ir kitokia neatvykimo priežastis (BPK 37 str.). Apie bet kurią svarbią priežastį, trukdančią atvykti į teismą, asmuo nedelsdamas privalo pranešti šaukimą išsiuntusiam teismui.

IŠVADOS

Apibendrinant tai, kas pasakyta, darytina išvada, kad jei baudžiamajame procese esate kviečiamas kaip liudytojas, nepriklausomai nuo to ką nors žinote ar ne, nesant svarbios neatvykimo priežasties, privalote atvykti į teismą ir duoti teisingus parodymus.

Už neatvykimą be svarbių priežasčių teismas liudytojui gali skirti baudą arba areštą ir priverstinai jį atvesdinti.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės ir teisės literatūra. Šie paaiškinimai nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojami oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje