Skip to content

Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose

MI informacija

Sutrumpintai spausdiname KGB Ignalinos rajono skyriaus 1976 m. ataskaitą. Praleidome ideologinę pliurpalynę ir veiklos kariniuose daliniuose epizodus. Pažyma su grifu „slaptai“, išspausdinta 2 egz., į respublikinį KGB išsiųsta 1976 m. gruodžio 22 d.

1976 m.

Stiprinant agentūrinį tinklą, 1976 m. užverbuoti keturi nauji agentai: 3 Vakarų statybos valdybos objektuose („Topolis“, „Pavelas“ ir „Velička“) ir vienas agentas („Elia“) kontaktams mainuose su Lenkija.

Spalio 22 d. agentas „Pavelas“ pranešė apie įtarimą kenkėjiška veikla: sistemingai buvo nutraukiamas karinio dalinio Nr. 55614 ryšio lauko linijos kabelis. Nustatyta, kad ryšio jį ne kartą nutraukė Gaidės aštuonmetės mokyklos moksleiviai: Feliksas Baliukevičius (VII klasė), Vladislovas Gedziunas (VII klasė) ir jo brolis Vitoldas (VI klasė). Moksleiviai paaiškino, kad ryšio kabelius nutraukė iš smalsumo, jiems tai daryti niekas neliepė. Moksleiviai ir jų tėveliai svarstyti Nepilnamečių reikalų komisijoje.

2-osios valdyboje gauta 13 signalų, 8 iš jų – iš agentų.

Agentas „Žvejas“ informavo apie P. Ebelio, pagal tautybę vokiečio, antitarybines ir ekstremistines nuotaikas. P. Ebelis palaiko ryšius su kitais ekstremistiškai nusiteikusiais vokiečiais, kreipėsi į VFR ambasadą dėl emigracijos iš SSRS. Duomenis patvirtino ir kiti šaltiniai. Užvesta operatyvinė stebėjimo byla Nr. 1241.

Liepos mėnesį agentas „Lukauskas“ pranešė, kad Galalaukių k. (dabar – Didžiasalio sen.) gyventojo Alberto Pivoriūno brolis Klemensas gyvena JAV, kuris 1975 m. buvo atvykęs į Lietuvos SSR. Dabar A. Pivoriūnas nori išvykti į JAV ir negrįžti.

Liepą SSKP narys Sėliukas pranešė, kad Kelpučių k. gyventojas Adolfas Jačys iš JAV gavo keturis automobilius, kaip ten mirusios sesers palikimą. Vienas iš jo sūnų – Pranas – Maskvoje baigė institutą ir dirba Serpuchovo mieste (prie Maskvos) moksliniame centre. P. Jačys nuolat lankosi pas tėvą, kuriam pasakoja mokslinio centro valstybines paslaptis. Apie tai informuotas Serpuchovo KGB skyrius.

Agentai „Mateika“ ir „Elia“ informavo, kad Mečislovas Mačiulis ir Helena Dombrovska į Lenkiją vežė aukso dirbinių. Įdiegtos profilaktinės priemonės, Dūkšto gyventojai Marijai Vaičienei neleista vykti į Lenkiją.

Agentas „Adolfas“ pranešė apie įtartiną Rostislavo Kopeičikovo (vokiečio) elgesį. Jis dirba Dūkšto sodininkystės ūkyje, bandė įsidarbinti Vakarų statybos valdyboje. Turi importinį radijo aparatą. Nustatyta, kad R. Kopeičikovo ieško Rusijos Kalinino srities KGB skyrius.

Rajono teritorijoje gyvena 12 vokiečių tautybės asmenų, atvykusių iš rytinių SSRS sričių. Kai kurie jų nori išvykti gyventi į VFR, tačiau tik minėtas P. Ebelis veikia aktyviai. Kiti dėmesio niekuo neatkreipė.

1976 m. iš Lenkijos į rajoną buvo atvykę 607 žmonės, į Lenkiją vyko 167 rajono gyventojai. Visos išvykos derintos su mumis. Neleista išvykti į Lenkiją 23 rajono gyventojams, atvykti 40-čiai Lenkijos piliečių.

Pas gimines, gyvenančius rajone, be leidimo buvo atvykę 5 turistai iš kapitalistinių šalių (Julius Rukas, Albertas Misiūnas ir Alfonsas Sekonas – iš JAV, Francua Gasys – iš Prancūzijos ir Marija Tomkevičius iš Kanados). Į kapitalistines šalis rajono gyventojai nevyko, kaip turistai, 7 lankėsi Jugoslavijoje (4 iš jų sutiko būti KGB patikėtiniais). Iš jų po kelionės gauta informacija perduota KGB 2 valdybai.

5-ojo skyriaus linija turime penkias sekimo ir stebėjimo bylas: K. Garucko, S. Kajoko, L. Bagdono, V. P. Andriukaičio ir L. Vainilos. Gauti 23 signalai (13 – iš agentų). Profilaktinės priemonės įdiegtos 8 asmenų atžvilgiu. Užverbuoti 2 nauji agentai – „Rimvydas“ ir „Jonaitis“.

1976 m. rajone užfiksuoti šie priešiški aktai. Naktį iš vasario 17 į 18 Dūkšte, prie miesto vykdomojo komiteto, išniekinta Lietuvos SSR vėliava. Kovo 1 d. ten pat vėl mėginta nuplėšti vėliavą. Nustatyta, kad abiem atvejais vėliavą išniekino Nikolajus Chiškinas, ukrainietis, buvęs komjaunuolis, gyvena Dūkšte, dirba virėju kariniame dalinyje. Jam iškelta baudžiamoji byla, nuteistas 1,5 metų laisvės atėmimo.

Naktį iš gegužės 10 į 11 nuo paminklo 1941 m. sušaudytiems sovietiniams aktyvistams Maksimonių miške nuimta ir pagrobta lenta su užrašu. Paieška rezultatų nedavė.

Gauta naujų agentūrinių pranešimų dėl Ceikinių kunigo jėzuito Karolio Garucko priešiškos veiklos, nežiūrint į tai, kad 1975 m. jam buvo pareikštas oficialus įspėjimas. Nustatyta, kad kunigas per kitus sekamus asmenis perdavė šmeižikiškus straipsnius „Katalikų bažnyčios kronikai“ bei Vatikano, „Laisvės“ ir kitoms radijo stotims.

S. Kajokas yra nuolat stebimas, bet duomenų apie jo priešišką veiklą negauta.

Su L. Bagdonu pravestas profilaktinis pokalbis, jo byla perduodama į archyvą.

V. P. Andriukaičio (dabartinio sveikatos apsaugos ministro – J. B.) byla Nr. 1058 gauta iš Kauno. Rugsėjo pabaigoje su juo pravestas profilaktinis pokalbis. V. P. Andriukaičiui stebėti ligoninėje skirti trys mūsų agentai.

Balandį pradėta byla Nr. 1221 dėl Leono Vainilos. Agentai „Palmyra“ ir „Faustas“ pranešė, kad L. Vainila nuolat klauso priešiškų užsienio radijo stočių „Laisvė“, „Amerikos balsas“ ir kitų. Pažįstamų rate elgiasi nacionalistiškai: reiškia antisovietines nuomones, platina šmeižikiškas kalbas apie sovietinį gyvenimą, giria buržuazinę santvarką. Jo priešiška veikla dokumentuojama.

1976 m. profilaktiniai pokalbiai vyko dar su 7 žmonėmis: Adolfu Šiaudvyčiu – dėl 1975-11-07 d. nuplėštos vėliavos nuo Ignalinos statybinių medžiagų kombinato Didžiasalyje;

Algirdu Meldziuku – dėl nacionalistinių kalbų;

Leonidu Kazlionoku – dėl antisovietinių kalbų ir grasinimų komunistams;

Taip pat Kazimirui Lazinkai, Juliui Čižiui, Henrikui Meškėnui, Michailui Pastušonokui (už antitarybines kalbas, grasinimus komunistams, pasakojamus antisovietinius anekdotus).

Rugsėjį agentas „Velička“ pranešė, kad Rimšės gyventojas Stanislovas Levdanskis, ankščiau slėpęsis nuo tarnybos armijoje, neteisėtai laiko karabiną, prekiauja auksinėmis monetomis. Jo brolis – teroristinio akto dalyvis. Signalai tikrinami.

Gruodį agentas „Jonaitis“ pranešė, kad Bronius Šeduikis turi magnetofono įrašą su šmeižikiška A. Solženicino kalba, kurios duoda klausytis kitiems. Įrašas iš B. Šeduikio paimtas.

Iš viso 1976 m. KGB rajono skyriaus pastangomis užverbuoti 6 agentai, pradėtos 2 operatyvinio sekimo bylos, su 9 asmenimis surengti profilaktiniai pokalbiai, užregistruoti ir patikrinti 36 signalai (iš jų 21 – iš agentų), konfiskuoti 2 šaunamieji ginklai.

A. Paškevičius

Majoras, KGB Ignalinos rajono skyriaus viršininkas

 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here