Skip to content

Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose (2)

Interneto tinklapyje www.kgbveikla.lt pradėti publikuoti KGB rajonų skyrių dokumentai. Patalpinta ir keletas KGB Ignalinos skyriaus ataskaitų, planų, kitų „popierių“. Visi jie siųsti Lietuvos TSR saugumo komitetui, visi su žyma „slaptai“. Metų ataskaitose – daug įdomių ir mums nežinomų skaičių, faktų, bet pažįstamų pavardžių. Skaitant šias ataskaitas susidaro visas vaizdas apie kagėbistų veiklą rajone, sekimų mastus, jų pobūdį.

Šiandien tęsiame pradėtą ciklą – spausdiname KGB Ignalinos skyriaus ataskaitą Vilniui apie 1987-ųjų, paskutinių prieš Atgimimo pradžią ir Sąjūdžio gimimą metų, veiklą, tiksliau – ataskaitos ištraukas. Išmetėme ideologinius postringavimus ir informaciją apie karinių dalinių kareivius bei atominės elektrinės struktūrinių padalinių darbuotojus, veiklą atominėje elektrinėje ir aplink ją (užima daugiau nei pusę ataskaitos). Toje dalyje taip pat daug įdomių faktų, tad vėliau parengsime atskirą rašinį apie atmosferą, vyravusią tuomet kariniuose daliniuose ir atominėje elektrinėje, kokią ją matė KGB pareigūnai ir užverbuoti agentai.

1987 metai

Vadovaujantis 1987 m. agentūrinių–operatyvių priemonių planu, rajono skyrius šiais metais įvykdė tokias priemones.

Pagal antrą liniją metų pradžių buvo 2 operatyvinio stebėjimo ir 3 operatyvinės paieškos bylos.

M. Žvyriuko (buvusio partizano – red. past.), S. Čeponio ir Linkos (karo metu abu tarnavo vokiečių daliniuose – red. past.) paieškos vykdytojas pagal planą, siekta nustatyti jų gyvenamą veiklą ir surinkti daugiau duomenų. Tačiau daugiau jų nesurinkta. Kas dėl Linkos ir Čeponio veiklos karo meru, tai dauguma betarpiškų jų veiklos liudytojų jau mirę, o kiti dėl senyvo amžiaus neatsimena faktų, pagrindžiančių paieškomų asmenų kaltę. Todėl Linkos ir Čeponio bylas išsiuntėme į Lietuvos KGB tardymo skyrių dėl sprendimo priėmimo.

Aktyviai stebint buvusio japonų karo žvalgybos agento Dubrovino elgseną, kokio nors jo domėjimosi Ignalinos AE nenustatyta. Stebimas N. Černius, buvęs vokiečių baudėjų bataliono būrio vadas, niekuo nepasižymėjo (…).

Metų bėgyje iš mūsų agentų gauta nemaža signalų, iš kurių svarbesni šie.

Rugsėjį agentas […] pranešė, kad Ignalinos gyventojas Skačkauskas palaiko ryšį su emigravusiu iš TSRS Vokietijos piliečiu Aleksandru Gibleriu, kuris, kaip turistas, nuolat lankosi TSRS. A. Gibleris kelis kartus neteisėtai lankėsi Ignalinoje pas Skačkauską, kur jie kalbėjosi be liudytojų. Stebėjimą tęsiame.

Siekiant išsiaiškinti priešiškų spec. tarnybų agentūrą, agentai „Jovaras“ ir „Goja“ metų bėgyje, kaip privatūs asmenys, kelis kartus lankėsi Lenkijos liaudies respublikoje, tačiau komitetą dominančių operatyvinių duomenų nepateikė (…).

Pagal trečią liniją per metus užverbuoti 4 agentai tarp karinių dalinių karininkų ir kareivių, taip pat sustiprinti ryšiai su agentais „Vasia“ (rajono milicijos skyriuje ir „Šura“ rajono kariniame komisariate (…).

Pagal penktą liniją skyriuje buvo 7 operatyvinio stebėjimo bylos.

Per agentūrą mėginta nutraukti priešišką Linkmenų kunigo–ekstremisto J. Lauriūno veiklą. Pagal gyvenamąją vietą Lauriūnas priešiškos veiklos beveik nevykdė, išskyrus tai, kad balandį bažnyčioje rinko parašus, jog būtų išlaisvintas nuteistas kun. Svarinskas. Analizuojant operatyvinią medžiagą matyti, kad Lauriūnas palaiko ryšį su nelegalios literatūros leidėjais. Taip „Katalikų bažnyčios kronikos“ 73 numeryje išspausdinta tendencinga žinutė apie nubaustus Linkmenų mokytojus, kurie lankėsi Adutiškio bažnyčioje, laidojant vieno jų giminaitį (…).

Stebėjimo objektas Jutė, rajono Žemės ūkio technikos šaltkalvis, kokių nors nacionalistinių kalbų nesakė. Dabar jis vedė, užsiėmęs šeimos reikalais (…).

Stebėjimo objektai V. Mikolaičiukas, S. Kajokas ir Peniuta (buvę partizanai ar teisti už kitą antisovietinę veiklą – red. past.), teisti už pavojingą antisovietinę veiklą, niekuo dėmesio į save neatkreipė (…)

Rugsėjį iš Didžiasalio statybinių medžiagų kombinato ginklų sandėlio pavogtas Margalino sistemos pistoletas. Pagrobėjų kol kas nustatyti nepavyko (…).

Kartu su partiniais organais Daugėliškio tarybiniame ūkyje organizuotas mitingas, kuriame ūkio darbuotojai pasmerkė rugpjūčio 23 d. nacionalistų mitingą Vilniuje. Mitingo medžiagą ir rajono žmonių laiškus, smerkiančius tą mitingą, išspausdino laikraštis „Nauja vaga“ (…).

Stiprinant agentūrinį tinklą, tarp rajono ligoninės vidurinio medicinos personalo užvervuota agentė „Pakalnutė“.

Pagal šeštą liniją KGB rajono skyrius agentūrinę–operatyvinę veiklą vykdė Ignalinos AE (…).

Per ataskaitinį laikotarpį pagal visas linijas rajono skyrius užverbavo 12 agentų ir įrengė 2 kanspiracinius butus (…).

 

Lietuvos KGB Ignalinos skyriaus viršininkas,

papulkininkis                                                                                              J. Bradauskas

Nr. 1336

1987 m. gruodžio 2 d.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje