Skip to content

Posėdžiavo rajono taryba

MI informacija

Gegužės 24 d. įvyko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame apsvarstyti  28 klausimai ir priimta tiek pat sprendimų. Posėdyje dalyvavo iš Ignalinos kilęs naujasis Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje Imantas Umbražiūnas.

Paskirta gimnazijos direktorė

2012 m. balandžio 26 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracija organizavo konkursą Ignalinos rajono gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Valentina Čeponienė. Taryba priėmė sprendimą paskirti ją Ignalinos rajono gimnazijos direktore nuo 2012 m. gegužės 25 d., nustatant darbo užmokesčio koeficientą – 30,9 bazinių mėnesinių algų dydžio. Paskirtoji direktorė prisistatė tarybos nariams. „Esu gimusi Ignalinoje, čia visą laiką, išskyrus studijų metus, ir gyvenu, gimnazijoje dirbu nuo pat jos įkūrimo…“, – sakė V. Čeponienė.

Kalbėdama apie gimnazijos veiklos tikslus, direktorė akcentavo, kad siekiama mokinių pažangumo augimo iki 95 proc., daug dėmesio skiriama dvasinių vertybių, pilietiškumo ugdymui. Direktorę pasveikino meras Bronis Ropė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė. Jai linkėta sėkmės darbe, o gimnazijai išsirinkti gražų ir prasmingą vardą.

Patvirtintas ugdymo planas

Patvirtintas anksčiau atidėtas rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrasis planas. Šią pertvarką sąlygoja valstybinė švietimo politika bei kintanti demografinė padėtisPer 2002–2011 m. rajono savivaldybės mokyklose mokinių skaičius sumažėjo 41 proc. Išlikus šioms tendencijoms, prognozuojama, kad mokinių skaičius ir toliau mažės. Ignalinos Česlovo Kudabos mokykla po pertvarkos taps progimnazija, Ignalinos rajono gimnazijoje veiks suaugusiųjų mokymo klasės. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla po akreditacijos tampa gimnazija. Ignalinos mokykla–darželis „Šaltinėlis“ po pertvarkos tampa pagrindine mokykla.

Kiti švietimo klausimai

Ignalinos muzikos mokykla, siekdama sudaryti palankias sąlygas neformaliojo švietimo paslaugų teikimui visiems mokiniams ir atsižvelgdama į mokinių tėvų apklausos dėl muzikos instrumentų nuomos rezultatus bei turimą muzikos instrumentų bazę, teikė prašymą nustatyti muzikos instrumentų nuomos mokyklos mokiniams mokestį.  Taryba nusprendė, kad muzikos instrumentų  (akordeonų, smuikų komplektų, gitarų, kanklių, althornų, fleitų, birbynių, klarnetų, saksofonų, trimitų) nuoma mokyklos mokiniams bus 5 Lt per mėnesį už vieną instrumentą.

Taryba pritarė Dūkšto vidurinės mokyklos direktoriaus 2011 m. ataskaitai. Kaip sakė direktorė Julija Griškienė, mokykloje mokosi 187 mokiniai, dirba 29 pedagoginiai darbuotojai. Kiti metai mokyklai jubiliejiniai – bus išlydėta 60-oji abiturientų laida. Dar pažymėta, kad dėl mokinių mažėjimo artėja poreikis jungti pradines klases.

Biudžetas, mokesčiai

Patikslintas šių metų biudžetas. Asignavimai  sumažinti 89 tūkst. Lt ir  skirti būtiniausioms reikmėms. Savivaldybės administracijai asignavimai mažinami 66 tūkst. Lt, Ignalinos mokyklai–darželiui „Šaltinėlis“ – 23 tūkst. Lt. Iš šių lėšų Dūkšto  vidurinei mokyklai skiriami 23 tūkst. Lt dėl darželio grupės įsteigimo nuo 2012 m. kovo 1 d. Mielagėnų seniūnijai skiriama 12 tūkst. Lt naujai perduotų mokyklos patalpų šildymui (kuro įsigijimui), Daugėliškio vidurinė mokykla atliko mokyklinio autobuso remontą ir tam panaudojo 10 tūkst. Lt. Visuomenės sveikatos biurui reikalingos lėšos naujoms patalpoms įrengti.

2013 m. nustatytas 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, kuris bus taikomas rajono savivaldybės teritorijoje. Toks tarifas galiojo ir anksčiau.

Kiti sprendimai

Patvirtinta Ignalinos rajono neįgaliųjų socialinės integracijos 2012 m. programa, kurios tikslai – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, plėtojant neįgaliųjų reabilitaciją, paslaugas, ugdymą, aplinkos prieinamumą, užimtumą, visuomenės švietimą, jų medicininį, socialinį bei techninį aptarnavimą, mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, plėsti bendrąsias ir socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugas neįgaliesiems. Ignalinos rajone yra 2545 gyventojai, turintys negalią bei 107 neįgalūs vaikai.

Patvirtinta rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2012 m. specialioji programa. Sąmatoje numatytos lėšos – daugiau nei 23 tūkst. Lt įvairioms programoms finansuoti.

Posėdyje taip pat patvirtintas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas bei priimti sprendimai dėl pavadinimų kaimų gatvėms suteikimo, turto perdavimo ir kt.

Ignalinos TV nuotr.

P. S. Apie dar du taryboje priimtus sprendimus rašoma atskiruose šio numerio straipsniuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here