Skip to content

Ar darbdavys turi teisę vienašališkai perkelti darbuotoją dirbti į kitą miestą?

MI informacija

– Dirbu vienoje Ignalinos parduotuvių pagal neterminuotą darbo sutartį apie ketverius metus. Darbdavys įsigijo patalpas Vilniuje ir ten ketina toliau vykdyti prekybą, o Ignalinoje prekybą nutraukti. Man yra siūloma toliau dirbti Vilniuje už tą patį atlyginimą. Aš nesutinku, nes Vilniuje neturiu būsto, o už siūlomą atlyginimą neišsilaikysiu. Ar darbdavys turi teisę perkelti dirbti mane į Vilnių be mano sutikimo? Jei aš nesutiksiu, ar darbdavys turi teisę mane atleisti iš darbo? Ar tokiu atveju turės išmokėti man išeitinę išmoką?

Eugenijus GAŠČENKA

DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 120 straipsnyje nustatyta, kad „Kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal LR DK 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės – aut. past.) laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Darbo sutarties sąlygos, nustatytos LR DK 95 straipsnio 1 ir 2 dalyse (1 d. darbuotojo darbovietės, t. y. įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.), ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų; 2 d. susitarimas dėl sutarties termino, sezoninio darbo pobūdžio ir kt. – (aut. past.), gali būti keičiamos esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui, išskyrus LR DK 121 straipsnyje (tik ypatingais atvejais iš anksto nenumatytais atvejais, pvz., gaivalinė nelaimė, avarija, nelaimingas atsitikimas ir pan. – aut. past.) nustatytus atvejus.“

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad darbdavys neturi teisės be darbuotojo sutikimo perkelti dirbi į kitą miestą (padalinį).

Jei darbuotojas nesutinka būti perkeliamas į kitą miestą (padalinį), darbdavys, vadovaudamasis LR DK 129 straipsniu, turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du (kai kuriais atvejais ne vėliau kaip prieš keturis) mėnesius, išskyrus atvejus, kai darbdavys yra likviduotas, sumokėdamas atleistam darbuotojui trijų mėnesių (esant ketverių metų nepertraukiamam darbo stažui toje darbovietėje) jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Pageidaujate privačios teisinės konsultacijos? Registruokitės telefonu 8~624 83459.

 Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje