Skip to content

Kas pagaliau padės susirinkti Saugaus eismo komisijai?

Užstrigo, tai užstrigo Budrių gatvės gyventojų prašymas Saugaus eismo komisijos stalčiuose. Nei pirmyn, nei atgal. Dar praėjusių metų lapkritį („Budriai – nesaugiausias Ignalinos kvartalas“, MI, 2013 m., Nr. 84) rašėme apie Budrių g. gyventojų problemas, bet jie sako, kad reikalai dar vis nejuda.

Pagrįstas nerimas?

„Nie­ko čia ste­bė­ti­no, kad ne­su­spė­jam su lai­ku, bet rei­kia bent jau steng­tis. Bud­rių gat­vė – vie­na jud­riau­sių, ir nors ša­li­gat­viai pa­kan­ka­mai sau­giai įreng­ti, ta­čiau pa­ti gat­ve­lė siau­ra, vin­giuo­ta, o vai­ruo­to­jai, kaip ži­nia, skrie­ja nie­ko ne­pai­sy­da­mi. Nors daug kam tas ne­pa­tiks, bet dėl pės­čių­jų, o ypač vai­kų, sau­gu­mo no­rė­tu­me, kad bū­tų įreng­ta vie­na ki­ta per­ėja ir iš­lie­ti va­di­na­mie­ji „kal­ne­liai“, pri­ver­čian­tys vai­ruo­to­jus ma­žin­ti grei­tį. Pa­kal­nė­je abie­jo­se gat­vės pu­sė­se vei­kian­čio au­to­ser­vi­so lan­ky­to­jai pri­vers­ti lyg vo­ve­rės ra­te laks­ty­ti, kad ne­pa­kliū­tų po au­to­mo­bi­liu. Per­ėjos čia taip pat nė­ra. La­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja ir žie­mą, ka­da pra­stu­mia­mas snie­gas nuo ke­lio į pa­kraš­tį, dar at­ka­sa­mi ša­li­gat­viai, me­tant snie­gą taip pat ant to pa­ties va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je su­stum­to kal­no, ir dviems au­to­mo­bi­liams po­sū­ky­je su nuo­kal­ne, tik pra­va­žia­vus san­kry­žą į Žie­mos spor­to cen­trą, pra­si­lenk­ti jau ne­įma­no­ma. O juk be­veik vi­sa­da bū­na ir sli­du, tad ir stab­džių spus­te­lė­ti ne­ga­li“, – tada skundėsi Bud­rių gat­vės gy­ven­to­jai.

Pro­ble­ma bus spren­džia­ma?

Gyventojai ne tik į mus pagalbos kreipėsi, bet parašė ir oficialų prašymą rajono Saugaus eismo komisijai. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ėjęs Vi­das Krei­vė­nas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo (Žin., 1994, Nr. 95-1049; 2008, Nr. 113-4290)  29 str. 8 da­lies 2 punk­tu, 18 str.1 da­li­mi, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 str. 8 da­lies 2 punk­tu ir at­si­žvelg­da­mas į ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to 2013 m. rug­pjū­čio 21 d. raš­tą Nr. 89-59-S-4256 „Dėl at­sto­vų de­le­ga­vi­mo“, VĮ „Ute­nos re­gio­no ke­liai“ 2013 m. rug­pjū­čio 26 d. raš­tą Nr. KB-335 „Dėl at­sto­vo de­le­ga­vi­mo“, pernai rug­pjū­čio 27 d. pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl ra­jo­no sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos bei pa­tvir­ti­no nuo­sta­tus, ku­riais ko­mi­si­ja va­do­vau­ja­si.

Šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – Sta­ty­bos ir ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas My­ko­las Viš­ke­lis, ko­mi­si­jos sek­re­to­rius – Sta­ty­bos ir ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas (eko­lo­gas) Vy­tau­tas Za­lec­kas. Ko­mi­si­jos na­riai: sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vi­das Krei­vė­nas, Ig­na­li­nos mies­to se­niū­nas Va­len­ti­nas Rum­bu­tis, Ig­na­li­nos ra­jo­no PK Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Do­na­tas Še­mek­lis, Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Paukš­tė ir Ig­na­li­nos ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vai­duo­lis Ta­raš­ke­vi­čius.

Ši ko­mi­si­ja, spręs­da­ma įvai­rius eis­mo re­gu­lia­vi­mo, sau­gaus eis­mo val­dy­mo sis­te­mų kū­ri­mo ir tech­ni­nių eis­mo re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių įren­gi­mo, prie­žiū­ros bei to­bu­li­ni­mo, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių įren­gi­mo bei ki­tus su eis­mo sau­gu­mu su­si­ju­sius klau­si­mus ir dar dau­ge­lį ki­tų pro­ble­mų, ren­ka­si ne re­čiau kaip kar­tą per ket­vir­tį ar­ba pri­rei­kus (at­si­ra­dus rei­ka­lui).

Dar lapkritį ko­mi­si­jos sek­re­to­rius V. Za­lec­kas pa­ti­ki­no, jog mi­nė­tas raš­tas dėl Bud­rių g. pro­ble­mos yra gau­tas ir už­re­gist­ruo­tas. „Ko­mi­si­ja ne­si­ren­ka kas­kart ga­vu­si ko­kį nors pra­šy­mą, nes kar­tais jie plau­kia vie­nas po ki­to, o kar­tais ku­rį lai­ką ne­tu­ri­me nei vie­no. Kai tik jų su­si­kau­pia dau­giau, šau­kia­mas po­sė­dis. Šiuo me­tu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas M. Viš­ke­lis atos­to­gau­ja, to­dėl ko­mi­si­ja bus šau­kia­ma tik jam grį­žus, po lap­kri­čio 19 d. Apie ko­mi­si­jos spren­di­mus su­in­te­re­suo­ti as­me­nys bus in­for­muo­ja­mi raš­tu“, – beveik prieš 5 mėn. teigė ko­mi­si­jos sek­re­tori­us V. Za­lec­kas.

Balandžio 7 d. rytą susisiekę su komisijos pirmininku M. Viškeliu sužinojome, kad iki šiol dar vis nepavyko išspręsti Budrių g. klausimo ir atsakymo nėra nei neigiamo, nei teigiamo. Priežastis daugiau nei rimta – niekaip nepavyksta suderinti komisijos narių užimtumo klausimų ir surinkti jų vienu metu į posėdį.

Gerbiami komisijos nariai, Budrių g. gyventojai nuoširdžiai tikisi Jūsų supratingumo.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje