Skip to content

Ką daryti, jei darbdavys nemoka darbo užmokesčio?

MI informacija

– Dirbu vienoje rajono įmonių. Darbdavys nemoka viso atlyginimo jau apie du mėnesius iš eilės. Ar aš privalau ir toliau dirbti? Kur ir kokia tvarka kreiptis dėl atlyginimo nemokėjimo? Kiek tai kainuoja?

Eugenijus GAŠČENKA

DARBO SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 1231 str. nustatyta, kaddarbuotojas turi teisę laikinai iki 3 mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš 3 darbo dienas (šiais atvejais darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos atlikti savo darbo funkcijas ir jam darbo užmokestis nemokamas), jeigu:

1) darbdavys ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje, darbuotojui;

2) arba ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio.

Laikinas darbo sutarties vykdymo sustabdymas pasibaigia kitą dieną po to, kai:

1) darbuotojas raštu atšaukia laikiną darbo sutarties vykdymo sustabdymą;

2) arba kai darbdavys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus darbuotojui ir jį apie tai informuoja;

3) arba kai pasibaigia 3 mėnesių terminas.

Jeigu darbuotojas pagrįstai sustabdo darbo sutarties vykdymą, darbdavys sumoka jam ne mažesnę kaip vienos minimaliosios mėnesinės algos dydžio kompensaciją už kiekvieną mėnesį.

Darbuotojas, nepagrįstai sustabdęs darbo sutarties vykdymą, įstatymų nustatyta tvarka atsako už darbdaviui padarytą žalą.

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

LR DK 128 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip 6 mėnesių laikui, jeigu:

1) jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės;

2) arba jeigu prastova ne dėl darbuotojo kaltės sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius 12 mėnesių;

3) arba jeigu jam daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga).

Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip 3 dienos nuo prašymo padavimo dienos.

KREIPIMASIS Į DARBO GINČŲ KOMISIJĄ

LR DK 289 str. nustatyta, kad darbuotojas ar darbdavys rašytinį prašymą nagrinėti individualų darbo ginčą darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė, gali pateikti per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Praleistas prašymo pateikimo terminas gali būti atnaujintas darbo ginčų komisijos sprendimu, jeigu prašyme nurodytas termino praleidimo priežastis darbo ginčų komisija pripažįsta svarbiomis.

Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienosšalims pranešama apie posėdžio laiką ir vietą.

Darbo ginčų komisija privalo išnagrinėti prašymą ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Darbo ginčų komisijos pirmininko motyvuotu sprendimu prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

LR DK 298 str. nustatyta, kad darbo ginčų komisijos sprendimas turi būti įvykdytas jam įsiteisėjus, išskyrus atvejus, kai jis ar sprendimo dalis turi būti įvykdyti skubiai.

Tais atvejais, kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos (LR DK 303 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei darbdavys nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės, savo pasirinkimu turite teisę 1) sustabdyti darbo sutarties vykdymą iki 3 mėnesių (apie tai įspėjus darbdavį prieš 3 darbo dienas) arba 2) nutraukti darbo sutartį dėl darbdavio kaltės (tokiu atveju Jums priklauso 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip).

Jei darbdavys ir toliau neišmokės viso priklausančio darbo užmokesčio, dėl jo priteisimo per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote ar turėjote sužinoti, kad pažeistos Jūsų teisės, prašymu reikia kreiptis į darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. Tokie prašymai jokiais mokesčiais neapmokestinami.

Kadangi darbo ginčų komisijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, todėl jam įsiteisėjus, į teismą papildomai kreiptis nereikia, o priteisto darbo užmokesčio išieškojimui vykdyti pateikiamas tiesiogiai antstoliui.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here