Skip to content

Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose (4)

Šiandien spausdiname kiek sutrumpintą KGB Ignalinos rajono skyriaus viršininko raštą Lietuvos SSR KGB 6-ajam skyriui apie situaciją atominėje elektrinėje ir jos objektuose. Po avarijos Černobylio AE, visose SSRS atominėse elektrinėse buvo vykdomas planas „Atomas“. Ignalinos AE saugumui dirbo bemaž du trečdaliai iš viso tuomet rajone užverbuotų agentų ir informatorių.

Lietuvos TSR KGB 6-ojo skyriaus viršininkui
papulkininkiui Miškiniui V. V.
1986-02-01, Nr. 1629

Apie plano „Atomas“ įvykdymą

Ignalinos AE direkcijoje ir AE veikiančiame bloke dabar dirba 4700 žmonių. AE 2-ojo ir 3-ojo blokų statyboje dirba 8500 civilių ir apie 11 000 karinių statybininkų. Beveik visi civiliai specialistai atvyko iš uždarų miestų ir ypatingų režiminių TSRS Vidurinių mašinų ministerijos įmonių. Visi darbuotojai yra visiškai slaptų žinių, kurios yra valstybinė paslaptis, nešiotojai.

Vykdant kontražvalgybinį darbą išaiškinta, kad IAE ir statybos objektuose dirba 34 darbuotojai, kurių giminės buvo teisti už ypač pavojingus antivalstybinius nusikaltimus, 33 darbuotojai susirašinėja su giminaičiais, gyvenančiais kapitalistinėse šalyse, dar 11 palaiko ryšius su kitais kapitalistinių šalių gyventojais.

Daugiau kaip 10 proc. karinių statybininkų (apie 1200 asmenų) yra teisti už kriminalinius nusikaltimus (1980–1983 m. ataskaitose nurodoma, kad teistų kareivių „strojbate“ tarnauja apie 20 proc. – aut. past.), 16 kareivių dėl religinių įsitikinimų atsisakė priimti karinę priesaiką. 1986 m. už kriminalinius nusikaltimus nuteisti 162 kariškiai. Tarp jų dauguma – už narkotikų vartojimą.

Šalia IAE statybų objektų gyvena 135 žmonės, teisti už ypatingai pavojingus antivalstybinius nusikaltimus, 382 – grįžę iš spec. lagerių (buvę tremtiniai – red. past.), 42 – repatriantai ir reemigrantai, apie 500 gyventojų, susirašinėjantys su užsieniečiais (…).

Kontražvalgybinis darbas Ignalinos AE vykdytas, kad laiku išsiaiškinti užsienio spec. tarnybų diversinę ir žvalgybinę veiklą, laiku išaiškinti ir likviduoti avarines ir ypatingai pavojingas situacijas, griežtinti paslapčių saugojimo režimą.

Iš mūsų agentų ir kitų patikimų asmenų šiais metais gavome 9 signalus apie galimas ypatingas situacijas. Iš jų svarbesnės šios:

* ant bloko G-1 neįrengta vandenilio, naudojamo generatorių aušinimui, gaudyklė. Vandenilio koncentracijos perteklius gali sukelti generatoriaus sprogimą;

* pažeista 3-ojo AE bloko pamatų betonavimo technologija, vėliau, eksploatacijos metu, tai gali sukelti reaktoriaus avariją (nusėdus ar skilus pamatams);

* montuojant 2-ąjį bloką, blogos kokybės yra technologinių kanalų suvirinimo siūlės, kas eksploatacijos metu gali sukelti radioaktyvų medžiagų išmetimą į centrinę IAE salę;

* žema reaktoriaus valdymo vyr. inžinieriaus R. Gazetovo kvalifikacija, kurio nekvalifikuoti veiksmai galėjo sukelti avarinę situaciją. R. Gazetovas perkeltas į kitą darbą;

* virinant 2-ojo bloko aukšto spaudimo vamzdynus, išaiškinti suvirinimo darbų technologijos pažeidimai, kas vėliau galėjo sukelti vamzdynų sprogimą;

* išaiškintas neatsakingas AE kuratoriaus A. Škurino požiūris, kai be defektų akto buvo priimti svarbių 2-ojo bloko mazgų montavimo darbai, kas vėliau galėjo sukelti avarinių situacijų;

* išaiškinti rimti suvirinimo darbų technologiniai pažeidimai, virinant 2-ojo bloko cirkuliacinius 800 mm vamzdžius, kas vėliau, jų eksploatacijos metu, galėjo sukelti vamzdžių trūkimą ir didelį radioaktyvių medžiagų išmetimą į aplinką.

Pagal šiuos signalus priimtos skubios ir neatidėliotinos priemonės, todėl jokių incidentų Ignalinos AE 1986 m. neįvyko.

Išaiškintas ir užkardytas brendęs didelis konfliktas nacionaliniu pagrindu tarp karinių statybininkų. Dėl blogo maitinimo ir produktų trūkumo kareivių valgykloje, grupė k/d 69627 gruzinų ir armėnų tautybės kareivių rengėsi muštynėms su k/d 54051 uzbekų ir tadžikų tautybės kareiviais. Problemos svarstytos karinių statybinių dalinių valdybos partiniame biure.

Dėl įrangos iškomplektavimo ir vagysčių, penkiems k/d 54051 kariškiams iškeltos baudžiamosios bylos (…).

Nuolat buvo sekami ir stebimi tie IAE, VSV ir karinių dalinių darbuotojai, kurių biografijose yra kompromituojančių faktų. Stebimi Bačiulis, Šindinas, Litvinovas, Dūdėnas, Šiaudinis ir kiti, vykdę kenkėjišką veiklą nepastebėti.

1986 m. profilaktinės priemonės taikytos 3 asmenims. Tai IAE darbuotojui Jakui už nacionalistinio pobūdžio kalbas, „Naujo gyvenimo“ kolūkio traktorininkui Martinkėnui – už panikos eskalavimą dėl avarijos Černobylio AE, kariniam statybininkui Kočeškovui – už ideologiškai priešiškos literatūros platinimą tarp kareivių. Kadangi pastarasis savo įsitikinimų nepakeitė, jam užvesta stebėjimo byla tema „Žodinė antitarybinė agitacija ir propaganda“ (…).

Tikrinti signalai dėl Didžiasalio kultūros namų direktoriaus Britvičiaus ir k/d 48370 ūkio tarnybos inspektorės Stanionienės. Pirmasis į Daniją paštu išsiuntė įtartiną, simbolių kalba parašytą tekstą, antroji gavo stambią pinigų sumą iš užsieniečio, įtariamo turint ryšių su užsienio ideologiniais centrais. Tikrinant šiuos signalus, kokių nors duomenų dėl šių asmenų ryšių su užsienio spec. tarnybomis negauta.

Iš agentūros gauta operatyvinių signalų dėl kai kurių asmenų, kurie dabar tikrinami. Buvo pranešta, kad:

* IAE chemijos cecho vyr. operatorius Ovčinikovas traukinyje bendravo su užsieniečiais;

* k/d 05369 karinis statybininkas Radionovas pareiškė ketinimą kreiptis į kurios nors kapitalistinės šalies pasiuntinybę Maskvoje dėl išvykimo į Kanadą ar Šveicariją nuolat gyventi;

* k/d 55614 karinis statybininkas Deminovas kursto antirusiškas nuotaikas, giria dušmanų kovas prieš TSRS kariuomenę Afganistane;

* Kucko Sniečkuje skleidžia paniškas kalbas apie avariją, neva įvyksiančią IAE 1987 m. sausį: Nustatyta, kad Kucko – Švenčionių r. Kaciūnų k. gyventojas, psichiškai nesveikas (…).

Per ataskaitinį laikotarpį IAE užverbuoti 8 agentai, iš viso dabar jų yra 85. Sniečkuje įsigytas vienas konspiracinis butas.

J. Bradauskas
KGB Ignalinos skyriaus viršininkas

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje