Skip to content

Ką daryti jei autoservise nekokybiškai suremontuotas automobilis?

MI informacija

– Prieš porą savaičių viename Ignalinos automobilių servise akivaizdžiai buvo nekokybiškai atlikti mano automobilio remonto darbai. Už atliktus darbus jau atsiskaičiau, tačiau kaip ir įprasta, jokių tai patvirtinančių dokumentų negavau. Ar yra kokia nors automobilių remontą reglamentuojanti tvarka? Ar turiu galimybę apginti savo pažeistas teises? Kur turėčiau kreiptis?

Vairuotojas Vaidas

Eugenijus GAŠČENKA

AUTOMOBILIŲ REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Automobilių remonto paslaugų teikimo taisykles detaliai reglamentuoja LR ūkio ministro 2004-03-31 įsakymu Nr. 4-97 patvirtinta Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka (Žin., 2004, Nr. 52-1755) (toliau – Tvarka).

Pagal šią Tvarką automobiliams priskiriamos ne bet kokios transporto priemonės, bet motorinės transporto priemonės, skirtos važiuoti keliu ir vežti krovinius ir (ar) keleivius arba vilkti kitas transporto priemones, taip pat automobilių velkamos priekabos ir puspriekabės, tačiau automobiliams nepriskiriami mopedai, motociklai, traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos.

REIKALAUTINI DOKUMENTAI REMONTUOJANT AUTOMOBILĮ

Prieš įformindamas paslaugų užsakymo paraišką, paslaugų teikėjas turi suteikti vartotojui būtiną teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui gauti paslaugą.

Atsiskaitydamas su vartotoju už suteiktas paslaugas, paslaugų teikėjas privalo išduoti pinigų mokėjimo dokumentą ir dokumentą, kuriame turi būti pateikta informacija apie pakeistas atsargines dalis, naudotas medžiagas, atliktus darbus, jų kainas bei suteiktą garantiją.

Jeigu vartotojas palieka automobilį paslaugos teikimui, tai paslaugos teikėjas kartu su paraiška turi įforminti priėmimo–perdavimo aktą, kuriame nurodo automobilio komplektiškumą, matomus išorinius pažeidimus ir defektus, vartotojo pateiktas atsargines dalis ir medžiagas. Priėmimo–perdavimo aktą pasirašo vartotojas ir paslaugos teikėjas. Paraiškos ir priėmimo–perdavimo akto vienas egzempliorius atiduodamas vartotojui. Paslaugos teikėjo nuožiūra paraiška ir priėmimo–perdavimo akto forma gali būti pateikiama vieno dokumento blanke. Paslauga turi būti pradedama teikti tik suderinus kainą ir įforminus paraišką.

GARANTIJA TEIKIAMOMS PASLAUGOMS

Garantiją paslaugoms ir atsarginėms dalims suteikia paslaugos teikėjas. Tuo atveju, kai vartotojas pats pateikia atsargines dalis ar medžiagas, paslaugų teikėjas už jas neatsako ir garantijos nesuteikia. Paslaugos teikėjas neatsako ir tuo atveju, kai vartotojas buvo informuotas apie paslėptus ar anksčiau vartotojo nepastebėtus trūkumus, kuriuos buvo siūloma pašalinti, tačiau vartotojas atsisakė ir dėl šių trūkumų kaltės sugedo ar sulūžo įdėtos dalys. Paslaugų teikėjo pasiūlymai pašalinti trūkumus turi būti nurodyti vartotojui išduotame už suteiktą paslaugą atsiskaitymo dokumente.

KREIPIMASIS DĖL NETINKAMAI SUTEIKTOS PASLAUGOS

Tvarka numato ne tik vartotojo teisę gauti tinkamos kokybės paslaugą, bet taip pat numato, kad jeigu vartotojui suteikta paslauga yra netinkamos kokybės ir vartotojas tai įrodo, jis turi teisę per 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos reikalauti, kad ši paslauga neatlygintinai būtų pakeista tinkamos kokybės paslauga. Jeigu suteikta netinkamos kokybės paslauga negali būti pakeista tinkamos kokybės paslauga, vartotojas turi teisę reikalauti, kad būtų grąžinti už paslaugą sumokėti pinigai.

Dėl netinkamos paslaugų kokybės vartotojas raštu turi kreiptis į paslaugos teikėją. Paslaugos teikėjas, gavęs vartotojo prašymą, jei nesutinka su vartotojo pretenzija, privalo per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Tvarkoje nurodytas įmones dėl paslaugos kokybės įvertinimo.

Esant nesutarimams tarp vartotojo ir paslaugos teikėjo, skundus dėl netinkamos kokybės paslaugų ar dalių priima ir nagrinėja Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir jos padaliniai, esantys visose šalies apskrityse. Skundas turi būti išnagrinėtas ne ilgiau kaip per 30 dienų. Skundo pateikėjo ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos susitarimu terminas gali būti pratęstas.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad paslaugos teikėjas turėjo išduoti Jums paslaugų užsakymo paraišką, dokumentą, kuriame turi būti pateikta informacija apie pakeistas atsargines dalis, naudotas medžiagas, atliktus darbus, kainas ir kt. taip pat pinigų mokėjimo dokumentą. Tokiu atveju turite teisę per 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos reikalauti iš paslaugos teikėjo, kad ši paslauga neatlygintinai būtų pakeista tinkamos kokybės paslauga. Jei paslaugos teikėjas atsisakys tenkinti skundą, galima kreiptis su skundu į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją (Utenos poskyris Utenio al. 8, LT-28242 Utena).

Jeigu neturite pinigų mokėjimo dokumento ar kito paslaugos teikėjo išduoto dokumento, patvirtinančio, kad paslaugą suteikė šis paslaugos teikėjas, skundai nagrinėjami tik su paslaugos teikėjo sutikimu, todėl rekomenduotina kaskart remontuojant automobilį reikalauti, kad būtų išduota užsakymo paraiška ir mokėjimo dokumentas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here