Skip to content

Pajamų natūra apmokestinimo naujovės

MI informacija

Ūkininkai, kaip ir kiti darbdaviai, dalį gyventojų gaunamo piniginio atlygio dažnai keičia prekėmis, paslaugomis ar kitokia nepinigine nauda. Taip labai dažnai apmokama darbuotojams už darbą. Kas yra pajamos natūra, kaip jos apmokestinamos ir deklaruojamos?  

Kas nėra išimtis, apmokestinama

Nuo 2010 m. pasikeitė pajamų, gautų natūra, pripažinimo principas: gyventojo pajamomis yra pripažįstama neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina gautas nuosavybėn arba naudoti turtas, paslaugos, kita gauta nauda.

Visų pirma buvo išplėsta apmokestinimo bazė. Anksčiau įstatyme, pagal kurį skaičiuotos pajamos, gautos natūra, buvo nurodytas baigtinis sąrašas to, kas pripažįstama pajamomis natūra ir už ką reikia mokėti mokesčius. Dabar įstatymas numato tik baigtinį išimčių sąrašą. Viskas, kas nėra išimtis, apmokestinama. Pajamos natūra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), o jei jos gautos iš darbdavio, t. y. susijusios su darbo santykiais, tokios pajamos natūra yra apmokestinamos ne tik GPM, bet ir sveikatos bei socialinio draudimo įmokomis.

Pajamomis nepripažįstama

Nuo 2010 m. pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama:

gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė neviršija 320 Lt;

gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už gyventojui suteiktas gydymo paslaugas, kai to reikalauja teisės aktai;

asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gyventojui suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas, ir (ar) nauda, kai asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apmoka su to suteikto turto naudojimu susijusias išlaidas, jeigu su šiais darbo drabužiais, avalyne, darbo įrankiais, įranga ir kitu turtu atliekamos tik darbo funkcijos;

gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją;

kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Taigi, ar reikės susimokėti valstybei ir už gautas gėles, bendradarbių padovanotą šuniuką ar kolegų įteiktą albumą? Kad atsirastų prievolė mokėti mokesčius už pajamas natūra, reikia, jog būtų „ekonominės naudos siekis“. Pajamų natūra nuostatos netaikomos, kai gyventojas turtą ar paslaugas gauna bendražmogiško bendravimo atvejais, kai tai pagrįsta asmeniniais santykiais ir nėra atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas. Kitaip sakant, pajamomis natūra nelaikoma net ir darbe gimtadienio proga gauta gėlių puokštė ar padėkos raštas, nes tokiais ir panašiais atvejais nėra siekio duoti ekonominę naudą.

Pažymėtina, kad kai turtas gali būti naudojamas tik darbo funkcijoms atlikti ir nesuteiktas naudotis asmeniniais tikslais, darbuotojas naudos (pajamų natūra) negauna. Automobilio laikymas prie namų ir važinėjimas juo tik į darbą ir iš darbo į namus (neapima važinėjimo namo pietų metu, pakeliui iš namų ir/arba pakeliui iš darbo į namus važinėjimo asmeniniais reikalais į kitas įstaigas, prekybos centrus ir pan.) nėra vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais, todėl gyventojas pajamų natūra negauna. Norint automobilį naudoti asmeniniams tikslams, turi būti darbdavio pasirašytas dokumentas (įsakymas ar kt.).

Pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Darbuotojui ir darbdaviui susitarus galima rinktis vieną iš dviejų apmokestinimo būdų:

apmokestinti pagal naudojimo asmeninėms reikmėms apimtį, t. y. apskaičiuoti individualiai, kiek naudos darbuotojas gauna. Šiuo atveju skaičiavimams naudojama automobilio nuomos rinkos vertė;

apmokestinti taikant fiksuotą mokestį, nepaisant automobilio naudojimo asmeninėms reikmėms apimties. Šiuo atveju skaičiavimams naudojama automobilio rinkos vertė. Taikant fiksuotą naudos mokestį gaunama nauda vertinama automobilio tikrosios rinkos kainos procentine dalimi – 0,75 proc. Vadinasi, jūsų gaunama ir apmokestinama nauda yra 0,75 proc. per mėnesį, arba 9 proc. per metus, jūsų tarnybinio automobilio, kurį naudojate asmeniniais tikslais, rinkos vertės. Šį dydį nustatė Finansų ministerija.

Kai pajamų natūra davėjas turtą gamina ir (ar) parduoda, paslaugas teikia pats, taip pat kai turtui ar paslaugoms įsigyti pajamų natūra davėjo padarytos išlaidos neatspindi tikrosios rinkos kainos, tuomet pajamos natūra turi būti vertinamos tikrąja rinkos kaina.

Darbdavys, suteikęs darbuotojams naudą natūra, kuri priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms, litais apskaičiuotą naudos sumą ir nuo jos sumokėtą pajamų mokestį turi deklaruoti atitinkamo mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje bendromis sumomis kartu su pinigais išmokėtu darbo užmokesčiu ir Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos FR0573A ir/arba FR0573U prieduose (nurodydamas kiekvienam darbuotojui per metus pinigais ir natūra išmokėtas su darbo santykiais susijusias pajamas). Taip pat bendrą sumą turi nurodyti SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį SAM3SD priede kartu su už tą mėnesį apdraustajam apskaičiuotomis draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumomis. Sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo su darbo santykiais susijusių pajamų natūra draudėjas privalo tais pačiais mokėjimo terminais, kaip ir nuo kitų apdraustajam apskaičiuotų draudžiamųjų pajamų.

Pažymėtina, kad apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų atskaitomiems leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jei gauta nauda yra gyventojų pajamų mokesčio objektas (nauda priskiriama gyventojų apmokestinamosioms arba neapmokestinamosioms pajamoms).

Laikytina pajamomis natūra:

Nelaikytina pajamomis natūra

Darbdavio suteikta paskola be palūkanų;
Darbdavio suteikta paskola lengvatinėmis palūkanomis;
Tarnybinio automobilio naudojimas asmeniniais tikslais;
Lengvatos darbdavio produkcijai, kuri teikiama kaip paskatinimas ar atlygis už darbą;
Darbdavio apmokėta poilsinė kelionė, laisvalaikio pramogos;
Darbdavio nupirktas sporto abonementas;
Darbdavio apmokėtos medicinos paslaugos (pvz., stomatologo);
Darbdavio apmokėtos buto ar namo nuomos išlaidos

Vaistai, profilaktiškai dalijami darbovietėje;
Automobilis, laikomas prie namų darbuotojo budėjimo metu;
Iš draugo pasiskolintas automobilis;
Tėvų įmoka už vaikų mokslą;
Darbdavio apmokėta poilsinė kelionė, laisvalaikio pramogos;
Darbdavio už darbuotoją mokami mokesčiai;
Gėlės iš kolegos;
Iš draugo pasiskolinti pinigai;
Darbo įrankiai, drabužiai, jei jie buvo suteikti, bet ne dovanoti

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje