Skip to content

Elektros trasų platinimas turi būti suderintas su miško savininkais

MI informacija

Dažnai miškų savininkai, kurių miškai ribojasi su aukštos įtampos el. linijomis, skundžiasi, kad  atliekant pavojingų medžių pjovimo ir trasų platinimo darbus, su savininkais jų nederina. Todėl Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės poskyrio specialistai aiškina, kokia tvarka yra taikoma, kuomet vykdomi pavojingų medžių kirtimai ir el. trasų platinimo darbai el. tinklus eksploatuojančių įmonių iniciatyva ar užsakymu.

Medžių ir krūmų kirtimą ir (ar) genėjimo darbus elektros tinklų apsaugos zonose reglamentuoja Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos 2010-03-29 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-93 (pakeitimai 2011-01-27 Nr. 1-19 , 2012-12-12 Nr. 1-267).

Šių taisyklių 26 p. nustato:

,,Elektros tinklus eksploatuojantis asmuo turi teisę kirsti medžius ir krūmus, augančius už elektros tinklų proskynos ribų, tik suderinęs tokį kirtimą su miško valdytoju ar savininku, kuris Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Žin., 2011, Nr. 1-7), nustatyta tvarka turi gauti leidimą kirsti mišką. Miško valdytojas ar savininkas, gavęs elektros tinklus eksploatuojančio asmens prašymą gauti leidimą kirsti mišką, kreipiasi dėl tokio leidimo gavimo.

Elektros tinklus eksploatuojantys asmenys turi teisę avariniais atvejais kirsti sausuolius, vėjavartas, vėjalaužas, sniegolaužas bei palinkusius medžius, keliančius pavojų elektros tinklų ar įrenginių eksploatavimui, be leidimo kirsti mišką. Elektros tinklus eksploatuojantys asmenys atlikę darbus per 5 darbo dienas privalo informuoti (raštu, žodžiu, telefonu, per visuomenės informavimo priemones ar kitu būdu) miško valdytoją ar savininką apie jų valdose iškirstus pavojingus medžius.“ 

Be to, šių taisyklių 23 p. nustatyta, kad iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje