Skip to content

Čeponiai

MI informacija

Čeponių pavardė mūsų krašte buvo žinoma jau XVIII a. viduryje. Iš kur jie atkeliavo – nenustačiau, bet 1720 m. jų dabartinėse Čeponių gyvenamosiose vietose nebuvo. Nežiūrint to, ši giminė yra viena iš gausiausių mūsų krašte. Pirmąkart nustebau, kai Južintų parapijoje pamačiau daug Čeponių ir Baltakių pavardžių. Jų gausu aplinkiniuose rajonuose. Savo archyve 1700–1950 m. laikotarpyje turiu apie 3000 skirtingų Čeponių, neskaitant jų žmonų Čeponienių. Tai gautųsi stora knyga, jei su iliustracijomis, tai būtų penkiatomis. Mano giminė siejasi su Čeponiais per senelę Rozaliją Vaickutę iš Strigailiškio. Čeponių ir Vaickų santuokų buvo daug, nes gyveno tose pačiose vietovėse. Daug santuokų Čeponių su Čeponytėmis. Čeponių gausu ir enciklopedijoje.

Jonas Čeponis, gim.1926.04.02, Gaveikėnuose, mirė 2003.01.07 Vilniuje. Nuo 1988 m. – Lietuvos dailės akademijos profesorius, tapytojas

Medardas Čeponis, 1954.06.08, Ažušilė. Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos kūrėjas, bažnyčios statytojas, dabar – Švenčionių parapijos klebonas, dekanas.

Pirmiausiai Čeponiai apsigyveno Petriškėje, Strigailiškyje ir Gaveikėnuose. Vėliau Poviliškėje ir Ažušilėje. Tarp pirmųjų ryšio nustatyti nepavyko. Pradėsime nuo išvardintų 5 kaimų.

Petrovas (Petriškės). Čia gyveno du Jokūbai, o gal vienas, bet du kartus vedęs. Tai Jokūbas Čeponis su žmona Katerina, kurie 1751–1784 m. laikotarpyje turėjo 4 vaikus. Vienas iš jų –Motiejus su žmona Kristina Čičelytė – turėjo 12 vaikų. Jokūbas Čeponis su žmona Mariana turėjo sūnų Juozą (1744–1830), kuris su žmona Agota Vaickute turėjo 16 vaikų. Jo sūnus Simonas pervestas gyventi į Gaveikėnus, sūnus Vladas – į Poviliškę, Juozas – į Rimšėnus. Jokūbo anūkas Tadas turėjo 17 vaikų. Visi šie kaimai priklausė Vidiškių dvarui ir ponas savo baudžiauninkus perkeldavo ten, kur trūko darbo jėgos. Petrave iš viso per 250 metų gyveno daugiau nei 300 skirtingų Čeponių.

Strigailiškis. Martynas Čeponis 1775–1787 metais  turėjo vaikus: Andriejų (1775–1836), Baltramiejų (1778), Martyną (1779–1836), Joną (1787–1848), Mataušą (1804), Magdaleną (1807),  Julę (1815). Kai kurie iš jų pavadinti Čeponiais ir Čeverčiais. Augustas Čeponis (1755–1808) su Magdalena Kurpyte turėjo 4 sūnus ir 2 dukras. Steponas Čeponis (1733–1813) turėjo sūnus Petrą ir Jokūbą. Jonas Čeponis, Jokūbo (1733) su žmona Kristina turėjo 4 vaikus.

Strigailiškyje gyventa apie 500 Čeponių, dauguma jų palaidoti Strigailiškio kapinėse. Jokūbo Čeponio ir Kristinos Brazauskaitės du vaikai 1797–1805 m. laikotarpyje gimė Strigailiškyje, dvynukai Juozas ir Petronėlė 1808 m. – Gaveikėnuose, o Jonas Čeponis (1812) su Katerina Kugaudaite jau gyveno Rimšėnuose. Jonas Čeponis, Kristupo (1818) buvo pervestas į Gaveikėnus. Gausi buvo Kristupo Čeponio (1855–1900) su Kristina Juodagalvyte šeima (8 vaikai). Jų sūnus Jonas (1888) su Elena Pelenyte irgi turėjo 8 vaikus, bet 4 mirė vaikystėje. Juodagalvytė ir Kugaudaitės buvo dažnos Čeponių nuotakos.

Gaveikėnai. Mano duomenimis, Steponas Čeponis buvo pirmasis Gaveikėnuose. Turėjo vaikus:  Juzefą (1778), Bartolomėjų (1781), Serafimą (1785), Motiejų (1789), Agotą (1792), Joną (1794). Margarita Čeponytė (1803–1896) ištekėjo už Blažiejaus Vaickaus(1803–1857) ir turėjo 12 vaikų. Jos tėvai buvo Adomas Čeponis ir Morta Zabulevičiūtė, jie turėjo 5 vaikus. Motiejus Čeponis, Stepono turėjo 10 vaikų ir 3 žmonas: Mortą Juodagalvytę, Oną Vaičiukaitę ir Kristiną Bindorytę. 9 ir daugiau vaikų turėjo daugelis šeimų. Štai ir Andriejus Čeponis (1847–1898) su Mariana Čeponyte turėjo 9 vaikus, bet 6 mirė vaikystėje.

Poviliškė. Seniausias Čeponis čia buvo Jokūbas su Mariana, kuriems 1755 m. gimė Juozas, o 1865 m. – Povilas. Juozui Čeponiui su Agota Vaickute 1782–1799 m. gimė 7 vaikai: 3 sūnūs ir 4 dukros. Gausi buvo jų sūnaus Antano giminės linija. Antano sūnus Vladas (1815–1887) su dviem žmonom  turėjo 11 vaikų. Jų palikuonių gausu ir dabar. Viename dokumente nurodyta, kad Viktoras Čeponis,  (1896), 1942 m. Ignalinoje buvo seniūnas.

Ažušilė (Zaborci). Tamošius Čeponiukas su Mariana Ribokaite Ažušilėje 1724–1737 m. turėjo 3 vaikus. Jonas Čeponis su Katerina Kugaudaite 1736–1840 m. – penkis vaikus. 1795 m. Ažušilėje buvo jau keturios Čeponių šeimos. Gausiausią Ažušilėje palikuonių liniją paliko Gabrys Čeponis  (1801–1868). Su žmona Ona Vaičiulyte 1, su antra žmona Elžbieta Juodagalvytė – 14 vaikų. Gausų palikimą paliko Kazimieras Čeponis (1804) su žmona Rozalija Raginyte (Račinska).

Antagavė. Čia Čeponiai anksčiausiai pasirodė per moterišką liniją. Laurynui Rasteniui ir Agotai Čeponytei 1809 m. gimė sūnus Vincas. Tik apie 1940 m. čia apsigyveno Juozas Čeponis, Jono (1914) su Adele Šerėnaite.

Balaveckai (Bališkiai). Čia gyveno atsargos kareivis Steponas Čeponis (1785–1865) su Katerina Juodagalvyte. Ūkį paliko sūnui Steponui, kuris 1863 m. vedė Marianą Čeponytę iš Strigailiškio.

Balteniškė. Pradžią padarė Justinas Čeponis. Jo sūnus Jonas čia gimė 1874 m.

Budriai. Kelios Čeponytės jau XVIII a. buvo ištekėjusios už Čizelių į Budrius. Budriuose Čizelių buvo didelė giminė. Vyriška Čeponių giminė atsirado per Kazimierą Čeponį ir Kateriną Kugaudaitę, kai jiems 1841 m. gimė duktė Katerina. Dabartinė Čeponių giminė atsirado per  atsargos kareivį Kristupą Čeponį (1807–1863) ir Karoliną Dudėnaitę-Čaikauskienę, kuris 1824 m. buvo paimtas į rekrūtus. Jie turėjo sūnų Liudviką (1845–1907), kuris gimė Maksimonyse, o mirė, kaip ir tėvai, Budriuose. Liudvikas, būdamas 19 metų, 1864 m. vedė Kateriną Čeponytę iš Petravo ir pradėjo Čeponių dinastiją Budriuose. Vienas iš jų atstovų buvo mano fizikos mokytojas ir klasės vadovas baigiamoje klasėje – Antanas Čeponis (1937–1984), puikus organizatorius, geras sportininkas.

Ignalinoje po geležinkelio nutiesimo gyveno daug Čeponių, bet anksčiausiai vadinamoje Ignalinos stotyje 1875 m gimė Kazimieras. Jo tėvai buvo Kazimieras Čeponis ir Rozalija Stankevičiūtė.

Kačergiškėje Juozui Čeponiui ir Emilijai Jelinskaitei 1922–1937 m. gimė 7 vaikai.

Kaneišiuose anksčiausiai gyveno Kazimieras Čeponis (1851–1879) su Grasilda Švilpaite ir Justinas Čeponis, 1850 m. vedęs Agotą Švilpaitę.

Maksimonyse apie 1840 m. gyveno Kristupas, Martynas, Juozas ir Jurgis Čeponiai su šeimomis.

Vėlionyse gyveno Jonas Čeponis (1848) su Ona Šipkauskaite (1861–1917) ir 11 vaikų.

Vidiškių dvare Jokūbui Čeponiui su žmona Rozalija 1734 m. gimė sūnus Martynas. Jo kūmas buvo Jonas Čeponis iš Ažušilės.

Čeponiai XIX a. gyveno Seniškyje, Čebatoriuose, Motiejūnuose, Žitamonte, Dainiuose, Daunoriškėje, Dūdeniškėje, Anastazave, Navikuose ir kituose kaimuose bei miesteliuose.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Kiti straipsniai bus apie Daubarų, Dubakų, Guobių gimines.

2 komantarai (-ų)

 1. Dar kai kas apie Budrių Čeponius ir Baušius…

  Ištrauka iš Petro Rutkausko straipsnio https://www.mignalina.lt/2015/02/05/ceponiai/:

  Budriai.

  Kelios Čeponytės jau XVIII a. buvo ištekėjusios už Čičelių (tuo metu rašė lenkiškai metrikose Czyczelis arba Czyczel) į Budrius. Budriuose Čičelių buvo didelė giminė.

  Iš susirašinėjimo Facebook Ignalinos krašto geneologinėje grupėje:

  Saulius Čepulis: Pirmi Čičeliai minimi Budrių kaime 1720 metais.

  Ištrauka iš Petro Rutkausko straipsnio https://www.mignalina.lt/2015/02/05/ceponiai/:

  Vyriška Čeponių giminė atsirado per Kazimierą Čeponį ir Kateriną Kugaudaitę, kai jiems 1841 m. gimė duktė Katerina.

  Dabartinė Čeponių giminė atsirado per atsargos kareivį Kristupą Čeponį (1807–1863) (K.Č. – jis 1824 m. buvo 20 metų paimtas į rekrūtus) ir jo žmoną Karoliną Dūdėnaitę-Čaikauskienę-Čeponienę. Jie turėjo sūnų Liudviką (1845–1907), kuris gimė Maksimonyse, o mirė, kaip ir tėvai, Budriuose.

  Liudvikas, būdamas 19 metų, 1864 m. vedė Kateriną (Kotryną) Čeponytę iš Petravo, g. 1845 m. ir pradėjo Čeponių dinastiją Budriuose. Vienas iš jų atstovų buvo mano fizikos mokytojas ir klasės vadovas baigiamoje klasėje – Antanas Čeponis (1937–1984), puikus organizatorius, geras sportininkas.

  P.S. Kęstutis Čeponis – Panašu, kad Kristupas Čeponis su žmona ir sūnumi Liudviku persikėlė iš Maksimonių į Budrius pas čia jau gyvenusius giminaičius.

  **********************************************

  Budrių Čeponių protėvių genealoginis medis ir aprašymas

  Krištapas Čeponis family tree
  https://www.geni.com/family-tree/index/6000000088906357862

  https://www.facebook.com/groups/1628226424104045/2287186454874702/?comment_id=2287230038203677&notif_id=1552068376610862&notif_t=group_comment

  Saulius Čepulis: Jūsiškiai Čeponiai bus kilę iš Ažušilės (Zaborcų).

  Dominiko Čeponio santuoka 1787 m. su Marijona Mackelaite. Abu jaunieji iš Zaborcų (Ažušilės).

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2342267359137283&set=gm.2287415134851834&type=3&theater&ifg=1

  Čia Jokūbo Čeponio, s. Jono, g. 1776 m., iš Zaborcų, pirmoji santuoka 1797.7.17 – jaunoji Marijona Kugaudaitė:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2342259222471430&set=gm.2287408461519168&type=3&theater

  Liudininku santuokoje buvo vyresnysis Jokūbo Čeponio brolis Dominikas.

  Marijona Kugaudaitė-Čeponienė mirė 1810 m.

  Radau antrą santuoką Liudviko senelio Jokūbo 1810 m. – rašo kad jis iš Zaborcų, tuokėsi būdamas našliu, su Magdalena Juodagalvyte, mergina iš Przyjaznės (Vidiškių) dvaro.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2342232415807444&set=gm.2287402574853090&type=3&theater&ifg=1

  1811 m. Zaborcai-Ažušilė, 4 pirkia – Vidiškių dvaro revizinis surašymas.

  Minimas Jokūbas Čeponis, Dominiko brolis, Jono sūnus. Gimęs apie 1776 m.

  Brolis Dominikas 1811 m. jau miręs.

  Jokūbas turėjo sūnų iš pirmos santuokos su Marijona Kugaudaite – Krištapą (Kristupą) g. 1805 m. (sąraše užrašyta, kad jam 1811 m. 6 metai).

  Šiame reviziniame surašyme moterys neįtrauktos.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2342235425807143&set=gm.2287404274852920&type=3&theater&ifg=1

  Kęstutis Čeponis: Petras Rutkauskas rašė man, kad Kristupas (Krištapas) gimė 1807 metais, o ne 1805 – gal suklydo?

  Saulius Čepulis: Na čia revizinis surašymas, amžius gali skirtis. Reikalingi krikšto metrikai, norint sužinoti tiksliai.

  Kęstutis Čeponis: Gali būti, kad iš tikro gimė būtent 1805 m., nes jį į rekrūtus paėmė 1824 m., o jei būtų gimęs 1807 m., tai būtų tik 17 metų?

  Saulius Čepulis: Reiks paieškoti metrikų Vidiškėse, žinosime tiksliai.

  Kęstutis Čeponis: Matau sąraše, kad Dominikas turėjo du sūnus – Joną (9 metų – taigi gimusi 1802 m.) ir Kristupą (7 metų – vadinasi gimusi 1804 m)?

  Saulius Čepulis: Po to jo sūnus Kristupas Čeponis, kaip jau žinome iš Petro Rutkausko (metriką patikrinau), 1844 m. tuokėsi su Karolina Dūdenaite – Vilkamūšiene – Čaikauskiene, g. 1814 m.

  Karolinai tai buvo jau trečia santuoka, berods ir paskutinė.

  Liudviko Čeponio tėvai Kristupas ir Karolina tuokėsi Daugėliško bažnyčioje 1844 m.

  Čia Liudviko Čeponio tėvų santuoka 1844 m.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2342241025806583&set=gm.2287405124852835&type=3&theater&ifg=1

  Tuokėsi 1844 m. Krištapas Čeponis, Jokūbo ir Karolina Čeponytė Kugaudaitė – Vilkamūšienė (Vilčinskienė) – Čaikauskienė, Krištapo.

  Jaunasis iš Strigailiškio, santuokos metu ten gyveno. Jaunoji – našlė Karolina Čaikauskienė, iš Maksimonių.

  1835 m. Karolina tuokėsi su našliu Justinu Vilkamūšiu (Vilčinsku) (1789-1838) iš Triburčių kaimo, vaikų netikrinau, bet berods, neturėjo.

  Dėl pavardės nesu tikras: metrikuose Vilcinskij, revizijoje sunkiai įskaitomas, bet berods Vilkamūšys – Buvo tokia giminė Rimšės pusėje. O Triburčiuose jis ne vietinis, atkeltas.

  Antra Karolinos santuoka 1840-02-11 su našliu Jokūbu Čaikausku – Simono Čaikausko ir Magdalenos Keperšaitės sūnumi iš Maksimonių.

  Kęstutis Čeponis: 2015 m. spalio 29 d. surengėme nedidelę talką ir aptvarkėme senovines buvusio Budrių kaimo kapines miške ant kalvos prie Ilgio ežero, kuriose palaidoti Budrių ir Ramaniškės Čeponių, Budrių Bernatavičių ir Basijokų protėviai.

  Pastatėme dar kelis naujus kryžius – du iš jų mano proproproseneliams: Kristupui-Kazimierui Čeponiui (1807-1863.12.09) ir jo žmonai Karolinai Dudėnaitei- Vilkamūšienei (Vilčinskienei)-Čaikauskienei-Čeponienei (1801 – 1866.10.18), Liudviko Čeponio tėvams.

  Saulius Čepulis: Kad Kristupas Čeponis buvo kareivis neradau metrike minima, gal būt Petras Rutkauskas rado reviziniame sąraše paminėjimą apie paėmimą į rekrūtus.

  Beje Liudviko Čeponio sesuo Kazimiera vedė mano prosenelės Juozapotos brolį – Vincentą Dervinį.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here