Skip to content

KGB šešėliai virš rajono

Interneto tinklapyje www.kgbveikla.lt pradėti publikuoti KGB rajonų skyrių dokumentai. Patalpinta ir keletas KGB Ignalinos skyriaus ataskaitų, planų, kitų „popierių“. Visi jie siųsti Lietuvos TSR saugumo komitetui, visi su žyma „slaptai“. Metų ataskaitose – daug įdomių ir mums nežinomų skaičių, faktų, bet pažįstamų pavardžių. Skaitant šias ataskaitas susidaro pilnas vaizdas apie kagėbistų veiklą rajone, sekimų mastus, jų pobūdį. Šiandien spausdiname KGB Ignalinos skyriaus ataskaitą Vilniui apie 1984 m. veiklą, tiksliau – ataskaitos ištraukas. Išmetėme ideologinį šlamštą ir informaciją apie karinių dalinių kareivius bei atominės elektrinės struktūrinių padalinių darbuotojus, veiklą atominėje elektrinėje ir aplink ją (užima bemaž pusę ataskaitos). Tų žmonių seniai Lietuvoje nėra.

1984 metai

„Ignalinos rajone, kuriame gyvena daugiau nei 50 tūkst. gyventojų, operatyvinio darbo procesai analogiški, kaip ir kituose rajonuose: yra nacionalistų, reakcingos katalikų dvarininkijos, buvusių spec. kalinių ir pan. (…).

Atominėje elektrinėje dabar dirba 3500 specialistų ir darbininkų, įvairiose AE statybos organizacijose – 8500 civilių ir 12 500 karinių statybininkų. AE įrangą montuoja daug specialistų, atvykusių iš uždarų miestų ir slaptų objektų. Tarp karinių statybininkų („strojbato“ – red. past.) – daug teistų už kriminalinius nusikaltimus (…).

Daug dirbama, stiprinant agentūros aparatą ir darbą su juo. Per ataskaitinius metus rajone užverbuota 14 naujų agentų (planuota 12), atkurtas ryšys su 1 archyviniu agentu, įsigyti du slapti konspiraciniai butai susitikimams su agentais. 1984 m. pabaigoje rajone iš viso buvo 127 agentai (…).

Per ataskaitinius metus patikrinti 8 planuoti agentų signalai, naujų signalų gauta 44, kurie užregistruoti ir tikrinami (…).

Pagal antrąją liniją 1984 m. buvo 4 operatyvinio stebėjimo, 2 operatyvinės paieškos ir 1 operatyvinio patikrinimo bylos. Stebėta:

objektas Nr. 719 – Napoleonas Černius, buvęs baudėjų būrio vadas, pastaruoju metu pagal gyvenamąją vietą ir darbe charekterizuojamas teigiamai, lojalus, agentų stebimas nuolat;

objektas Nr. 880 – J. Baranauskas, buvęs vokiečių žvalgybos agentas, pastaruoju metu neaktyvus, prasigėręs, serga epilepsija, agentų stebimas nuolat;

Ieškotas:

objektas Nr. 226 – M. Žvyriukas, tikrintos versijos, kad jis su broliu Vytautu žuvo 1949 m. Širvintų r., kad 1947 m. žuvo Ignalinos r., kad gyvena Lenkijoje ir TSRS teritorijoje. Versijos nepatvirtintos;

objektas Nr. 1849 – A. Beliajevas, įtariamas valiutinėmis operacijomis Maskvoje, Kazachstane. Agentas […] pranešė, kad jis turi ryšių su JAV gyvenančiu Petru Šapru, chemijos mokslų daktaru, dirbančiu viename iš kosminių tyrimų centrų. Išsiaiškinta, kad ryšys tarp jų jau nutrūkęs (…)

Pagal gautus agento pranešimus, stebimas Kaniūkų k. gyventojas Nikodemas Narkevičius, kuris elgiasi įtartinai, anksčiau gyveno Australijoje, susirašinėja su šia šalimi ir JAV.

1984 m. į kapitalistinę šalį (į Australiją pas brolį) buvo išvykęs vienas rajono gyventojas – Edvardas Baubinas. Operatyvinio intereso jį stebėti nėra.

Už ryšius su reakcingais kunigais, į užsienį (Vokietiją) neišleista ligoninės felčerė Danutė Bajorūnienė (…).

Pagal trečią liniją užverbuoti 4 agentai („Eugenijus“, „Vitas“, „Stasa“ ir „Pavelas“). Visi jie kariškiai. Užverbuoti 2 agentai milicijos padaliniuose (su agentu „Beržinis“ atkurtas ryšys, yra perspektyvus kandidatas „L“).

Pagal ketvirtąją liniją skyriuje buvo objekto Nr. 1643 – Jono Drūteikos – stebėjimo byla. Jis 1981 m. bandė padegti šventinę tribūną. Objektą profilaktiškai apdorojus ir nuolat stebint, jis elgėsi be priekaištų. Byla atiduota į archyvą.

Kartu su KGB 4 skyriumi tikrinamas signalas dėl Ignalinos m. gyventojo Jevgenijaus Vasiljevo. Jis įtariamas dėl kontrabandinių ryšių traukinyje Leningradas–Varšuva–Berlynas. Jo atžvilgiu vykdomas planas „Magistralė“.

Pagal penktąją liniją buvo 8 operatyvinio stebėjimo ir 2 operatyvinės paieškos bylos:

objektas Nr. 1783 – Vytenis Andriukaitis, rajono ligoninės gydytojas, agentų nuolat stebimas. Po profilaktinio apdorojimo jis nacionalistinės pozicijos nekeičia, bet duomenų apie jo priešišką veiklą negaunama. Yra žinių, kad save nori išsaugoti ateičiai. Dažnai lankosi Vilniuje ir Kaune;

objektas Nr. 1809 – Reda Žvirblytė, rajono ligoninės gydytoja, nuolat stebima agentų. Po profilaktinio apdorojimo negatyvią veiklą nutraukė, tačiau kaip V. Andriukaičio bendramintė, lieka priešiškoje pozicijoje;

objektas Nr. 1609 – Vaclovas Mikolaičiukas, pensininkas, teistas kaip bandos vadas (buvęs partizanas, būrio vadas – red. past.), nuolat agentų stebimas. Uždaro būdo, niekaip nepasireiškia. Parengtos priemonės, jei situacija paaštrėtų;

objektas Nr. 471 – S. Kajokas, teistas kaip antitarybinio pogrindžio dalyvis. Nuolat stebimas, dirba statybos organizacijoje normuotoju, elgiasi nepriekaištingai, anksčiau panaudotas kontrapropagandinėse akcijose;

objektas Nr. 1825 – kunigas jezuitas Kazimieras Žemėnas, savo ekstremistinę veiklą kiek sumažino, bet pamoksluose gina nuteistus kunigus Svarinską ir Tomkevičių, pagal agentų pranešimus dalyvauja nelegaliai rengiant kunigus;

objektas Nr. 1804 – kun. Marijonas Savickas, pastaruoju metu ekstremistiškai elgiantis nepastebėtas, aktyviai užsiima bažnyčios remontu. Jį stebi vėl užverbuotas agentas „Tadas“, kuris stengiasi objektą atitraukti nuo ekstremistinės veiklos (…).

Tęsiamos iš „Nemuno“ sporto bazės 1979 m. pavogto Margolino sistemos pirtoleto paieškos. Turimi operatyviniai duomenys leidžia įtarti, kad pistoletą pametė bazės direktorius V. Švogžlys ir bijodamas atsakomybės, vagystę inscenizavo (…).

Stiprinant agentūrinį darbą, pagal penktąją liniją užverbuoti 3 planuoti agentai: „Tadas“, dirbantis tarp inteligentų, „Semionas“, dirbantis tarp rajono lenkų tautybės žmonių ir agentas […], dirbantis tarp dvasininkų. Užmegztas ryšys su „J“, kandidatu į kunigų seminariją (…).

Minint Pergalės 40-metį, organizuotas liaudies gyvėjų (stribų – red. past.) rajono sąskrydis, rajono laikraštyje „Nauja vaga“ išspausdinta 12 straipsnių šia tema (taip pat ir apie sąskrydį), vyko kiti renginiai (…).

A. Paškevičius

Lietuvos TSR KGB Ignalinos skyriaus viršininkas, pulkininkas

1984 m. gruodžio 18 d., Nr. 3089

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje