Skip to content

Vaickai

MI informacija

Lietuvoje pakankamai reta pavardė, bet dažna Ignalinos rajone. Jų tėvonija yra Petriškė ir Strigailiškis. Vėliau atsirado Gaveikėnuose, Ažušilėje, Rimšėnuose, Antazavėje, atskiros šeimos – kitose vietovėse. Apie 1800 m. daugelis jų vadinosi Smigeckiais, po 50 metų vėl liko tik Vaickai. Koks ryšys tarp tų dviejų pavardžių – nenustačiau. Šiame krašte Vaickai atsirado jau XVIII a. pradžioje ir jų atsiradimas kitose vietose buvo sąlygotas dvarininko iš Vidiškių sprendimais. Visi šie kaimai priklausė vienam dvarui ir valstiečiai buvo perkeliami, atsižvelgiant į darbo jėgos poreikį.

Strigailiškis. Seniausias įrašas bažnyčios knygose sako, kad Martynui ir Katerinai Vaickams 1708-04-09 Strigailiškyje gimė dukra Magdalena, kurios kūmas buvo Juozas Blaževičius iš Girminių. Laurynui Vaickui ir Katerinai Vaičekauskaitei gimė Laurynas (1754 m.), Kristupas (1757 m.), Mariana (1761 m.). Dažnos vestuvės Vaickučių su Švilpomis. Štai Katerina Vaickutė 1762 m. ištekėjo už Jono Švilpos iš Antakmenės, o kita Katerina Vaickutė 1766 m. – už Motiejaus Švilpos iš Kaneišių. Mariana Vaickutė 1796 m. ištekėjo už Kasparo Švilpos iš Kaneišių. 1795 m. Strigailiškyje gyveno dvi šeimos: Kazimiero ir Jokūbo.

Kazimiero šaka. Kazimieras turėjo sūnų Petrą (1731–1808) ir Jokūbą (1735 m.). Petras turėjo 6 vaikus: Antaną (1767 m.), Joną (1783 m.), Augustą (1785 m.), Juozą (1787 m.), Mortą (1789 m.), Agotą (1791 m.). Jokūbas turėjo Joną (Jurgį,1765 m.), Andrejų (1771 m.), Martyną. 1816 m. Strigailiškyje gyvena Jurgis, Jokūbo su žmona Morta su 8 vaikais, ir Antanas, Petro su žmona Katerina  Skudutyte ir 9 vaikais. Vyriausias Simonas (1790 m.) žuvo 1812 m.

Antano šaka. Antanas (1767–1812) vedė 1789 m. Kateriną Mudėnaitę iš Strigailiškio ir turėjo 13 vaikų. Gimė kaip Vaickus, o mirė jau Smigeckis. Sūnus Andrejus (1794 m.) vedė Kristiną Čeponytę iš Strigailiškio. 5 vaikai gimė Strigailiškyje, 2 – Gaveikėnuose. Matyt, Andrejų reiktų laikyti pirmuoju Gaveikėnų Vaickumi. Andrejaus sūnų Lauryną (1822 m.) Vidiškių dvarininkas 1833 m. padovanojo broliui Stanislovui Kaminskui. Duktė Kristina (1801 m.) ištekėjo už Tamošiaus Čeponio,  sūnus Juozas (1808 m.) vedė Pranę Čeponytę, sūnus Stasys (1805 m.) vedė Marianą Čeponytę.  

Petro šaka. Čia panaši istorija su Čeponiais. Martynas Vaickus, Petro (1790 m.) vedė Stasio Čeponio Juzefą iš Ažušilės ir ten gyveno. Tai pirmas Vaickus Ažušilėje. Mariana Vaickutė 1838 m. ištekėjo už Kristupo Kuksėno, o 1844 m. – už Jono Čeponio iš Strigailiškio. Agotos dukra Domicelė Vaickutė (1814 m.) 1837 m. ištekėjo už Tamošiaus Bindorio (Atkočiūno).

Jurgio šaka. Jurgis Vaickus (1760 m.) vedė Mortą Brazauskaitę. Kai kur minima kaip Basijokaitė arba Bivainytė. Turėjo 12 vaikų, išgyveno 9: Mataušas, Kristupas, Kazimieras, Pranas, Blažiejus, Romualdas, Mariana Martinkėnienė, Kristina Veličkienė ir Katerina Kugaudienė. Sūnus Mataušas (1790 m.) vedė Marianą Gaidytę iš Lobinių, turėjo 8 vaikus. Sūnaus Stasio (1821 m.) palikuonys vedė Medeišytę, Čeponytę, Lastakauskaitę, atėjo žentai Kirka, Misiūnas ir kt. Šioje šakoje yra  mokyklos ir klasės draugai Bronius ir Antanas Vaickai, kurie užaugo Antagavėje. Šios šakos atstovai Antagavėje apsigyveno XIX a. pab. Daugelis iš jų atėjo užkuriais. Gausi Jurgio šakos atšaka būtų sūnaus Kazimiero (1796 m.) ir Marianos Mudėnaitės. Jie turėjo 10 vaikų, išgyveno 5. 1834 m. Kazimieras buvo perkeltas į Petriškę, ten ir mirė. Čia vėl daug vestuvių su Mudėnais, Čeponiais, Ribokais.

Prano šaka. Pranas (1801–1867), Jurgio ir Mortos sūnus. Man ji svarbi tuo, kad iš šios šakos mano protėviai. Pranas vedė Rozaliją Čeponytę, turėjo 9 vaikus. Jų sūnus Jonas (1827–1865) vedė Rozaliją Raginytę iš Kylatrakio. Abu palaidoti Strigailiškio kapinėse. Visumoje čia palaidota daugiau nei 200 Vaickų. Kiek dar Čeponių, Mudėnų, Gaurelių ir kitų giminių. Laukstėnuose, Daugėliškyje kapuose stovi paminklai su ten palaidotų Klimų, Matkevičių protėvių vardais. Tam tikra prasme tai memorialai.  O Strigailiškio kapinės švarios, bet sudaro įspūdį, kad ten palaidota tik kelios dešimtys žmonių. Bet taip būna visada su didelėmis giminėmis. Tikimasi, kad gal kažkas padarys, o gal ir nėra kam tuo domėtis, giminė baigiasi savo šeima.

Jono šeimoje gimė 6 vaikai, išgyveno Silvestras (1852–1924), Antanas (1855 m.), Pranas (1857 m.). Antanas vedė Uršulę Ribokaitę iš Kukoriškės, Pranas mirė 39 metų ir palaidotas Strigailiškio kapinėse, kaip ir Silvestras.

Silvestro šaka. Silvestras 1873 m. vedė Kristiną Paukštytę. Užaugo Jonas, Julius, Augustas ir Rozalija. 4 iš 10 vaikų. Ši šaka gausi, nes pas palikuonis buvo gausios šeimos. Jonas (1874–1933) 1903 m. vedė Marcelę Medeišytę iš Bėčionių. Turėjo 10 vaikų, išgyveno 6: Jonas, Antanas, Emilija, Jadvyga, Teofilė, Julė. Teofilė (1910 m.) ištekėjo už Stasio Gaidelio iš Navikų. Jonas (1915–2004) vedė Stasę Mačiulytę iš Girminių, kuri buvo Alberto Vaickaus žmonos sesuo. Rozalija Vaickutė (1876–1938) ištekėjo už Antano Medeišio (1881–1966), kuris buvo mano senelis ir Marcelės Medeišytės brolis (žiūr. Medeišiai). Silvestro sūnus Julius (1883–1969) 1916 m. vedė Jadvygą Dubakaitę, turėjo 10 vaikų. Daugiausia man teko bendrauti su Juliumi ir jo sūnumis Albertu bei Vytautu. Vytauto (1936–2009) krikšto tėvai buvo bajorai Jelevinskai iš Ignalinos palivarko. Vaikams užaugus, Julius namuose liko vienas, motina mane dažnai pas jį siųsdavo. Ten dažniausia lošdavome šaškėmis ir šachmatais, dažniausia aš pralošdavau, bet jo pamokų dėka vėliau mokykloje užėmiau 1-ąją vietą rusiškų šaškių varžybose. Juliaus namas ir dabar tebestovi už ežero prie paplūdimio. Upelį reikdavo pereiti siauru liepteliu. Vieta labai graži.

Rimšėnai. Jurgio sūnus Romualdas (1811–1881) buvo pirmasis Rimšėnų Vaickus. Vedė Marianą Kugaudaitę. Čia Albinui Vaickui (1908 m.) ir Malvinai Zakaraitei gimė sūnus Alfonsas (1944 m.), mano bendraklasis. Čia persikėlė iš Strigailiškio Petras Vaickus (1834 m.) užkuriu, vesdamas Kristiną Lašakauskaitę.

Blažėjaus šaka.  Blažiejus Vaickus, Jurgio  (1803 m.) vedė Margaritą Čeponytę iš Gaveikėnų ir turėjo 12 vaikų. Labai gausi Jurgio giminės atšaka. Margaritos tėvai buvo Adomas Čeponis ir Morta Zabulevičiūtė iš Zuikų. Blažiejaus šeima buvo perkelta iš Strigailiškio į Petriškę.

Petriškė. 1795 m. čia Vaickai gyveno vienoje sodyboje – Simonas Vaickus (1725 m.) ir žmona  Kristina Čeponytė iš Ažušilės bei šeši vaikai: Juozas (1768 m.), Margarita (1772 m.), Jokūbas (1775 m.), Agota (1779 m.), Petras (1780 m.), Rozalija (1783 m.). Juozas gimė Petriškėje, vedė Apoloniją Gaidelytę ir turėjo 9 vaikus. Sūnus Petras (1798 m.) vedė Konstanciją Ropytę iš Antakmenės, vėliau ponas Petro šeimą perkėlė iš Petravo į Strigailiškį. Žmona palaidota Strigailiškio kapinėse. Kitas sūnus Jonas (1808 m.) vedė Anastaziją Augulytę iš Strigailiškio. Šeima buvo pervesta į Strigailiškį, vėliau į Ažušilę.

Simono sūnus Jokūbas (1775 m.) vedė Rozaliją Azarinskaitę iš Bajorų k. ir turėjo gausią 9 vaikų šeimą. Sūnus Stasys (1799 m.) su žmona Kristina Kinduryte ir vaikais perkeltas į Gaveikėnus. Petriškėje Vaickų buvo daug.

Antagavė. Lucija-Liudvika Vaickutė (1853 m.) ištekėjo už Silvestro Milašiaus iš Antagavės ir turėjo gausią 8 vaikų šeimą.

Gaveikėnai. Justinas Vaickus (1852 m.) vedė Rozaliją Daubaraitę, turėjo 4 vaikus. Duktė Veronika (1903 m.) ištekėjo už Kazimiero Čeponio, o Justinas (1907 m.) vedė Agotą Čeponytę.

Ažušilė-Zaborci. Petras Vaickus ir Regina Rudokaitė čia turėjo vaikus: Antaną (1767 m.), Marianą (1769 m.), Kristiną (1773 m.). Nuolat XVIII a. Vaickai čia negyveno.

Kirdeikiuose Kazimieras Vaickus (1850 m.) su Teofile Rastenyte turėjo 2 vaikus: Antaną (1909 m.) ir Eleną.

Reškutėnuose Petrui Vaickui ir Kazimierai Petkūnaitei gimė duktė Jadvyga (1911 m.), kuri 1931 m. ištekėjo už Kazimiero Martinkėno.

Įvairiais laikais Vaickai gyveno Padumblėje, Ignalinoje, Bėčiūnuose, Berniūnuose, Bališkiuose, Makoniškėje, Meironyse, Navikuose, Pašvoginėje ir kitur. Labai plačiai per moterišką liniją Vaickai išsibarstė Palūšės, Ignalinos ir Vidiškių parapijose.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimų datose. Kiti straipsniai bus apie  Vielių  giminę.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here