Skip to content

Kada galima kreiptis į Vaikų išlaikymo fondą?

MI informacija

Nutraukiant santuoką teismas priteisė iš buvusio vyro alimentus vaikui išlaikyti po 400 litų per mėnesį. Iš pradžių vaiko tėvas alimentus mokėjo, tačiau prieš keletą mėnesių jis neteko darbo ir alimentų nemoka, nes neturi pinigų ir niekur nedirba. Kreipiausi į antstolius dėl priverstinio alimentų išieškojimo, tačiau antstoliai alimentų neišieškojo, nes vaiko tėvas niekur nedirba ir turto neturi. Pati uždirbu nedaug, vaiko tėvas alimentų nemoka, o vaikui išlaikyti pinigai reikalingi dabar. Ar įmanoma kaip nors šioje situacijoje išieškoti alimentus?

Esu girdėjusi apie Vaikų išlaikymo fondą, tačiau kiek teko girdėti dėl ekonominio sunkmečio jo veikla buvo sustabdyta ar ruošiamasi stabdyti. Ar šiuo metu vis dar galimą į jį kreiptis? Kokia yra kreipimosi tvarka, ar už tai reikia mokėti? Ar galima išieškoti už ankstesnius alimentus nemokėtus mėnesius?

Mama O.

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDAS?

Vaikų išlaikymo fondas (toliau – Fondas) – tai valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų).

Išlaikymas turi būti nustatytas mokėti periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį, kurios vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnės negu 1,5 BSI (Bazinė socialinė išmoka, anksčiau buvo MGL) dydžio, t. y. 195 Lt. Išmokos skiriamos ir mokamos nuo kreipimosi į Fondą dienos.

KAS GALI KREIPTIS Į VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDĄ?

Teisę kreiptis į Fondą dėl vaiko išlaikymo lėšų mokėjimo turi teisę vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (t. y. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai).

KAS TURI TEISĘ GAUTI IŠMOKAS IŠ FONDO?

Teisę gauti išmoką turi vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas) ir kuris ilgiau kaip 1 mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?

Kreipdamasis į Fondo administraciją dėl išmokų iš Fondo gavimo, pareiškėjas Fondo administracijai privalo pateikti:

nustatytos formos antstolio pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (kuri galioja 10 darbo dienų nuo šios pažymos išdavimo);

nustatytos formos prašymą išmokai iš Vaikų išlaikymo fondo gauti (kiekvienam vaikui pildomas atskiras prašymas);

bei kitus reikalingus dokumentus (pasą arba asmens tapatybės kortelę, pažymą apie pareiškėjo ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, vaiko gimimo liudijimą ir kt.).

Į Fondo administraciją dėl išmokų mokėjimo galima kreiptis paštu siunčiant registruotu laišku užpildytą prašymą išmokai gauti ir antstolio išduotos pažymą bei kitus dokumentų originalus arba jų kopijas (patvirtintas notaro ar seniūno) arba tiesiogiai, pateikiant reikalingų dokumentų originalus Fondo administracijai (pateikiamų originalų kopijas padarys ir patvirtins įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai) adresu Rinktinės g. 48A, LT-09318, Vilnius.

Sprendimas dėl išmokų iš Fondo mokėjimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos.

Atsiradus aplinkybėms, turinčioms įtakos Fondo išmokos mokėjimui (skolininkas pradėjo mokėti priteistą išlaikymą arba jo dalį (tokiu atveju bus priimamas sprendimas, kuriuo mažinamas mokėtinos išmokos dydis arba išmokos mokėjimas nutraukiamas); skolininkas mirė; vaikas emancipuojamas, įvaikinamas arba mirė ir pan.), pareiškėjas raštu apie pasikeitimus privalo informuoti Fondo administraciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą. Tuomet atitinkamai keičiamas sprendimas dėl išmokos iš Fondo mokėjimo (proporcingai mažinamas mokėtinos išmokos dydis arba nutraukiamas išmokų mokėjimas).

IŠVADA

Jeigu skolininkas nevykdo teismo sprendimo mokėti alimentus, o antstolis negali jų išieškoti, nes skolininkas neturi turto ir pajamų, šiuo atveju patartina nustatyta tvarka kreiptis į Vaikų išlaikymo fondą.

Kreipimasis į Fondą dėl alimentų mokėjimo yra nemokamas, gali būti skiriama iki 195 litų per mėnesį kiekvienam vaikui. Išmokos skiriamos ir mokamos tik nuo kreipimosi į Fondą dienos, už ankstesnius alimentų įsiskolinimus nustatyta tvarka išieško antstolis.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos tel.: (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.). Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. vasario 25  d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here