Skip to content

Bičių laikytojams, ketinantiems teikti paraiškas paramai

MI informacija

Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 m. skirtos programos priemonės „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ ir „Bičių šeimų atnaujinimas“. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) primena, kad paraiškos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 m. programos priemones renkamosiki 2014 m. sausio 31 d. Užpildyta paramos paraiška kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis) teikiama (asmeniškai arba teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens) arba siunčiama (registruotu laišku arba teikiama per kurjerį) NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą arba jo bityno registravimo vietą. Kitais adresais paraiškos nepriimamos.

Kartu su paraiška visi pareiškėjai pagal aukščiau nurodytas priemones privalo pateikti:

1. Bityno paso, išduoto pareiškėjui, kopiją.

2. Komercinį pasiūlymą iš prekių tiekėjo arba viešai tiekėjo pateikiamą medžiagą (lankstinuką, informaciją iš tiekėjo interneto svetainės ir pan.), kur turi būti nurodyta: prekės pavadinimas; galutinė siūlomos prekės kaina litais (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir su PVM); patvirtinimas, kad siūloma įsigyti prekė yra nauja ir nenaudota, o technika ir įranga atitinka teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus; įsigyjant avilių transportavimo įrenginį ir (arba) jo priedą, turėtų būti nurodoma įrenginio/priedo paskirtis, t. y. kam jis skirtas; įsigyjant avilius, turėtų būti nurodyta, iš kokių medžiagų jie pagaminti.

3. Tie pareiškėjai, kurie yra PVM mokėtojai, tačiau paraiškoje prašo kompensuoti PVM, turi pateikti prašymą, kuriame išsamiai pagrįstų, kodėl šio PVM jie negali įtraukti į PVM atskaitą.

4. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, jis turi pridėti pareiškėjo kompetentingo organo pritarimo projektui sprendimą ar protokolo išrašą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens.

Pažymėtina, kad jokių kitų dokumentų kartu su paraiška teikti nereikia. Reikalingus paramai administruoti duomenis (ar pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui arba įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, informaciją apie įregistruotą bičių šeimų skaičių ir t. t.) Agentūros darbuotojai patikrins patys atitinkamuose registruose ir duomenų bazėse.

Galima teikti paramos paraišką pagal kelias priemones, jeigu pareiškėjas atitinka visus toms priemonėms keliamus reikalavimus. Kiekvienai priemonei pildoma atskira paramos paraiška.

Paraiškos formą būtina tiksliai ir visiškai užpildyti. Ypač svarbu, kad paraiškoje būtų aiškiai ir teisingai nurodyti:

* pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas; jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo – juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas;

* gyvenamoji vieta (pareiškėjo nurodytu adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, todėl būtina, kad pareiškėjas nurodytų tą adresą, kuriuo jis būtų pasiekiamas), telefono numeris;

* žemės ūkio valdos atpažinties kodas (tinkami pareiškėjai yra valdos valdytojai arba partneriai valdoje; valda turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai));

* banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris);

* laikomų bičių šeimų skaičius (laikomos bičių šeimos turi būti įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai), o duomenys apie jų skaičių turi būti atnaujinti einamaisiais metais arba ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius prieš teikiant paraišką);

* prašomų kompensuoti išlaidų pavadinimai, kainos (be PVM, PVM suma ir bendra suma su PVM);

* bendra prašoma kompensuoti paramos suma (be PVM) ir prašomo kompensuoti PVM suma.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje