Skip to content

Ar pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo gydymą?

MI informacija

– Neseniai kreipiausi į Ignalinos rajono polikliniką, kad man raštu pateiktų informaciją apie mano diagnozę ir gydymą šioje įstaigoje, nes šią informaciją, kaip pateisinamą priežastį dėl tam tikrų aplinkybių, ketinu pateikti vienai įstaigai. Iš pradžių dėl informacijos pateikimo kreipiausi pas savo šeimos gydytoją, kuris mane nukreipė pas mane gydžiusį gydytoją specialistą. Abiejų gydytojų (pavardės žinomos – E. G. past.) atsakymai buvo panašūs: raštu tokios informacijos suteikti negali, nes tam nėra pagrindo, reikalingas teismo ar kitos institucijos oficialus užklausimas, poliklinikos vyr. gydytojo leidimas ir pan. Tada kreipiausi tiesiai pas poliklinikos l. e. vyriausiąją gydytoją, kurios atsakymas taip pat buvo panašus: tam nėra pagrindo, reikalingas teismo ar kitos institucijos oficialus užklausimas, be to l. e. vyriausioji gydytoja negydė manęs, todėl tokios informacijos suteikti taip pat negali. Parašiau prašymą dėl informacijos pateikimo raštu ir norėjau įteikti jį poliklinikos vadovei, tačiau prašymą priimti ji atsisakė pareiškusi, kad prašymų ji neregistruoja. Taip poliklinikos slenksčius miniau apie savaitę, kol prašymą nunešiau sekretorei, kad jis būtų užregistruotas ir atsakymas man būtų pateiktas raštu.

Ar aš turiu teisę gauti informaciją apie savo gydymą ir diagnozes. Ar tokiai informacijai gauti būtinas kokios nors institucijos užklausimas gydymo įstaigai? Kaip apskųsti tokius poliklinikos veiksmus atsisakant pateikti informaciją?

Eugenijus GAŠČENKA

PACIENTO TEISĖ Į INFORMACIJĄ APIE SAVO GYDYMĄ

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 str. 5 dalyje nustatyta, kad pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

TEISĖ SKŲSTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKSMUS (NEVEIKIMĄ)

Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis Įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.

Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Neįskaitomi, šių nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (Įstatymo 23 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad pacientui pageidaujant ir pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas (paciento lėšomis), taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus, nepriklausomai nuo tokios informacijos pateikimo tikslo, t. y. yra atitinkamos institucijos užklausimas ar nėra.

Atsisakymas suteikti pacientui informaciją apie jo diagnozę ir gydymą gali būti skundžiamas šiame straipsnyje aptarta tvarka.

P. S. Rengiant šį straipsnį šios rubrikos autorius telefonu susisiekė su poliklinikos vadove, kuri patvirtino, kad su paciente toks pokalbis buvo, taip ir atsisakymo suteikti informaciją pacientei motyvus: ji nėra pacientę gydanti gydytoja, reikalingas atitinkamos institucijos oficialus užklausimas ir kad pacientės prašymo nepriėmė, nes ji prašymų neregistruoja. Paaiškinus paciento teisę į informaciją apie savo gydymą šioje sveikatos priežiūros įstaigoje, pašnekovė pažadėjo, kad pacientei prašoma informacija vis tik bus pateikta.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje