Skip to content

Pažeidei savininkų teises – nebemedžiosi!

MI informacija

Lietuvos Vyriausias administracinis teismas (LVAT) 2015 m. gegužės 25 d. paskelbė nutartį, pagal kurią žemės ir miškų savininkų teisių pažeidimai gali būti pripažinti teisiniu pagrindu naikinti medžiotojų būreliui leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius.

Nors Medžioklės įstatymo 13 str. 1 d. pakeitimas, kuriame numatyta imperatyvi pareiga medžiotojų būreliams priimti į savo medžiotojų kolektyvo narius žemės ūkio ir miško paskirties savininkus, kurie turi medžioklės plotuose ne mažiau kaip 100 ha nuosavybės teise priklausančios žemės ūkio ir miško paskirties nuosavybę,  galioja tik antrus metus, bet LVAT jau paskelbė nutartį, kuria toks savininkų teisės pažeidimas yra pripažįstamas pagrindu medžiotojų būreliui panaikinti Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius.

Medžiotojų būreliui naikinant Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius yra aktualus ir Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimas, kuriame nurodyta, kad juridinio asmens (inter alia Medžiotojų būrelio) kaip nusikalstamos veikos subjekto specifika, t.y. tai, kad jis yra savarankiškas teisinių santykių subjektas, turintis teisinį vientisumą ir teisnumą, savarankišką pavadinimą, organizacinį vientisumą, jo turtas yra atskirtas nuo dalyvių turto, tačiau jis yra teisinių santykių dalyvis per jo vardu veikiančius fizinius asmenis (šiuo atveju medžiotojus), suponuoja ir jo kaltės specifiškumą. Juridinio asmens kaltė sietina su fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens naudai ar jo interesams, kalte. Juridinio asmens (medžiotojų būrelio), kaip teisinių santykių subjekto ir atsakomybės subjekto, specifika lemia ir tai, kad juridinio asmens veikla yra neatsiejama nuo fizinio asmens (medžiotojo), veikiančio to juridinio asmens vardu ir jo naudai ar interesams, nusikalstama veika.  

Šiuo atveju medžiotojų būreliui taikyta jo teises iš esmės ribojanti poveikio priemonė – Leidimo panaikinimas, nėra turtinio pobūdžio sankcija – bauda, savo prigimtimi ir paskirtimi ji nėra panaši ir į kitas administracines nuobaudas: įspėjimą, daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimą, administracinį areštą, nušalinimą nuo darbo (pareigų) ar specialiosios teisės  (teisės medžioti) atėmimą, kuriuo apskritai paneigiama konkretaus fizinio asmens galimybė panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuos gyvūnus sekant, tykojant, persekiojant, šaudant arba gaudant, to visiškai nesiejant su medžiojimui reikalingo medžioklės plotų vieneto suteikimu. Be to, medžiotojų būrelio narių teisės pažeidimai, užtraukę sankciją Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius panaikinimą nėra tapatus medžiotojų kolektyvo narių padarytiems pažeidimams, kadangi šiuo atveju  būrelis nubaustas už bendro pobūdžio pareigos užtikrinti savo veikslo teisėtumą netinkamą vykdymą.

Medžiotojų būrelio atskirų narių administraciniai pažeidimai gali būti priskiriami juridiniam asmeniui – medžiotojų būreliui ir už individualius administracinius šiurkščius ir sistemingus medžioklės taisyklų pažeidimus gali būti naikinamas Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius. Leidimo medžiotojų būreliui naikinamas nėra traktuojamas kaip antra bausmė už tą patį nusižengimą, nes tai skirtingos atsakomybės rūšis ir jos gali būti taikomos kartu, t.y. nepaneigia galimybės asmeniui taikyti ne vieną, bet daugiau tos pačios rūšies (t.y. apibrėžiamų tos pačios teisės šakos normomis) sankcijų už tą patį pažeidimą, pavyzdžiui, pagrindinę ir papildomą bausmę arba pagrindinę ir papildomą administracinę nuobaudą, ar galimybės už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis.

Teismas taip pat konstatavo, kad medžiotojų būrelis nepriimdamas miško savininko į medžiotojų būrelio kolektyvo narius, nesilaikė Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius 12 str. 1 dalies 7 punkto (ankstesnė Medžioklės įstatymo redakcija) reikalavimų. Leidimo 13 punkte yra numatyta medžioklės ploto naudotojo pareiga užtikrinti Medžioklės įstatymo 13 str. 1 dalyje įtvirtintą privačios žemės, miško ar vandens telkinio sklypų, įtrauktų į medžioklės plotų vienetą, savininkų teisę. Medžioklės įstatymo 13 str. 1 d. numatyta, kad privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymo pateikimo dienos. Todėl teismas konstatavo, kad toks savininkų teisių pažeidimas kartu su kitais sistemingais ir šiurkščiais pažeidimais yra pagrindas panaikinti medžiotojų būreliui Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje