Skip to content

Kaip apskųsti ikiteisminio tyrimo tyrėjos veiksmus?

MI informacija

– Vienoje ikiteisminio tyrimo byloje esu pripažintas nukentėjusiuoju. Tačiau viena rajono policijos komisariato tyrėja (vardas ir pavardė žinomi – E. G. past.) jau ne pirmą kartą nemotyvuotais atsakymais man sudaro įvairias kliūtis domėtis tyrimo eiga, gauti medžiagos kopijas ir pan., nors bylą kontroliuojantis prokuroras raštu leido tai daryti. Kaip apskųsti tokius tyrėjos veiksmus? Ar galima tokią tyrėją nušalinti? Kam paduodamas skundas? Ar už tai reikia mokėti?

Eugenijus GAŠČENKA

IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO VEIKSMŲ APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR BPK) 62 str. yra nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmus ir nutarimus proceso dalyviai arba asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Jei prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui LR BPK nustatyta tvarka.

Jei aukštesnysis prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui (LR BPK 63 str. 2 dalis), kurio sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas (LR BPK 64 str. 6 dalis).

Skundas paduodamas prokurorui tiesiogiai arba per ikiteisminio tyrimo pareigūną, dėl kurio proceso veiksmų ar nutarimų skundžiamasi. Skundai gali būti tiek rašytiniai, tiek žodiniai. Dėl žodinių skundų ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras surašo protokolą. Jį pasirašo pareiškėjas ir skundą priėmęs ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas gautą skundą kartu su savo paaiškinimais privalo per vieną dieną nuo skundo gavimo perduoti prokurorui.

Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo teisėjas per 10 dienų nuo skundo ir jam išnagrinėti reikiamos medžiagos gavimo privalo skundą išnagrinėti ir priimti nutarimą ar nutartį. Jei skundas patenkinamas, nutarime ar nutartyje nurodomi ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro padaryti pažeidimai ir pasiūloma juos pašalinti, jei skundas atmetamas – motyvai, dėl kurių skundas pripažintas nepagrįstu ir atmestas (LR BPK 64 str. 2 dalis).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei manote, kad ikiteisminio tyrimo tyrėja netinkamai atliko (neatliko) proceso veiksmus, galite šiuos veiksmus (neveikimą) raštu arba žodžiu skųsti tiesiogiai ikiteisminį tyrimą organizuojančiam prokurorui arbą per skundžiamą ikiteisminio tyrimo pareigūną.

Jei prokuroras atsisakys tenkinti skundą, toks nutarimas gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui, kurio atsisakymas tenkinti skundą taip pat gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui, kurio nutartis galutinė ir neskundžiama.

Atkreiptinas dėmesys, kad gali būti skundžiami ne bet kokie, bet tik procesiniai ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmai (neveikimas). Dėl neprocesinių pareigūno veiksmų (netinkamo elgesio, nekompetencijos ir pan.), gali būti skundžiama atitinkamos įstaigos vadovui arba padalinio vadovui.

Jei manote, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas yra šališkas, suinteresuotas bylos baigtimi ir pan., galite raštu pareikšti nušalinimą. Dėl nušalinimo sprendžia bylą kontroliuojantis prokuroras, kurio atsisakymas nušalinti pareigūną taip pat gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui ir po to ikiteisminio tyrimo teisėjui, kurio sprendimas galutinis ir neskundžiamas.

Visais atvejais nurodyti skundai ir prašymai yra neapmokestinami.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2013 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje