Skip to content

Ypatingas dėmesys šiemet – tolesniam žemės tvarkymui ir administravimui

MI informacija

Žemės grąžinimui iš esmės artėjant prie pabaigos, ypatingas dėmesys skiriamas tolesniam žemės tvarkymo etapui. Šiais metais ypatingas dėmesys bus skiriamas valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimui aukcionuose ir tolimesniam žemės tvarkymo etapui: perorientuoti valstybinę žemės tvarkymo politiką į racionaliai tvarkomų žemės valdų kūrimą; pradėti kaimo teritorijų kompleksinį tvarkymą; sutvarkyti kaimo gyvenviečių infrastruktūrą; atnaujinti žemės konsolidacijos projektų rengimą, į šiuos projektus įtraukiant valstybinės žemės ir nevalstybinės reikšmės miškų plotus, kartu vykdant ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, žemėtvarkos priemones panaudojant formuoti racionalias ir konkurencingas žemės valdas, konsoliduoti ir privačios žemės sklypus; parengti apleistos žemės naudojimo programą, sugriežtinant sankcijas už žemės ūkio paskirties žemės apleidimą.

Žemės tvarkymas

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) nuo 2010 m. liepos 1 d. vykdo valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, įgyvendindama valstybės politiką žemės reformos, žemėtvarkos, žemės naudojimo, geodezijos ir kartografijos srityse bei geografinės informacijos infrastruktūros plėtros srityje. NŽT, siekdama sudaryti palankias sąlygas racionaliam žemės naudojimui, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro veiklai, organizuoja bei prižiūri žemėtvarkos, geodezijos ir kartografijos darbus, priima sprendimus atkurti nuosavybės teises į žemę bei parduoti, kitaip perleisti privačion nuosavybėn ar išnuomoti valstybinę žemę.

Nacionalinė žemės tarnyba, pagal kompetenciją vykdydama 2011–2012 m. numatytą prioritetinį tikslą, – ,,Žemės tvarkymo sistema, orientuota į racionalių žemėnaudų kūrimą“, iš esmės baigiantis žemės grąžinimui šalyje ypatingą dėmesį skiria valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimui, nuomai, valstybinės žemės suteikimui naudotis neatlygintinai ar patikėjimo teise bei valstybinės kitos paskirties žemės pardavimui.

Nuo 2011 metų Lietuvoje vėl inicijuojamas žemės konsolidacijos projektų rengimas ir įgyvendinimas. Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1169 įsteigtai valstybės įmonei Valstybės žemės fondui suteikti įgaliojimai rengti duomenis apie šalies žemės fondo būklę, vykdyti žemės išteklių naudojimo stebėseną, tvarkyti Lietuvos Respublikos žemės informacinę sistemą, teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybės biudžeto ir ES lėšomis finansuojamas priemones, gerinančias žemės valdų struktūras ir mažinančias apleistos žemės plotus, taip pat organizuoti žemės konsolidacijos projektų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą.

Vykdant žemės konsolidaciją, kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, juos sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai valdomos žemės ūkio valdos, sukuriama tinkama kaimo infrastruktūra. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą šiems projektams skirta 56 mln. Lt ES paramos. Lietuvoje 2005-2008 metais jau įgyvendinta 14 žemės konsolidacijos projektų. Iki 2015 metų pabaigos numatyta parengti ir įgyvendinti dar 40 žemės konsolidacijos projektų.

Nuo 2011 m. vasario NŽT kuria kiekvienam asmeniui internetu prieinamus Lietuvos teritorijos laisvos valstybinės žemės fondo erdvinius duomenis. Šiais metais bus parengti visų šalies rajonų savivaldybių teritorijų kadastro vietovių laisvos valstybinės žemės fondo erdviniai duomenys, taip užtikrinant tinkamą piliečių informavimą bei sumažintos korupcijos pasireiškimo galimybes šalies žemės tvarkymo ir administravimo srityje.

Siekiant gerinti žemės tvarkymo procesą, žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-928 patvirtinta Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, kuri supaprastino žemėtvarkos projektų rengimo procedūras.

2012 metų planai

Siekiant teisėtų piliečių lūkesčių įgyvendinimo, taip pat palankesnių sąlygų žymiai spartesniam žemės rinkos formavimuisi, NŽT nuo 2012 m. vykdys programos ,,Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“ I-ojo uždavinio dvi naujas priemones: 4 priemonę – ,,Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas“ bei 5 priemonę – ,,Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimas“. Vykdant šią priemonę, 2012–2014 m. šalies rajonų savivaldybių teritorijose kaimo vietovėse rengiamuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose būtų projektuojami laisvos žemės fonde esantys miško žemės sklypai, kurie Vyriausybės nutarimais nėra buvę priskirti valstybinės reikšmės miškams dėl jų  pardavimo aukcionuose.

Aukcionuose pardavus valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus, iš asmenų įmokų į valstybės biudžetą bus mokama piniginė kompensacija piliečiams už miestuose turėtą valstybės išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius. Vidutiniškai būtų projektuojama iki 14 300 parduotinų miško žemės sklypų, iš jų: 2012 metais  – 5 000 sklypų; 2013–2014 metais  – 9 300 sklypų.  Aukcionuose 2012–2014 metais numatoma parduoti iš viso iki 14 300 miško žemės sklypų, iš jų: 2012 metais  – 1 000 sklypų; 2013 ir vėlesniais metais  – 13 300 miško žemės sklypų. Prognozuojama, kad aukcionuose 2012 bei 2013 ir vėlesniais metais asmenims bus parduota iki 50 tūkst. ha valstybinės miškų ūkio paskirties žemės.

Žemės grąžinimas

Žemės grąžinimas yra viena sudėtingiausių ir didžiausių žemės reformos proceso dalių. LR Seimas 2011 m. lapkričio 10 d. priėmė Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimo įstatymą, reglamentuojantį galimybę kompensuoti piliečiams pinigais už miestuose turėtą valstybės išperkamą žemę. Piniginėms kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius išmokėti 2011–2015 m. iš viso prireiks per 300 mln. Lt.

Iki 2012 metų sausio 1 d. šalies kaimo vietovėse piliečių nuosavybės teisės į žemę, mišką ir vandens telkinius atkurtos jau į 3,95 mln. ha žemės, t. y. 98,3 proc. prašymuose nurodyto ploto. Žemės grąžinimo darbai, išskyrus atskiras priemiesčių teritorijas, iš esmės baigti net 25 rajonų savivaldybėse: Joniškio, Šakių, Vilkaviškio, Pasvalio, Kelmės, Pakruojo, Šilalės, Telšių, Raseinių, Jurbarko rajonų savivaldybėse bei Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse, taip pat Kėdainių, Skuodo, Panevėžio, Ukmergės, Kupiškio ir Plungės rajonų savivaldybėse ir Rietavo savivaldybėje, kadangi šiose teritorijose nuosavybės teisių į žemę atkurta daugiausia, t. y. daugiau kaip 99 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto.

Išsamesnės informacijos teirautis telefonu ( 8~5) 2391336.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here