Skip to content

Ką daryti, jei darbdavys atleido iš darbo ir neišmokėjo atlyginimo?

MI informacija

 – Darbdavys atleido iš darbo 2014 m. rugpjūčio 25 d., tačiau iki šiol vis dar negaunu likusių pinigų.

Ką turėčiau daryti? Laukti ar kažkur kreiptis? Kokia yra darbdavio atsakomybė už pavėluotą atlyginimo mokėjimą?

Eugenijus GAŠČENKA

ATSISKAITYMO SU ATLEIDŽIAMU DARBUOTOJU TVARKA

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 141 str. nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu šiuo Kodeksu ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį.

Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai (LR DK 207 str. 1 d.).

DELSPINIGIAI UŽ PAVĖLUOTĄ ATLYGINIMĄ

Delspinigių dydį reglamentuoja Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas. Šiame įstatyme nustatyta, kad delspinigių dydį sudaro 0,06 proc. priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną.

Tokiu atveju, delspinigiai pradedami skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose, kolektyvinėje ar darbo sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti jų išmokėjimo dieną.

GINČO SPRENDIMAS DARBO GINČŲ KOMISIJOJE

Darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus (LR DK 287 str. 1 dalis).

Darbuotojas rašytinį prašymą nagrinėti individualų darbo ginčą darbo ginčų komisijai gali pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės (LR DK 289 str. 1 dalis).

Tais atvejais, kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos (LR DK 303 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei darbdavys atleido iš darbo ir atleidimo dieną neišmokėjo darbuotojui priklausančio atlyginimo, ne vėliau kaip per tris mėnesius reikia kreiptis į darbo ginčų komisiją (veikiančią prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus veiklos teritorijoje) ir pateikti nustatytus reikalavimus atitinkantį prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio išieškojimo.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje