Skip to content

Medeišiai

MI informacija

Tai mano giliausiai išnagrinėta giminė, turinti lietuviškas šaknis. Man ši giminė svarbi tuo, kad mano motina buvo Jadvyga Medeišytė (1916–1970), gimusi Bėčionių kaime. Bėčionys minimi jau 1720 m., tuomet čia jau gyveno Medeišiai. Minimas ir Medeišių kaimas, bet Medeišių ten jau nėra. Medeišių kaimo pavadinimas tiesiogiai surištas su šia gimine. Štai 1707-05-07 Kazimiero Medeišio ir Ežbietos šeimoje Medeišių k. gimė Elžbieta. Po didžiojo maro valstiečiai buvo perkelti į ištuštėjusias vietas. Tokia dalia laukė ir Medeišių. Štai Motiejaus Medeišio ir Katerinos Čebatoriūtės šeimoje gimė vaikai tokia tvarka: 1711 m. – sūnus Tamošius Čebatoriuose, 1713 m. – Kristina Kalvasalyje (jau tada kaimas turėjo du pavadinimus), 1715 m. – Ona Bėčionyse, 1725 m. – Mariana Bėčionyse. 1737-03-04 Martynas Medeišis iš Galalaukių vedė Eleną Keperšytę. Aiškiausiai formuojasi Stanislovo Medeišio šaka. Kadangi duomenys gaunami iš bažnytinių dokumentų ir to, ką tėvai ir liūdininkai pasako žodžiu, žinant, kad pavardės dar tik formavosi, tai dažnas atvejis, kad gimstant vaikui motinos pavardė būna ne visada ta pati. 1795 m. Bėčionyse parodyta tik viena Medeišių šeima. Šiuo atveju Stanislovas Medeišis (1705–1798) turėjo vaikus: Reginą (1744 m.), Agotą (1746 m.), Jokūbą (1748 m.), Praną (1750 m.), Oną (1753 m.), Rozaliją (1754 m.), Lauryną (1756 m.), Jokūbą (1760 m.), Dionyzą (1773 m.). Vaikų motina nurodyta Katerina Kondratavičiūtė arba Katerina Basytė. Matyt, tai ta pati moteris. 1775 m. antrąkart vedė Agotą Kurpytę iš Narsutiškės. Regina ištekėjo už Bartolomėjaus Garlos, Ona ištekėjo už Juozo Raginio, Laurynas 1764 m. vedė Kateriną Čaikauskaitę iš Maksimonių, Jokūbas vedė Rozaliją Maciulevičiūtę, Dionyzas 1801 m. vedė Kristiną Kurpytę, o Pranas 1786 m. – Kateriną Maknevičiūtę iš Gaurelių. Prano ir Dionyzo šakos buvo labai gausios, tai lėmė didelio skaičiaus Medeišių atsiradimo. Štai 1906 m. Bėčionyse gyveno 5 Medeišių šeimos, viena Paukštės, dvi Gaidelių ir viena Kuprėno šeima.

Prano šaka. Pranas (1750–1807) turėjo 7 vaikus, iš jų – du sūnus: Stanislovą (1789–1863) ir Baltramėjų (1795–1796).  Dukra Rozalija 1814 m. ištekėjo už Kazimiero Matkevičiaus iš Čebatorių, duktė Ona 1815 m. – už Jurgio Rimšelio iš Daugėliškio, duktė Kristina 1825 m. – už Tamošiaus Raginio iš S. Daugėliškio, duktė Konstancija 1831 m. – už Gabrieliaus Baranausko iš Čebatorių. Šios šakos giminę tęsė tik Stanislovas Medeišis, kuris 1823 m. vedė Liuciją Kovalevskaitę (Švedraitę) iš Poviliškės. Tai mano prtėvių šaka. Šeima turėjo 13 vaikų. Dvi dukros ištekėjo už Bulkų, viena – už Dervinio iš Maksimonių, o Juzefa – už dėdės Kazimiero Medeišio. Juzefa (1839–1912) ir Kazimieras (1837–1907) vaikų neturėjo, palaidoti Palūšės kapinėse, ant kapo  gražus akmeninis paminklas. Tuo metu tai buvo reta. Sūnus Antanas (1826–1905, mano prosenelis) 1855 m. vedė Juzefą Paukštytę iš Kirdeikių, o 1873 m. – Kristiną Bulkutę. Išgyveno tik du vaikai: Antanas ir Marcelė. Antanas vedė Vaickutę, Marcelė ištekėjo už Vaickaus. Taip per bobutę Vaickai tapo mano giminėmis.

Įdomi istorija su Stasio vaikais Juozu ir Vincu. Juozas  Medeišis (1834 m.) vedė Justiną Rastenytę iš Nalivaikų k., o brolis Vincas (1841–1903) – seserį Viktoriją Rastenytę ir abu ten apsigyveno. Taip Ceikinių parapijoje, Nalivaikų k., atsirado Medeišių giminės atskira šaka. Tai atradau tik prieš 4-erius metus. Pasirodo, kad Ignalinos vidurinėje mokykloje vienoje klasėje mokiausi su giminaite Vanda Medeišyte iš Nalivaikų k.

Iš Prano šakos reiktų paminėti Kazimierą Medeišį (1832–1909), kuris su žmona Marijona Kurpyte susilaukė 9 vaikų: Kazimiero, Marcelės, Gabrio, Stasio, Grasildos, Mykolo, Anelės, Vinco, Juozo. Kazimieras (1861–1938) vedė Oną Kavaliauskaitę ir turėjo 10 vaikų. Anksčiau baigę vidurinę mokyklą atmena Kazimiero sūnų sargą Gabrį Medeišį (1899–1978) ir jo žmoną Eleną, kuri su skuduru kone kiekvieną aktyvesnį mokinį yra apšventinusi. Kitas sūnus Mykolas (1891 m.) Čikagoje 1916 m. vedė Malviną Lankelytę, ten gyveno ir mirė. Kitas sūnus Stasys (1910–1977) vedė Julę Garbauskaitę, kuri 2014 m. šventė savo 100 metų jubiliejų (deja, greitai po šimtmečio šventės ji mirė). Sūnus Laimutis gyvena Vidiškėse.

Dionyzo šaka. Dionyzas Medeišis (1772–1833) 1801 m. vedė Kristiną Kurpytę ir turėjo 10 vaikų, iš jų – trys sūnus: Reginą, Mortą, Macelę, Rozaliją, Anastaziją, Mykolą, Benediktą, Mataušą, Praną ir Motiejų. Regina ištekėjo už Gabrio Lazausko į Maksimonis, Morta – už Adomo Lazausko į Maksimonis, Anastazija – už Jono Gasiūno į Maksimonis, Ona – už Vinco Laurinavičiaus iš Narsutiškės, Benedikta – už Martyno Raginio iš Užusienio kaimo, o Dionyzo sūnus Mykolas (1809–1889) vedė tris kartus, turėjo 11 vaikų, visų jų motina – Rozalija Skudutytė iš Maksimonių. Medeišiai iš šios šakos į žmonas ėmė Čepulytes, Garlaites, Dindaites, Zabulevičiūtes, Kuksaites, Rakštelytes, Juršėnaites. O Medeišyčių išrinktieji buvo Vaitkevičiai, Daubarai, Čeponiai, Milimavičiai, Laurinavičiai, Aginskai, Krūminiai, Krasauskai, Kalinauskai, Vaickai. Kaip pastebėjote, daug Medeišyčių iškelavo į Maksimonis. Matome, kad kavalieriams atstumas tarp Maksimonių ir Bėčionių buvo lengvai įveikiamas           

Dabar Medeišiai plačiai išsibarstę po Lietuvą, turime atstovų net prezidentūroje. Kai buvau jaunas, tai sakydavau, kad turiu 25 pusbrolius ir 16 pusseserių, aišku pirmos eilės. Dabar jau jų skaičius labai apmažėjo, bet visada buvo malonu bendrauti su Medeišiais iš Bėčionių. Gaila, kad namai, kuriuos lankydavau, jau nuversti, ežeras labiau apaugęs, kaimo kapinaitės baigia išnykti (čia palaidota arti šimto Medeišių). Tenka daugumą giminaičių lankyti Ignalinos ir Palūšės kapinėse.      

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimai datose. Kiti straipsniai bus apie Oginskų, Ozarinskų, Ropių, Ruseckų, Rutkauskų, Švedrų, Švilpų, Zabulevičių, Žebrauskų, Vaickų ir Velių (Vielių) gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here