Skip to content

Ar teisėtai daromos išskaitos iš socialinės pašalpos?

MI informacija

– Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės ir paramos ir kaimo reikalų skyrius kiekvieną mėnesį moka man socialinę pašalpą, nes niekur nedirbu ir viena auginu mažametį vaiką. Kiek žinau, man ir mano vaikui socialinė pašalpa turėtų siekti apie 630 Lt, tačiau kas mėnesį pašalpos gaunu mažiau – šiek tiek daugiau nei 400 Lt. Kreipiausi į šio skyriaus darbuotojus, kurie man paaiškino, kad iš mano pašalpos yra išskaičiuojamos ir mano gaunamos pajamos vaikui išlaikyti (priteisti alimentai ir vaiko išmokos). Ar teisėtai daromos šios išskaitos? Ar gali būti už alimentus ir išmokas vaikui gaunamos pajamos išskaičiuojamos ir socialinės pašalpos? Kam galima skųsti tokius sprendimus?

MI skaitytoja iš Daugėliškio sen.

Eugenijus GAŠČENKA

Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos teikimo tvarką nustato LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimo įstatymas (toliau – įstatymas), kuriame nustatyta, kad parama teikiama tik nepasiturintiems gyventojams šiame įstatyme nustatyta tvarka, kurie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes.

Įstatyme numatytos šios piniginės socialinės paramos rūšys:

1) socialinė pašalpa;

2) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.

Kadangi šio klausimo autorės klausimas susijęs su socialinės pašalpos mokėjimo apskaičiavimu, šiame straipsnyje plačiau aptarsimė socialinės pašalpos skyrimą. Valstybės remiamos pajamos (350 Lt – E. G. pastaba) bendrai gyvenantiems asmenims nustatomos valstybės remiamų pajamų dydį padauginus iš bendrai gyvenančių asmenų skaičiaus.

SOCIALINĖS PAŠALPOS DYDIS

Įstatymas skelbia, kad socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, įskaitant atvejus, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), sudaro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 proc. (antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 proc.; trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 proc.) skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

KOKIOS PAJAMOS YRA ĮSKAITOMOS Į PAJAMAS SKIRIANT SOCIALINĘ PAŠALPĄ?

Skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitomos visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos, t. y. su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, autorinis atlyginimas, pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos, piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai),  išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo, socialinio pobūdžio pajamos (išskyrus tam tikras išimtis), išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, gautos dovanų, paveldėtos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos arba kitos faktiškai gaunamos piniginės lėšos.

Atkreiptinas dėmesys, kad skiriant socialinę pašalpą, kompensacijos ir socialinė pašalpa į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas neįskaitomos, tačiau skiriant kompensacijas, socialinė pašalpa į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas įskaitoma, o kompensacijos – neįskaitomos.

Svarbu ir tai, kad kas mėnesį gaunamos motinystės (tėvystės) pašalpos, taip pat kitos kas mėnesį gaunamos pajamos įskaitomos į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos. Jeigu jos buvo išmokėtos ne mažiau kaip vieną mėnesį pavėluotai, taip pat vienkartinės bei už du ar daugiau mėnesių iš karto išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos ir piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai), įskaitomos į pajamas tų mėnesių, kada jos buvo išmokėtos.

IŠVADA

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad pagal įstatymą Jums ir Jūsų vaikui priklausytų 630 Lt socialinė pašalpa per mėnesį, tačiau gaunant papildomas pajamas (šiuo atveju – alimentus vaikui išlaikyti ir kasmėnesines vaiko išmokas), šios pajamos yra įskaičiuojamos į Jūsų bendrai gaunamas pajamas, todėl manytume, kad šiuo atveju gaunama socialinė pašalpa yra mažinama teisėtai ir pagrįstai.

Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo (neskyrimo) ar apskaičiavimo gali  būti skundžiamas: savivaldybės administracijos direktoriui, administracinių ginčų komisijai, apygardos administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here