Skip to content

Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas 2015 metais

MI informacija

Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių skyriaus Ignalinos poskyrio vyriausioji specialistė Sigutė BAGDONIENĖ atsako į populiariausius gyventojų klausimus apie pajamų ir turto deklaravimą.

– Sakykite, nuo kada galima deklaruoti pajamas?

– Metines pajamų deklaracijas už 2014 m. galima teikti nuo sausio 1 d. Preliminarios deklaracijos, kuriose yra Valstybinės mokesčių inspekcijos turimi ir trečiųjų šaltinių pateikti duomenys apie gyventojų 2014 m. gautas pajamas ir išlaidas, Elektroninėje deklaravimo sistemoje pateiktos nuo kovo 17 d. Atkreipiu dėmesį, kad šįmet gyventojai turi užpildyti naujos redakcijos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 3 versiją. Primenu, kad gyventojai turi deklaruoti ne vėliau, kaip iki gegužės 4 d.

– Priminkite, kas privalo deklaruoti pajamas?

– Kaip ir ankstesniais metais, pajamas deklaruoti privalo: politikai, valstybės tarnautojai, kitas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nurodytas pareigas 2014 m. ėję gyventojai ir jų šeimų nariai, individualių įmonių savininkai, ūkinių ir mažųjų bendrijų nariai, gavę pajamų iš šių įmonių ar bendrijų, pridėtinės vertės mokesčių mokėtojais įregistruoti ar privalantys registruotis gyventojai, gavę pajamų (nesvarbu, kokią sumą) iš žemės ūkio veiklos, taip pat kiti, gavusieji daugiau kaip 10 000 Lt pajamų iš žemės ūkio veiklos, gyventojai, dovanojimo būdu iš sutuoktinių, vaikų, tėvų, brolių, seserų,  senelių, vaikaičių gavę pajamų, kurių suma didesnė kaip 10 000 Lt, iš kitų asmenų gavę pajamų, kurių suma didesnė kaip 8000 Lt, gyventojai,gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą, avę loterijų laimėjimų daugiau kaip 3500 Lt, gyventojai, privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau − metinis NPD). Tai − gyventojai, kuriems su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje pritaikytų NPD suma yra didesnė už visą taikytiną metinį NPD. Metinis NPD, lyginant su pritaikytų NPD suma, gali sumažėti dėl įvairių priežasčių: dviejose įmonėse (įstaigose) gaunamų su darbo santykiais susijusių pajamų, dėl kitų gautų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, išaugusio darbo užmokesčio, gautų ligos pašalpų ir pan. Sumažėjus metiniam NPD, gyventojui atsiranda pareiga primokėti pajamų mokestį;

Primintina gyventojams, įregistravusiems individualią veiklą ar 2014 m. turėjusiems verslo liudijimus, kad metines pajamas jie deklaruoti privalo, neatsižvelgiant į tai, ar jie praėjusiais metais gavo pajamų iš šios veiklos, ar ne;

Nauja yra tai, kad nuo 2014 m. įvairių rūšių palūkanos (už indėlius, paskolas, vertybinius popierius, palūkanos, išmokėtos atsiskaitant už žemės ūkio produkciją) taip pat yra priskiriamos B klasei, todėl vien dėl jų gavimo (jei gavo daugiau kaip 2000 Lt palūkanų), gyventojui  atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas.

– Kas gali susigrąžinti permoką? Už ką?

– Pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti pajamų mokesčio dalį gali gyventojai, 2014 m. nepasinaudoję visu metiniu neapmokestinamu pajamų dydžiu (NPD) ar papildomu NPD už auginamus vaikus, mokėję gyvybės draudimo ar pensijų įmokas, mokėję už pirmąsias studijas ir (ar) pirmą profesinį mokymą, mokėję palūkanas už iki 2008 m. gruodžio 31 d. paimtą vieną kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti. Lengvatomis pasinaudoti ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio galima tik pateikus deklaraciją (GPM308 formą).

– Kaip (litais ar eurais) deklaruojamos pajamos?

– Deklaruojant 2014 m. gautas pajamas, sumos nurodomos litais. Litais apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma perskaičiuojama pagal neatšaukiamai nustatytą lito ir euro santykį, suapvalinant ją iki dviejų skaičių po kablelio pagal matematinę apvalinimo taisyklę, ir sumokama eurais ir centais.

– Ar jau galima deklaruoti turtą ir kas tai turi padaryti?

Turtą deklaruoti galima jau nuo sausio 1 d. Šiuo tikslu turi būti užpildoma ir mokesčių administratoriui pateikiama Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001 forma) ir reikalingi jos priedai.

Kaip ir metinę pajamų deklaraciją,  taip ir šią deklaraciją būtina pateikti iki š.m. gegužės 4 d. Kaip ir ankstesniais metais, šiemet deklaruoti turtą privalo valstybės politikai, tarnautojai, Europos Parlamento nariai, teisėjai, notarai, antstoliai, prokurorai, valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, vadovai, valstybės ir savivaldybės įmonių vadovai, valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovai ir pavaduotojai, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir kitas Lietuvos Respublikos gyventojų Turto deklaravimo įstatymo 2 str. išvardytas pareigas 2014 m. ėję gyventojai bei jų šeimos nariai.

– Kokį turtą reikia deklaruoti?

– Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje reikia nurodyti 2014 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą:

1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

2) kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal teisės aktus privaloma teisinė registracija;

3) pinigines lėšas, turimas kredito įstaigose ir ne jose, jeigu jų bendra suma viršijo 5000 litų;

4) pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 5000 litų;

5) paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 5000 litų;

6) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršijo 5000 litų;

7) vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršijo 5000 litų.

Deklaracijoje turi būti nurodomas ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėje turimas turtas.

Pirmą kartą šiemet Valstybinė mokesčių inspekcija gaus informaciją ir iš kitų Europos Sąjungos mokesčių administratorių apie gyventojų turimą turtą užsienyje. Tie, kas vylėsi šį turtą nuslėpti ir jo nepateiks deklaracijose, rizikuoja gauti baudą. Nekilnojamojo ar kilnojamojo daikto vertė nurodoma pagal jo įsigijimo kainą, o jei ši kaina smarkiai skiriasi nuo šiuo metu esančios tikrosios rinkos kainos, tai tas daiktas nurodomas tikrąja rinkos kaina (tikrosios rinkos kainos sąvoka pateikta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 20 punkte).

– Ar, kaip ir ankstesniais metais, galima iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti paramai?

– Teisės aktai numato teisę nuolatiniam Lietuvos gyventojui nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuoto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 proc.) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą, taip pat pajamų mokesčio dalį (iki 1 procento) gali paskirti vienai ar kelioms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre.

– Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir/ar politinei partijai?

– Gyventojas, nusprendęs paremti pasirinktą paramos gavėją ar politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 2 versiją ir iki gegužės 4 dienos pateikti ją mokesčių administratoriui. Atkreipiu dėmesį, kad gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ar politinėms partijom, Prašymą teikiantis tiesiogiai VMI darbuotojui, turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą, kai Prašymą tiesiogiai VMI darbuotojui teikia gyventojo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui (visiems atstovaujantiems gyventojams), pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį. Taip pat notaro išduoti įgaliojimai turi būti pridėti, kai Prašymus gyventojų atstovas siunčia paštu.

Pažymiu, kad paramos gavėjai negali daryti jokio spaudimo potencialiems paramos teikėjams, reikalauti pildyti popierinių prašymų, kuriuose žmogus nurodo itin svarbius asmeninius duomenis, tame tarpe ir asmens kodą. Raginame paramos teikėjus saugoti savo duomenis, o sulaukus neteisėtų reikalavimų užpildytas popierines prašymo formas atiduoti paramos gavėjui ar darbdaviui, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją arba į policiją.

– Ar galima vienu Prašymu pajamų mokesčio dalį paskirti paramos gavėjams ir/ar politinėms partijoms ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui?

– Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai.

– Kaip patogiausia pateikti deklaracijas?

– Paprasčiausias ir patogiausias būdas užpildytas deklaracijas pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/) ir išmaniuoju telefonu nemokamai parsisiuntus programėlę „e.VMI“ (http://www.vmi.lt/cms/mobiliosios-programeles).

– Ar populiarus toks deklaravimo būdas mūsų rajone? Ar vis dar gyventojai teikia popierines deklaracijas?

– Ignalinos rajono gyventojai už 2003 m. elektroniniu būdu pateikė 5,43 proc. metinių pajamų deklaracijų ir 0,37 proc. turto deklaracijų, už 2013 m. atitinkamai pateikta 94,81 proc. ir 86,62 proc. elektroninių deklaracijų.

– Ar ir šįmet Mokesčių inspekcijos specialistai vyks į kaimo vietoves padėti gyventojams teisingai deklaruoti pajamas internetu?

– Siekdami padėti gyventojams teisingai užpildyti ir laiku pateikti elektronines turto bei  metines pajamų deklaracijas Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Ignalinos poskyrio specialistai vyks  į viešuosius  interneto prieigos taškus. Kviečiame Didžiasalio gyventojus 2015 m. balandžio 8 d., nuo 10 val. iki 14 val., į seniūniją, o Rimšės gyventojus balandžio 9 d., nuo 10 val. iki 14 val., į  Rimšės biblioteką; Mielagėnų gyventojus balandžio 16 d., nuo 10 val. iki 14 val., į Mielagėnų biblioteką. Atkreipiu dėmesį, kad į susitikimą atvykę gyventojai, norėsiantys deklaruoti pajamas internetu, su savimi turi turėti asmens dokumentą, elektroninio deklaravimo sistemos prisijungimo slaptažodį arba elektroninės bankininkystės slaptažodį.

– Trumpai papasakokite apie šių metų naujovę – deklaracijų teikimą telefonu.

– Tikimės, kad VMI klientai įvertins ir aktyviai naudosis nauja nemokama VMI paslauga – programėle išmaniesiems telefonams „e.VMI“. Naudodamiesi programėle gyventojai gali ne tik pateikti suformuotas deklaracijas, peržiūrėti žemės mokesčio deklaracijas ar skirti paramą, bet ir registruoti individualią veiklą, stebėti savo mokesčių balansą, gauti visą personalizuotą informaciją iš VMI ir dar daug kitų naudingų paslaugų.

VMI ypatingai rūpinasi mokesčių mokėtojų duomenų saugumu, todėl programėlė „e.VMI“ turi unifikuotus ir saugius, tačiau pačiam mokėtojui patogiai gaunamus prisijungimo kodus (juos galima gauti e. būdu per „Mano VMI“ www.vmi.lt/manoVMI), taip pat galima prisijungti naudojantis ir mobiliuoju parašu. „e.VMI“ skirta populiariausioms „i.OS“ ir „Android“ operacinėms sistemoms, tinka planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams. Nemokamai parsisiųsti „e.VMI“ programėlę galima iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių.

– Ačiū už atsakymus!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here