Skip to content

Kas pagaliau padės susirinkti Saugaus eismo komisijai?

Lina RAGINYTĖ

Užstrigo, tai užstrigo Budrių gatvės gyventojų prašymas Saugaus eismo komisijos stalčiuose. Nei pirmyn, nei atgal. Dar praėjusių metų lapkritį („Budriai – nesaugiausias Ignalinos kvartalas“, MI, 2013 m., Nr. 84) rašėme apie Budrių g. gyventojų problemas, bet jie sako, kad reikalai dar vis nejuda.

Pagrįstas nerimas?

„Nie­ko čia ste­bė­ti­no, kad ne­su­spė­jam su lai­ku, bet rei­kia bent jau steng­tis. Bud­rių gat­vė – vie­na jud­riau­sių, ir nors ša­li­gat­viai pa­kan­ka­mai sau­giai įreng­ti, ta­čiau pa­ti gat­ve­lė siau­ra, vin­giuo­ta, o vai­ruo­to­jai, kaip ži­nia, skrie­ja nie­ko ne­pai­sy­da­mi. Nors daug kam tas ne­pa­tiks, bet dėl pės­čių­jų, o ypač vai­kų, sau­gu­mo no­rė­tu­me, kad bū­tų įreng­ta vie­na ki­ta per­ėja ir iš­lie­ti va­di­na­mie­ji „kal­ne­liai“, pri­ver­čian­tys vai­ruo­to­jus ma­žin­ti grei­tį. Pa­kal­nė­je abie­jo­se gat­vės pu­sė­se vei­kian­čio au­to­ser­vi­so lan­ky­to­jai pri­vers­ti lyg vo­ve­rės ra­te laks­ty­ti, kad ne­pa­kliū­tų po au­to­mo­bi­liu. Per­ėjos čia taip pat nė­ra. La­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja ir žie­mą, ka­da pra­stu­mia­mas snie­gas nuo ke­lio į pa­kraš­tį, dar at­ka­sa­mi ša­li­gat­viai, me­tant snie­gą taip pat ant to pa­ties va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je su­stum­to kal­no, ir dviems au­to­mo­bi­liams po­sū­ky­je su nuo­kal­ne, tik pra­va­žia­vus san­kry­žą į Žie­mos spor­to cen­trą, pra­si­lenk­ti jau ne­įma­no­ma. O juk be­veik vi­sa­da bū­na ir sli­du, tad ir stab­džių spus­te­lė­ti ne­ga­li“, – tada skundėsi Bud­rių gat­vės gy­ven­to­jai.

Pro­ble­ma bus spren­džia­ma?

Gyventojai ne tik į mus pagalbos kreipėsi, bet parašė ir oficialų prašymą rajono Saugaus eismo komisijai. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ėjęs Vi­das Krei­vė­nas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo (Žin., 1994, Nr. 95-1049; 2008, Nr. 113-4290)  29 str. 8 da­lies 2 punk­tu, 18 str.1 da­li­mi, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 str. 8 da­lies 2 punk­tu ir at­si­žvelg­da­mas į ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to 2013 m. rug­pjū­čio 21 d. raš­tą Nr. 89-59-S-4256 „Dėl at­sto­vų de­le­ga­vi­mo“, VĮ „Ute­nos re­gio­no ke­liai“ 2013 m. rug­pjū­čio 26 d. raš­tą Nr. KB-335 „Dėl at­sto­vo de­le­ga­vi­mo“, pernai rug­pjū­čio 27 d. pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl ra­jo­no sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos bei pa­tvir­ti­no nuo­sta­tus, ku­riais ko­mi­si­ja va­do­vau­ja­si.

Šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – Sta­ty­bos ir ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas My­ko­las Viš­ke­lis, ko­mi­si­jos sek­re­to­rius – Sta­ty­bos ir ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas (eko­lo­gas) Vy­tau­tas Za­lec­kas. Ko­mi­si­jos na­riai: sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vi­das Krei­vė­nas, Ig­na­li­nos mies­to se­niū­nas Va­len­ti­nas Rum­bu­tis, Ig­na­li­nos ra­jo­no PK Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Do­na­tas Še­mek­lis, Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Paukš­tė ir Ig­na­li­nos ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vai­duo­lis Ta­raš­ke­vi­čius.

Ši ko­mi­si­ja, spręs­da­ma įvai­rius eis­mo re­gu­lia­vi­mo, sau­gaus eis­mo val­dy­mo sis­te­mų kū­ri­mo ir tech­ni­nių eis­mo re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių įren­gi­mo, prie­žiū­ros bei to­bu­li­ni­mo, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių įren­gi­mo bei ki­tus su eis­mo sau­gu­mu su­si­ju­sius klau­si­mus ir dar dau­ge­lį ki­tų pro­ble­mų, ren­ka­si ne re­čiau kaip kar­tą per ket­vir­tį ar­ba pri­rei­kus (at­si­ra­dus rei­ka­lui).

Dar lapkritį ko­mi­si­jos sek­re­to­rius V. Za­lec­kas pa­ti­ki­no, jog mi­nė­tas raš­tas dėl Bud­rių g. pro­ble­mos yra gau­tas ir už­re­gist­ruo­tas. „Ko­mi­si­ja ne­si­ren­ka kas­kart ga­vu­si ko­kį nors pra­šy­mą, nes kar­tais jie plau­kia vie­nas po ki­to, o kar­tais ku­rį lai­ką ne­tu­ri­me nei vie­no. Kai tik jų su­si­kau­pia dau­giau, šau­kia­mas po­sė­dis. Šiuo me­tu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas M. Viš­ke­lis atos­to­gau­ja, to­dėl ko­mi­si­ja bus šau­kia­ma tik jam grį­žus, po lap­kri­čio 19 d. Apie ko­mi­si­jos spren­di­mus su­in­te­re­suo­ti as­me­nys bus in­for­muo­ja­mi raš­tu“, – beveik prieš 5 mėn. teigė ko­mi­si­jos sek­re­tori­us V. Za­lec­kas.

Balandžio 7 d. rytą susisiekę su komisijos pirmininku M. Viškeliu sužinojome, kad iki šiol dar vis nepavyko išspręsti Budrių g. klausimo ir atsakymo nėra nei neigiamo, nei teigiamo. Priežastis daugiau nei rimta – niekaip nepavyksta suderinti komisijos narių užimtumo klausimų ir surinkti jų vienu metu į posėdį.

Gerbiami komisijos nariai, Budrių g. gyventojai nuoširdžiai tikisi Jūsų supratingumo.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Reklama ir skelbimai svetainėje