Skip to content

Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose (3)

Jonas BALTAKIS

Tęsiame pradėtą ciklą – spausdiname KGB Ignalinos skyriaus ataskaitą Vilniui apie 1983-ųjų metų veiklą, tiksliau – ataskaitos ištraukas. Praleidome ideologinius postringavimus ir informaciją apie karinių dalinių kareivius bei atominės elektrinės struktūrinių padalinių darbuotojus, veiklą atominėje elektrinėje ir aplink ją (užima daugiau nei pusę ataskaitos). Toje dalyje taip pat daug įdomių faktų, tad vėliau parengsime atskirą rašinį apie atmosferą, vyravusią tuomet kariniuose daliniuose ir atominėje elektrinėje, kokią ją matė KGB pareigūnai ir užverbuoti agentai.

1983 metai

„…Lemiamu faktoriumi, darančiu įtaką operatyviniam darbui rajone, yra Ignalinos AE statyba, kurios paleidimas planuojamas šių metų pabaigoje. Šiemet jau atliktas pirmojo AE bloko bandomasis fizinis paleidimas, dabar baigiami montavimo darbai ir kitų sistemų bei įrangos bandymai.

AE statybos objektuose dirba 10 tūkst. civilių ir 12,5 tūkst. karinių statybininkų.

Pagrindiniai rajono skyriaus veiklos tikslai ir užduotys buvo: išaiškinti ir demaskuoti priešiškų valstybių spec. tarnybų ardomąją veiklą, užbėgti už akių pavojingiems įvykiams, avarinėms situacijoms AE statybvietėje, užtikrinti režiminių objektų ir valstybinių paslapčių saugumą, išaiškinti ir nukenksminti diversinę kenkėjišką priešo agentūros veiklą, vykdyti perspėjamąjį darbą nacionalistinių elementų ir reakcingos katalikų dvasininkijos atžvilgiu, tobulinti darbą su skyriaus agentūra, vykdyti profilaktinį darbą tarp rajono gyventojų (…).

1983 m. užverbuota 14 naujų agentų, iš viso jų dabar yra 114 (…).

Pagal antrąją liniją toliau nuolat sekamas objektas Nr. 719 – N. Černius, jis elgiasi lojaliai. Objektas Nr. 880 – J. Baranauskas, buvęs vokiečių žvalgybos agentas, taip pat niekuo nepasižymėjo.

Gavome žinių, kad ieškomas objektas Nr. 226 – M. Žvyriukas, su broliu Vytautu žuvo bandoje, bet tai patvirtinančių duomenų nėra (iš tiesų, partizanas Mečislovas Žvyriukas-Aukštaitis iš Mielagėnų žuvo 1947 m., žuvimo vieta nežinoma, jo brolis Vytautas žuvo 1948 m. Širvintų r. – red. past.).

Toliau buvo ieškomi objektai: Nr. 89 (A. Linka), Nr. 630 (S. Čeponis) ir Nr. 637 (J. Laurušas), tačiau kokių nors naujų duomenų apie jų buvimo vietą negauta (…).

Išaiškinant priešo agentus, vykdyta operatyvinė agentūrinė veikla pagal planus „Kedras“, „Vektorius-2“, „Alfa-3“ ir „Sistema“. Toliau buvo stebimas ir tiriamas Vokietijos pilietis Povilas Matuliauskas, įtariamas ryšiais su VFR žvalgyba, kurio sesuo Veronika Rapnikienė gyvena Ožionių k., o brolis Leonas Matuliauskas – Vilniuje. P. Matuliauskas 1982 m. rugpjūtį su turistine grupe lankėsi Vilniuje ir neteisėtai buvo atvykęs į Ožionis. Stebint jo gimines, panaudojamas agentas „Saibutis“, tolimas P. Matuliausko giminaitis (…).

1983 m. spalį agentas „Andrejus“ Lietuvos KGB 2-ąją valdybą informavo, kad vilnietė Rita Snieganaitė rengiasi ištekėti už JAV piliečio, gauna iš jo brangių dovanų.

Tirti signalai dėl V. Subotovo ir S. Stacevičiaus, tačiau jie nepasitvirtino. Pirmasis, pasirodo, yra TSKP narys, antrasis jokio radijo siųstuvo neturi.

Užverbuotas agentas „Šarūnas“, kurio dėdė P. Šapras gyvena JAV, yra chemijos mokslų daktaras, dirba kosminių tyrimų centre.

Šiais metais į kapitalistines šalis buvo išvykęs vienas rajono gyventojas – į Angliją B. Šimėnas. Jis operatyvine prasme neįdomus. Į Lenkiją buvo išvykę 23 rajono gyventojai, iš Lenkijos atvykę – 2.

Pagal TSRS KGB operatyvinį pranešimą, buvo ieškomi keli asmenys, tarp jų ir „Ekstremistas“, Čeliabinske organizavęs sprogimą.

Pagal penktą liniją skyriuje buvo 5 operatyvinio stebėjimo ir 2 operatyvinio patikrinimo bylos.

Stebimas objektas Nr. 1825 – kunigas jėzuitas K. Žemėnas. Išsiaiškinta, kad jis neatsisakė ekstremistinės veiklos, sako priešiškus pamokslus, pas jį Dūkšto bažnyčioje lankosi kunigai nelegalai, rinko parašus dėl nuteisto kun. A. Svarinsko, po teismo gynė kun. S. Tomkevičių. K. Žemėno atžvilgiu planuojamos administracinės poveikio priemonės, jo stebėjimui užverbuotas naujas agentas.

Stebimas objektas Nr. 1783 – V. Andriukaitis (dabartinis Seimo narys – red. past.) po profilaktinių priemonių savo priešišką veiklą kiek susilpnino, tačiau nacionalistinių pozicijų neatsisakė ir bet kada savo veiklą gali suaktyvinti. Jo bendramintė R. Žvirblytė kartu su V. Andriukaičiu lankė „A. Strazdelio universitetą“, rengiantį kadrus būsimai „nepriklausomai Lietuvai“. Jai užvesta stebėjimo byla Nr. 1809, nuolat stebima, aktyvios priešiškos veiklos neplėtoja.

Objektas Nr. 1607 – V. Mikolaičiukas, buvęs bandos vadas, stebimas nuolat, yra pranešimų, kad jis nepatenkintas santvarka ir savo socialine padėtimi. Parengtas priemonių planas, jei objektas veiklą suaktyvintų (apie 1992 m. kalbintas Vaclovas Mikolaičiukas, vienas ilgiausiai išsilaikiusių partizanų, kurį suėmė tik sunkiai sužeistą, pasakojo, kad jis į KGB rajono skyrių kasmet buvo kviečiamas po 1–3 kartus, kur lenktas viešai pasmerkti partizanines pokario kovas ir savo partizanavimą, tačiau kagėbistai to padaryti jo neprivertė – J. B. past.).

Toliau stebėti objektai Nr. 471 (S. Kajokas), Nr. 1578 (V. Puraklis) ir Nr. 1643 (J. Drūteika). V. Puraklis iš chuliganiškų paskatų grasino kaimynams, kiti objektai jokios priešiškos veiklos nevykdė.

1983 m. spalį iš Zarasų skyriaus gauta stebėjimo byla Nr. 1804 dėl kunigo M. Savicko, perkelto iš Smalvų į Mielagėnus. Buriami agentai jo nuolatiniam stebėjimui.

Liepą į Linkmenų parapiją perkeltas valstybinės reikšmės stebėjimo objektas (byla gauta iš KGB 5 tarnybos 2-ojo skyriaus) – kunigas reakcionierius Jonas Lauriūnas. Jo stebėjimui nukreipiami agentai „Jonas“, „Pušinis“, „Antanas“ ir dar keli patikimi mūsų asmenys (…).

Pagal penktąją liniją be jau minėtų kun. K. Žemėno ir R. Žvirblytės, profilaktinės priemonės dar pritaikytos, dviems asmenims. Tai Juozui Zenkui, vairuotojui, kuris sužlugdė mitingą, rengtą apsvarstyti TSKP generalinio sekretoriaus pranešimui aptarti. Ir Ceikinių aštuonmetės mokyklos mokytojai Elenai Kondratavičienei, kuri ne kartą negatyviai ir kenkėjiškai kalbėjo apie TSRS maisto programą. Iš viso pagal penktąją liniją per metus gauta ir patikrinta 20 agentūrinių signalų.

Pagal Tverečiaus vidurinės mokyklos direktoriaus pranešimą, kartu su milicija buvusio vokiečių baudėjo L. Pivoriūno (pabėgo į JAV) vienkiemyje rasti 2 rankiniai Degtiariovo markės kulkosvaidžiai ir 4 šautuvai, kuriuos dar 1944 m. atsitraukdamas ten paslėpė Vidžių baudėjų būrys. Ginklai surūdiję, naudojimui netinkami, perduoti VRM rajono skyriui. Pas rajono gyventojus dar rasti 2 nelegaliai laikyti medžiokliniai šautuvai (…).

Pagal penktąją liniją užverbuoti 3 agentai: „Eigentas“, „Balys“ ir […].

Iš rajono skyriaus už pažeidimus (girtavimą) atleistas kapitonas Masionis, jam pamainos skyriuje kol kas nėra. Stiprinant agentūrinį tinklą, parengti 9 nauji kandidatai verbuoti agentais. Ignalinos AE objektuose dirba 68 agentai, šiemet užverbuota 10 naujų (…).

Toliau ieškotas 1979 m. iš Ignalinos sporto bazės dingęs Margolino markės pistoletas. Naujų duomenų negauta (…).

Rajono laikraštyje „Nauja vaga“ buvo išspausdintas straipsnis „Ar verta ginti kunigą Svarinską?“, demaskuojantis ekstremistinę katalikų dvasininkijos veiklą, taip pat šia tema perspausdinti straipsniai iš respublikinės spaudos (…).

1983 m. spalį gauta operatyvinė informacija apie didelius krovinių pervežimo apskaitos prirašymus bei degalų grobstymo atvejus Ignalinos autotransporto įmonėje. Apie tai raštu informuotas KP rajono komitetas ir Lietuvos KGB 4 skyrius.

Vykdyta kontražvalgybinė veikla traukinyje Leningradas–Varšuva.

Apie Ignalinos statybinių medžiagų kombinate (Didžiasalyje) gaminamą brokuotą produkciją informuotas partijos RK ir Lietuvos KGB 6 skyrius (…).

Pagal gautus signalus, profilaktinės priemonės pritaikytos Ignalinos katilinių direkcijos suvirintojui Vasilijui Demjanovui dėl įrangos tyčinio gadinimo, galėjusio sukelti katilo sprogimą. Kenkėjiška veikla jis užsiėmė, dėl asmeninio priešiškumo keršydamas katilinių direktoriui (…).

Buvo gauta signalų dėl paslapčių saugojimo režimo pažeidimų. Patikrintas Ignalinos miškų ūkis ir Melioracijos statybos ir montavimo valdyba. Iš viso per metus leidimai dirbti su slapta informacija išduoti 1626 asmenims, atsisakyta išduoti – 33 (…).

Per metus įsigyti 6 konspiraciniai butai ir 3 konspiraciniai punktai. Pradėta 1 operatyvinio stebėjimo ir 2 naujos operatyvinės paieškos bylos, profilaktinės priemonės pritaikytos 10 asmenų“.

A. Paškevičius

Lietuvos KGB Ignalinos rajono

Skyriaus viršininkas

Nr. 2707

1983 m. gruodžio 12 d.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dar nėra komentarų, būkite pirmasis pakomentavęs!


Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *