Skip to content

Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose (5)

MI informacija

Interneto tinklapyje www.kgbveikla.lt pradėti publikuoti KGB rajonų skyrių dokumentai. Patalpinta ir keletas KGB Ignalinos skyriaus ataskaitų, planų, kitų „popierių“. Visi jie siųsti Lietuvos TSR saugumo komitetui, visi su žyma „slaptai“. Metų ataskaitose – daug įdomių ir mums nežinomų skaičių, faktų, bet pažįstamų pavardžių. Skaitant šias ataskaitas susidaro visas vaizdas apie kagėbistų veiklą rajone, sekimų mastus, jų pobūdį. Šiandien spausdiname 1981 m. ataskaitą (sutrumpintą) ir KGB Ignalinos skyriaus kadrinių darbuotojų sąrašą.

1981 metai

„…Buvo priimtos konkrečios priemonės, gerinant darbą su agentūra, užverbavus naujų agentų, iš jų gauta daugiau operatyvinių signalų.

Operatyviniam darbui rajone turėjo įtakos kai kuris gyvenančių asmenų kontengentas: reakcinga dvasininkija, nacionalistai, asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų ir spec. gyvenviečių (tremtiniai – J. B. past.), tarp kurių yra priešiškai nusiteikusių tarybinei santvarkai, taip pat gausus apsikeitimas asmeniniais privačiais kanalais su Lenkija, nes daugelis Lenkijoje pabuvojusių rajono gyventojų palankiai vertino įvykius toje šalyje (Lenkijoje nuo 1979 m. prasidėjo „Solidarumo“ revoliucija, atvedusi į komunizmo toje šalyje žlugimą – J. B. past.)“. Tačiau svarbiausias operatyvinis darbas vyko Ignalinos AE statybos aikštelėje. Pirmojo AE bloko paleidimas planuojamas 1983 m. o reaktoriaus montavimas prasidės 1982 m. Šiuo metu visuose AE objektuose dirba 8,5 tūkst. civilių ir 8 tūkst. karinių statybininkų. Tarp jų yra asmenų, dominančių KGB organus. Su slaptais ir ypač slaptais dokumentais dirbti leista 2150 žmonių.

Todėl svarbiausi rajono skyriaus operatyvinio darbo tikslai šiais metais buvo užtikrinti saugumą AE objektuose, tarp darbuotojų užkirsti kelią žvalgybinei ir kitai užsienio žvalgybų kenkėjiškai veiklai, paslapčių apsaugai, ypatingų situacijų ir kitų negatyvių įvykių perspėjimui (…).

Pagal antrą liniją metų pradžioje skyriuje buvo 4 operatyvinės paieškos ir 2 operatyvinio stebėjimo bylos. Užvesta operatyvinio patikrinimo byla Nr. 1646 dėl buvusio vokiečių baudžiamojo būrio dalyvio J. Čižiaus, tarnavusio 4-ajame policijos batalione. Buvo kaupiama jo nusikalstamos veiklos įrodomoji medžiaga.

Rytų vokiečio I. Verveino operatyvinio stebėjimo byla nutraukta, objektui išvykus gyventi į VFR.

Toliau buvo ieškoma objekto Nr. 89 – A. Linkos, objekto Nr. 226 – M. Žvyriuko, objekto Nr. 630 – S. Čeponio ir objekto Nr. 637 – J. Laurušo (tai buvę partizanai, antitarybinio pogrindžio dalyviai ar karo metais tarnavę vokiečių daliniuose – J. B. past.). Apie juos gauta naujų duomenų, tačiau jų buvimo vietos nenustatytos.

Stebėjimo objektai: Nr. 719 – N. Černius ir Nr. 880 – J. Baranauskas toliau patikimai stebėti. N. Černiaus stebėjimui panaudotas naujas agentas „Faustas“.

Siekiant išaiškinti priešo spec. tarnybų agentūrinę veiklą, rajone vykdyti planai „Kedras“ ir „Vektorius“. Vykdant šiuos planus stebėtas Vakarų statybos valdybos ekspeditorius Vytautas Sprindžiūnas (gim. 1960 m.), kuris 1979 m. parašė laišką „Amerikos balso“ radijui ir savo paslaugas pasiūlė JAV Centrinei žvalgybos valdybai. 1980 m. jis buvo susitikęs su JAV žvalgybininku (…).

Vykdant pasų kontrolę, ieškota asmenų, gyvenančių įtartiną gyvenimą ar įtariamų jų ryšiais su užsienio spec. tarnybų agentais. Šia tema gauti 7 agentūriniai signalai. Toliau tikrinamas Stasys Vitkauskas iš Maksimonių k., gim. 1907 m. Jo pase nurodyta, kad gimęs Daugpilyje, tačiau šis faktas neįrodytas.

Toliau stebėtas VSV stropuotojas Jeronimas Pangonis, kurio sesuo ištekėjusi už vokiečio V. Šrioderio, įtariamo ryšiais su VFR žvalgyba. Buvo gauta duomenų, kad iš VFR rengiasi atvykti į Lietuvą Pangonio sesuo, tačiau jos atvykimas neužfiksuotas.

Vykdant kontražvalgybinę veiklą pagal planą „Sistema“, KGB rajono skyrius stebėjo 5 asmenis, įtariamus turėjusius kontaktų su užsieniečiais. Tačiau kokių nors įrodymų įtarimams patvirtinti negauta (…).

Siekiant išaiaiškinti priešišką užsienio spec. tarnybų veiklą radijo mėgėjų veiklos bangų diapozonu, tarp radijo mėgėjų trumpabangininkų užverbuotas agentas „Ivanovas“ (…).

Ignalinos AE objektuose dirba 50 proc. mūsų agentūros, kuri praneša apie statybinių technologijų pažeidimus, daromą broką, drausmės tarp karinių statybininkų pažeidimus. Apie tai informuoti įmonių, rajono ir respublikos partiniai organai.

Taip, pavyzdžiui, 1981 m. spalį agentas pranešė, kad pagrindiniame ceche, montuojant separatoriaus vamzdžius, yra grubių pažeidimų. Vietoje 510 mm skersmens vamzdžių, sumontuoti 490 mm vamzdžiai. Apie tai informuotas projektavimo institutas ir LKP CK sekretorius (…).

Stiprinant agentūrinį darbą, pagal antrą liniją užverbuoti 7 agentai (planuoti 5): 2 – AE statybos daliniuose, 2 – kariniuose daliniuose, 1 – dėl apsikeitimo asmenimis su Lenkija, 1 – rajono ryšių mazge, 1 – valstybinio nusikaltėlio paieškoms. Sniečkuje įsigytas 1 konspiracinis butas (…).

Įdiegtos profilaktinio poveikio priemonės gydytojo A. Stasyčio atžvilgiu, kuris filateliją ir apsikeitimo pašto ženklais kanalą naudojo kaip pasipelnymo šaltinį – pažeidė valiutinių operacijų taisykles (…).

Š. m. kove agentas „Petraitis“ pranešė, kad į vieną kolūkį prieš keletą metų atvykęs toks N. Devgutas gyvena įtartiną gyvenimą: niekur nevažinėja, su niekuo nebendrauja. Tikrinant signalą nustatyta, kad N. Devgutas buvo teistas už ryšius su nacionalistine Cibulskio banda (partizanais – J. B. past.) Baltarusijos teritorijoje (…).

Ataskaitiniais metais iš Lenkijos į rajoną buvo atvykę 104 asmenys, į Lenkiją neišleistas nė vienas, į VDR (Rytų Vokietiją) buvo išvykę 5 žmonės, į Vengriją – 3, į Bulgariją – 1. Į kapitalistines šalis vykusių nebuvo.

Pagal penktą liniją rajono skyriuje buvo 3 operatyvinio stebėjimo ir 1 operatyvinio tyrimo byla. Šiemet nutraukta objekto Nr. 1369 – Leono Vainilos – dėl jo antitarybinių pasisakymų (praėjusį penktadienį 1941 m. birželio 14 d. tremtinys Leonas Vainila ignaliniečių palydėtas į Amžinybę  – J. B. past.).

Užvesta stebėjimo byla Nr. 1607 – Vaclovui Mikolaičiukui, kuris pokario metais vadovavo bandai Utenos r.,  buvo nuteistas už tai 15 m. lagerio. Objektas nuolat stebimas (Vaclovas – vienas ilgiausiai išsilaikiusių partizanų, suimtas sunkiai sužeistas po mūšio 1953 m. kove – J. B. past.).

Užvesta stebėjimo byla Nr. 1643 – Jonui Drūteikai, kuris naktį iš gegužės 1-osios į 2-ąją Ignalinoje bandė padegti šventinę tribūną. Su juo pravesti profilaktiniai pokalbiai, bet jų metu J. Drūteika elgėsi abejingai, nesigailėjo dėl savo poelgio.

Nuolat stebimas objektas Nr. 139 – V. Andriukaitis – „Reformistas“. Gauta naujų duomenų apie jo negatyvią veiklą. Jį stebėti pavesta agentui „Edgaras“.

Stebimi objektai S. Kajokas (Nr. 471) ir V. Puraklis (Nr. 1578) priešiškų veiksmų nevykdė, stebėti reakcingai nusiteikę dvarininkai Laurinavičius, Savickas, Svarinskas, Krumpliauskas ir kt. Jie nuolat važinėja po Švenčionių, Zarasų, Kupiškio bažnyčias. Juos nuolat stebi agentai „Pušinis“ ir „Jonas“, kuriems duotos atitinkamos užduotys.

Pagal penktą liniją, be minėto J. Drūteikos, profilaktinio poveikio priemonės dar taikytos:

Dūkšto kuro aparatūros darbininkui Stanislovui Petkeliui, nuolat skleidžiančiam šmeižikiškas kalbas apie tarybinę tikrovę;

Ceikinių kolūkio mechanizatoriui Algirdui Miklaševičiui – už ideologiškai kenksmingas kalbas ir raginimus mechanizatorius streikuoti;

Rajkoopsąjungos krovikui Vytautui Vanagui – už įžeidžiančias kalbas apie komunistus ir TSKP XXVI suvažiavimą;

Turistinės bazės buhalterei Stasei Jaksebogaitei – už nuolatines politiškai kenkėjiškas kalbas ir nuomonę;

„Pirmūno“ kolūkio sandėlininkui Kazimierui Dutkevičiui – už grasinimus kolūkio pirmininkui ir darbo dezorganizavimą;

„Vilties“ kolūkio kolūkiečiui Julijonui Laukeliui – už komunistų įžeidinėjimus ir grasinimus jiems.

Iš viso pagal penktą liniją užregistruota ir tikrinta 36 signalai. Pagal juos konfiskuoti ir neteisėtai laikyti ginklai: MK šautuvas, iš raketinio į kovinį perdarytas pistoletas, du medžiokliniai šautuvai, šaudmenys (…).

Sustiprintas auklėjamasis darbas tarp KGB rajono skyriaus personalo. Už girtuokliavimą ir blogą elgesį buityje, operatyvinis įgaliotinis vyr. leitenantas Atilius Masionis nubaustas partine linija (…)“.

Lietuvos TSR KGB Ignalinos rajono skyriaus viršininkas papulkininkis
A.Paškevičius
Nr. 1943
1981 m. gruodžio 15 d.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here