Skip to content

Kaip apskųsti prokuroro sprendimą?

MI informacija

Neseniai gavau prokuroro nutarimą, kuriuo buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje, kurioje aš buvau pripažintas nukentėjusiuoju, nes neva nebuvo padarytas nusikaltimas. Aš su šiuo sprendimu kategoriškai nesutinku, nes toks sprendimas yra nepagrįstas, remiantis byloje surinktais duomenimis, įrodymai ištirti paviršutiniškai ir aplaidžiai, liudytojų akivaizdžiai prieštaringi parodymai vertinti kaip patikimi, o svarbiausi įrodymai (teismo eksperto išvada ir kt.) įvertinti formaliai ir neišsamiai. Kai kurios prokuroro išvados yra neatitinkančios tikrovės, tendencingos, šališkos ir net prieštarauja teismo eksperto išvadoms. Kam galiu skųsti tokį prokuroro sprendimą? Kokia yra skundo pateikimo tvarka? Ar už jo pateikimą reikia mokėti?

Eugenijus GAŠČENKA

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 str. skelbia, kad ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras. Prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo.

Prokuroras sprendimus priima savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis įstatymais ir protingumo principu, gerbdamas asmens teises ir laisves, laikydamasis nekaltumo prezumpcijos, taip pat principo, kad įstatymui, valstybės institucijoms ir pareigūnams visi asmenys yra lygūs nepaisant asmens socialinės ir šeiminės padėties, pareigų, užsiėmimo, įsitikinimų, pažiūrų, kilmės, rasės, lyties, tautybės, kalbos, tikėjimo ir išsilavinimo. Prokuroro veiksmai ir sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami aukštesniajam prokurorui ir teismui (LR prokuratūros įstatymo 3 str. 2 ir 4 dalys).

Kadangi šio klausimo autorius klausia apie prokuroro sprendimų apskundimą, šiame straipsnyje plačiau aptarsime apie prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą apskundimo tvarką.

PROKURORO NUTARIMO NUTARAUKTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ APSKUNDIMO TVARKA

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 214 str. 4 dalyje nustatyta, kad prokuroro nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo ar nutarties nuorašo dienos gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui (šiuo atveju aukštesniuoju prokuroru laikomas apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras). Skundas privalo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo jo gavimo.

Skundas paduodamas aukštesniajam prokurorui tiesiogiai arba per prokurorą, dėl kurio veiksmų ar nutarimų skundžiamasi. Skundai gali būti tiek rašytiniai, tiek žodiniai. Dėl žodinių skundų prokuroras surašo protokolą. Jį pasirašo pareiškėjas ir skundą priėmęs prokuroras (BPK 63 str. 2 dalis).

Pagal proceso dalyvių skundus ar savo iniciatyva prokuroras gali atnaujinti ikiteisminį tyrimą, jei tam yra pagrindas. Ikiteisminis tyrimas atnaujinamas prokuroro nutarimu, panaikinus nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą (BPK 217 str. 1 dalis).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų, kaip nukentėjusiojo, teisės priimant neteisėtą prokuroro nutarimą, per 20 dienų nuo nutarimo ar nutarties nuorašo dienos jis gali būti skundžiamas apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui. Nors yra leidžiama skundą paduoti tiek raštu, tiek žodžiu, tačiau rekomenduotina skundą paduoti raštu.

Jeigu apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro nutarimas dėl Jūsų skundo netenkins, tokį nutarimą galima skųsti apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui, kurio sprendimas atitinkamai taip pat gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Šie skundai visais atvejais jokiais mokesčiais neapmokestinami.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here