Skip to content

Vienišiems senoliams suaukota rekordinė suma

Laisvės aikštėje, Ignalinoje, gruodžio 18 d. palapinėje savanoriai ir Ignalinos Maltos ordino pagalbos tarnybos atstovai tradiciškai vi­sus mies­to gy­ven­to­jus ir sve­čius vaišino sim­bo­liu ta­pu­sia sriu­ba. Besivaišinusieji aukojo pinigėlius ir taip pri­si­dė­jo prie mal­tie­čių pa­gal­bos se­niems ir vie­ni­šiems žmo­nėms. Jau de­vin­tą kar­tą ren­gia­mos ak­ci­jos tiks­las – at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į vie­ni­šų, se­nų ir sun­kiai ser­gan­čių žmo­nių pa­dė­tį bei su­teik­ti jiems taip rei­ka­lin­gą pa­gal­bą.

Renginio organizatoriai labai džiaugėsi pavykusiu renginiu, žmonių supratingumu ir geranoriškumu, nes šiemet buvo paaukota rekordinė suma – 1007,45 litai. Prieš renginį kalbėjęs rajono meras Henrikas Šiaudinis sakė: „Ig­na­li­no­je ne­ma­ža da­lis gy­ven­to­jų yra pen­si­nio am­žiaus, to­dėl pui­kiai su­pran­ta­me mal­tie­čių tei­kia­mos pa­gal­bos se­niems žmo­nėms rei­kalin­gu­mą. Mū­sų mies­te Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos sa­va­no­riai nuo­la­tos rū­pi­na­si de­šim­ti­mis vie­ni­šų se­ne­lių, at­ve­ža jiems karš­tos sriu­bos, ku­rią pa­de­da pa­ga­min­ti sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų val­gyk­los, taip pat ki­tų mais­to pro­duk­tų, ski­ria sa­vo dė­me­sį. Džiu­gu, kad ne­ma­žai dar­bų at­lie­ka­me kar­tu. Mū­sų mies­te žmo­nės skur­do pro­ble­mą su­pran­ta ir jau daug me­tų pa­de­da tuo, kuo ga­li.“

Renginio organizatorė Ignalinoje, Maltos ordino pagalbos tarnybos vadėja Vida Ektienė labai džiaugėsi šiųmete akcija. „Esu labai dėkinga žmonėms, nepraėjusiems pro šalį, neapsimetusiems, jog nemato problemos, kuri stovi čia, šalia mūsų. Pagalba savo artimui yra ne tik viena svarbiausių krikščioniškų vertybių, tačiau ir mūsų visų bendra pareiga. Tikriausiai, kiekvienam savo gyvenime tenka patirti įvairaus nepriteklio, bet jis yra nepalyginamas su problemomis tų, kurie yra atsidūrę ant išgyvenimo slenksčio ir jau patys nebegali sau padėti – sunkiai serga, yra seni, vieniši ir skursta. Ignalinoje kasdien karštu maistu maitiname 30 žmonių, dar keliolikai maistą nešame į namus, o Didžiasalyje net 15 senolių maistą kasdien nešame į namus. Tokia yra mūsų realybė. Jau nuo rugsėjo per Lietuvos nacionalinį radiją ir televizijos kanalą LRT žmonės galėjo matyti video reportažus apie mūsų organizacijos globojamus žmones. Buvo rodyti reportažai apie mums visiems pažįstamus, bet, deja, artimųjų pamirštus senolius“, – kalbėjo V. Ektienė.

Dar ir dabar kiek­vie­nas ge­ros va­lios žmo­gus ga­li pri­si­dė­ti prie ak­ci­jos „Mal­tie­čių sriu­ba 2014“, skam­bin­da­mas ar­ba siųs­da­mas ži­nu­tę trum­pai­siais nu­me­riais: 1416 (au­ka – 2 Lt), 1417 (au­ka – 5 Lt), 1418 (au­ka – 10 Lt). Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.mal­tie­ciai.lt

Už žmo­nių su­au­ko­tus pi­ni­gus MOPT sa­va­no­riai kiek­vie­ną die­ną ap­lan­ko ir at­ve­ža karš­to mais­to pa­mirš­tiems, daž­nai ne­tu­rin­tiems ko pa­val­gy­ti ir sa­vi­mi ne­ga­lin­čiais pa­si­rū­pin­ti se­ne­liams. Mal­tie­čiai vi­so­je Lie­tu­vo­je glo­bo­ja 2000 se­ne­lių, be­veik 450 jų kas­dien ve­ža­mas karš­tas mais­tas.

Mal­tos or­di­nas (MO) – se­niau­sia hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­ja pa­sau­ly­je, įkur­ta dau­giau kaip prieš 900 m. Je­ru­za­lė­je. Šiuo me­tu MO vyk­do pa­gal­bos pro­jek­tus 120-yje pa­sau­lio ša­lių. Dau­giau kaip 80 tūkst. MO sa­va­no­rių vi­sa­me pa­sau­ly­je tei­kia pa­gal­bą 5 mln. skurs­tan­čių bei li­go­nių, taip pat – nu­ken­tė­ju­siems nuo ka­ro, gam­tos ka­tast­ro­fų ar sti­chi­nių ne­lai­mių.

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje