Skip to content

Ar milijonai imigrantų iš Azijos ir Afrikos nusiaubs Europą ir Lietuvą?

MI informacija

Būtent toks klausimas dabar jaudina nemažą dalį Lietuvos piliečių.
O aiškių ir konkrečių atsakymų mūsų valdžioje šiuo metu sėdintys aukštieji valdininkai nepateikia – arba jų nežino, arba „politkorektiškai“ vengia atvirai pasakyti Lietuvos visuomenei žiaurią tiesą, kuri gali sukelti nepakeliamą siaubą lietuviams ir visiems kitiems dabartiniams Lietuvos Valstybės gyventojams…
Todėl visų pirma būtina nuosekliai išvardinti tuos, šiuo metu jau visiškai akivaizdžius (išmanantiems šias problemas žmonėms), pavojus, kurie paskandins Lietuvą bei Europą, į ją plūstant vis naujiems milijonams Azijos ir Afrikos „pabėgėlių“. Bei paneigti įvairių „integratorių“ skelbiamas pasakas…

 

„Lietuva liks, bet be lietuvių“
Kiek lietuvių šiuo metu jau yra išvykę uždarbiauti į Vakarus, tikslaus skaičiaus nesužinosite – ko gero iš tikrųjų niekas šių skaičių ir nežino, kadangi tikslios statistikos niekas netgi nekaupia. Kalbama, jog nuo pusės milijono iki milijono…

Niekam ne paslaptis, jog lietuviai išvyksta į Vakarus, kadangi Lietuvoje neranda normaliai apmokamo darbo, o Vakarų šalyse tokį darbą jie gauna (bent jau anksčiau dar gaudavo).
Tačiau dabar vietoje to, kad Lietuvoje ir kitose „socializmo“ nustekentose posovietinėse valstybėse būtų didinami atlyginimai, iki tokio lygio, kuris atitiktų Vakarų šalių mokamus atlyginimus už lygiai tokį patį darbą, bei kuriamos naujos, pakankamai gerai apmokamos, darbo vietos, milijardus eurų ruošiamasi išleisti iš Afrikos ir Azijos plūstančių „pabėgėlių“ „integracijai“, o iš tikrųjų – jų visapusiškam išlaikymui.
Lietuviai šimtais tūkstančių išvyksta iš Lietuvos, o jų vietą (o vėliau ir jų namus) užims negrai, arabai ir kiti azijatai, kuriuos Lietuvos Valstybė, tai yra Lietuvoje dirbantys mokesčių mokėtojai, privalės išlaikyti – ir ne metus ar du, o gal būt dešimtmečius ar netgi šimtmečius – kol truks Tautos kantrybė.
Būtent tai jau matome, pvz., Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje, kur jau trečia imigrantų iš Afrikos ir Azijos karta gyvena iš socialinių pašalpų, socialiniuose būstuose, gydydamiesi ir maitindamiesi irgi už mokesčių mokėtojų pinigus, o laisvalaikiu pardavinėja narkotikus, prievartauja, plėšikauja, vagiliauja bei užsiima kitais jiems labiau mėgstamais „darbais“.
„Lietuva liks, bet be lietuvių“ – būtent taip 1945 m. pasakė tuometinis Sovietų Sąjungos ideologas Suslovas aukštųjų Lietuvos kompartijos vadų pasitarime. Sovietų valdžia labai stengėsi, kad būtent taip ir įvyktų, tačiau Lietuvių partizanai ir masinis Lietuvių Tautos pasipriešinimas sužlugdė šiuos barbariškus azijatinės imperijos planus.
Matome, jog Suslovo idėjiniai įpėdiniai, dabar sėdintys jau ne Sovietų sąjungos, o Europos Sąjungos ir Lietuvos Valstybės valdžios struktūrose, matyt, prisiminė šį Suslovo planą ir dabar jį, kiek pakoregavę, bando įgyvendinti.
Nejaugi ir vėl reikės visuotinio bei aktyvaus Lietuvių Tautos pasipriešinimo, kad šie naujųjų „suslovų“ planai liktų tik jų jau parengtuose dokumentuose…
Deja, bet pasaulinė daugybės masinių imigracijų istorija rodo, kad praktiškai vos ne visada tai galų gale baigiasi masinėmis skerdynėmis. Ir labai dažnai būdavo išskerdžiami būtent vietiniai gyventojai.

„Imigrantai greitai bus integruoti“
Būtent tokią akivaizdžią nesąmonę pastoviai bando mums įteigti įvairios TV laidos bei jų etatiniai „propagandistai“.
Paprastas klausimas šiems „integratoriams“ – o kiek amžių dar praeis, kol, pvz., bus „integruoti“ Lietuvoje gyvenantys čigonai?

Bent jau garsusis Vilniaus taboras, atvykęs į Lietuvą maždaug 1960 m. iš Moldavijos, ir taip ir likęs Lietuvoje po to, kai Chruščiovas nusprendė čigonus „integruoti“, uždrausdamas jiems klajoti po SSSR.
Čigonai tikrai „integravosi“ Lietuvoje – Vilniaus čigonų taboras tapo pačiu pagrindiniu ir gerai išreklamuotu narkotikų prekybos bei tranzito punktu Lietuvoje. Ir jokia valstybės struktūra šią karčią realybę nepajėgia pakeisti.
Vakarų Europoje musulmonai imigrantai iš Afrikos ir Azijos gyvena jau beveik 100 metų, daugelis jų yra jau antra ar trečia karta, tačiau kiek jų integravosi į Vakarų kultūrą? Atsakymas akivaizdus – vienetai. O ir tų, kurie iš tikrųjų integravosi, vaikai bei anūkai pastoviai vėl grįžta prie radikaliojo islamo skelbiamų idėjų. Ir išvyksta į džihadą, kautis už Islamo Kalifato pasaulinę pergalę – kaip ir skelbiama islamo ideologų darbuose, remiantis dar Mahometo išsakytomis, kiekvienam islamo išpažinėjui neklystančiomis, tiesomis.

„Imigrantai daug dirbs ir užpildys tuščias darbo vietas“
Tai dar viena „integratorių“ skelbiama pasaka.
Visų pirma absoliuti dauguma dabartinių imigrantų apskritai nesiruošia dirbti – jie puikiai žino, kad kai kuriose Vakarų Europos šalyse jie galės gauti vos ne viską, ko pareikalaus.
Kaip, pvz., Prancūzijoje jie jau pareikalavo po atskirą namą kiekvienai imigrantų-musulmonų šeimai, kadangi pas juos labai daug vaikų ir didelės šeimos, o dar ir pastoviai atvyksta vis nauji giminaičiai… – ir visiems reikia gerai bei laisvai gyventi.

„Imigrantai išmoks lietuvių kalbą“
Šią nesąmonę mūsų „integratoriai‘ galėtų pailiustruoti pavyzdžiais iš Vakarų Europos, kur ne tik arabai, bet ir nemažai turkų (taigi iš NATO šalies), iki šiol nemoka kalbėti vietinėmis kalbomis, nors gyvena ten jau ne vieną dešimtmetį.
Mūsų valdžiai galėtume priminti Lietuvos kasdienybę Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose, kur daugybė vadinamųjų „tuteišių“ iki šiol nemoka kalbėti lietuviškai, kadangi jų lenkiškieji „kuratoriai“ žymiai efektyviau juos integravo į lenkakalbę kultūrinę plotmę, nei mūsų lietuviškosios valdžios struktūros – į lietuviškąją kultūrinę plotmę.
Tai negi mums ir toliau valdžios samdomi propagandistai „kabins makaronus“, kad musulmonus arabus, negrus, kitus afrikiečius bei azijatus, praktiškai absoliučiai valdomus jų ideologinių-religinių normų bei labai aktyvių islamo šventikų, pajėgs integruoti į lietuviškąją kultūrinę plotmę?
Tos pačios mūsų valdžios struktūros, kurios niekaip per dešimtmečius nepajėgia integruoti keletą tūkstančių katalikų „tuteišių“ ir kelis šimtus čigonų… Šitokios naivios svajonės turėtų sukelti juoką net mažiems vaikams.

„Ką savyje atsineš imigrantai“
Keista, jog mūsų žiniasklaidoje nutylima viena ypač svarbi problema – užkrečiamos ligos, nekontroliuojamai atkeliaujančios su imigrantų masėmis.
Aiškiai matome TV kaip šimtai tūkstančių žmonių, iš pačių įvairiausių šalių iš Azijos ir Afrikos, praktiškai visiškai be jokios kontrolės ir netgi primityvios registracijos, plūsta iš vienos Europos šalies į kitą.
O juk šie žmonės atvyksta iš tokių šalių, kur iki šiol siaučia klaikios infekcinės bei tropinės ligos – pradedant maru, maliarija, cholera, ebola, AIDS virusu…, ir baigiant ypatingai „egzotiškomis“ – sukeltomis įvairių kirmėlių, vabzdžių, grybelių, apie kurias netgi tropinių ligų specialistai dar labai mažai ką žino (o gal ir apskritai kol kas nieko nežino – juk virusai bei bakterijos pastoviai mutuoja).
Ir svarbiausia – europiečiai neturi tokio įgimto imuniteto, kokį per evoliuciją įgijo vietiniai tų ligų virusų, bakterijų, grybelių, kirmėlių… „nešiotojai“. Ir kas gali garantuoti, kad kažkuriuo tai momentu visą Europą nenusiaubs naujas virusas ar bakterija, ar dar kokia nors „zaraza“, nuo kurios per kelis mėnesius išmirs dauguma imuniteto neturinčių europiečių. Juk būtent taip atsitiko su milijonais Pietų Amerikos indėnų, kurie per keletą metų išmirė nuo ispanų užneštų europinių ligų.

„Ką savo galvose atsineš imigrantai“

Dar viena problema – imigrantų kultūrinės tradicijos.
Islamas, ypač dabartinės įvairios jo atšakos, reikalauja besąlygiško paklusnumo nustatytoms dar 7 amžiuje šariato normoms. Ir kada mums rodo, kaip įvairūs islamistai pjausto gerkles belaisviams, o po to nupjauna jiems galvas, mums nereikia stebėtis – būtent tokia bausme pagal dar Mahometo paskelbtus nurodymus privalomai baudžiami „atskalūnai“, tai yra tie, kas atsižadėjo tikrojo islamo.
Kitaip sakant įvairios sunitų sektos taip susidoroja su šiitų sektomis, bei atvirkščiai – nes laiko, kad jie išdavė tikrąjį islamą. O kiekviena sekta būtent savo islamo atšaką laiko tikrąja.
Beje, krikščionys ir žydai, bent jau teoriškai pagal Koraną, gali išsipirkti nuo tokios, sakyčiau, gana nemalonios bausmės. Taigi, lietuviai katalikai bei protestantai ir slavai katalikai bei pravoslavai ir sentikiai, kaupkite pinigėlius – jų jums ateityje tikrai prireiks, kada negailestingi šariato kariai ateis jums pjauti gerklę.
Na o įvairūs pagonys, gamtatikiai, budistai, krišnaitai ir kiti ne krikščionys ir ne visai krikščionys, o tuo labiau ateistai, ir ypač „ne visai tikro“ islamo išpažinėjai, galite būti ramūs ir pinigėlių nekaupti, nes jums jau jokie pinigai nepadės – jus pagal „grynojo“ islamo dogmas tiesiog būtina papjauti, kad negadintumėte bendro gero islamiško pasaulio vaizdo…

„Kokius įgūdžius atsineš imigrantai“
Kažkodėl mūsų spec. tarnybų vadovai ir kiti oficialūs asmenys nutyli, jog absoliuti dauguma atvykstančių į Europą imigrantų yra visai ne moterys bei vaikai, o jauni vyrai.
Ir atvyksta jie iš tokių šalių, kur kariniai susirėmimai tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį. Šie žmonės išaugo kare. Ir labai daugelis jų turi neblogą karinę patirtį – kartais netgi daug geresnę negu mūsų Lietuvos kariuomenės kariai.
Šie žmonės nuo mažų dienų yra įpratę visas problemas spręsti jėga – jei ne su automatu bei sprogmenimis, tai su peiliu.
Vakarų Europoje tai jau labai akivaizdžiai pasimatė. Skaičius įvairių smurtinių nusikaltimų, padarytų imigrantų, panaudojant šaltuosius ir šaunamuosius ginklus, auga eksponentine tvarka, tai yra tiesiog katastrofišku greičiu.
Žinoma, į TV žinias pakliūna tik ypatingai šiurpūs ir rezonansiniai nusikaltimai, o apie absoliučią daugumą niekas niekur neskelbia. Štai ne taip seniai Londone, tiesiog gatvėje, viduryje dienos islamistas peiliu papjovė anglų kareivį, o kitas islamistas nufilmavo visa tai ir įdėjo į internetą.
Ką padarysi, jei šių žmonių toks banditinis mentalitetas – ir jį jau niekas nebepakeis, jokie „integratoriai“.

„Imigrantai ar teroristai“
Ir pabaigai – dar viena ypatingai rimta problema.
Įsivaizduokite, kad jūs esate Al-Kaidos, Islamo Kalifato (pas mus vadinamo Islamo Valstybe), Talibano ar kitos islamistų karinės organizacijų planavimo ar žvalgybos sektoriaus vadas.
Juk šių organizacijų galutinis strateginis tikslas, kadangi jis yra įrašytas Korane, yra pasaulinio Islamo Kalifato sukūrimas, o tam būtina užvaldyti vis daugiau teritorijų įvairiuose žemynuose.
Taigi, ką jūs, būdamas islamistų karinės organizacijos kovinių bei specialiųjų operacijų planuotojas, darysite, matydamas, kaip šimtai tūkstančių islamo tikėjimą išpažįstančių žmonių (dauguma jų jauni vyrai), iš daugybės Afrikos ir Azijos šalių, sunaikinę savo dokumentus, plūsta į Europą, o juos praleidžia iki pat Vokietijos bei Skandinavijos, praktiškai be jokios kontrolės?
Akivaizdu, jog kiekvienas bet kokios teroristinės organizacijos vadovas ar operacijų planuotojas pasistengs šią nepakartojamą puikią progą visapusiškai išnaudoti.
Juk visų pirma jiems reikia sukurti Europoje patikimus ryšių kanalus, kuriais įvairiomis kryptimis galima gabenti prekes, ginklus, pinigus, literatūrą, žmones…
O taip pat nusiųsti į įvairias konkrečias šalis savo ideologinius propagandistus, kurie dirbs vietinėje musulmonų diasporoje ir verbuos naujus narius.

Būtina nusiųsti ir „aktyvios jėgos grupes“, kurios užsiims islamistams „nepageidaujamų“ asmenų likvidacija bei įvairiais teroristiniais aktais, kurie nuskambės šalyje bei pasaulyje, parodydami tos organizacijos karinę galią.
Šiems aktams vykdyti, be abejo, būtini ir mirtininkai – o jais gali būti ir moterys, ir vaikai, ir seneliai, ir invalidai… Ir jokia spec. tarnyba nepajėgs jų „iššifruoti“ tol, kol jiems nebus užkabinti sprogmenų prikimšti „mirtininkų diržai“ ar „kuprinės“. Ir jie nepaspaus sprogdiklio mygtuką kokios nors „Maximos“, „IKI“ ar „Banginio“ centre.
Kiekvienai kovinei-teroristinei organizacijai gyvybiškai reikalingi ir labai gerai užmaskuoti bei užšifruoti informatoriai – asmenys, kurie jokių aktyvių veiksmų nevykdys, gal netgi į mečetes nevaikščios ir nesimels po 5 kartus per dieną, gal ir apskritai niekas nelaikys jų musulmonais (jie, pvz., vaidins krikščionis, bėgančius nuo religinio persekiojimo), tačiau tyliai rinks savo vadams reikalingą informaciją pačiose įvairiausiose vietose, įstaigose, bendruomenėse…
Todėl islamistų kovinių ir teroristinių operacijų planuotojai parinks (ir, atvirai kalbant, jau seniai aktyviai renka bei siunčia) infiltracijai į Europą labai įvairius žmones – priklausomai nuo to, kokios jiems konkrečios užduotys numatomos ir skiriamos.

„Ignalinos savivaldybė – ypatingai svarbus taikinys islamistų teroristams“
Valstybės saugumu besirūpinančios struktūros turėtų labai aiškiai suvokti aukščiau išvardintus visiškai realius pavojus.
Ir atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos pasienyje išsidėsčiusių savivaldybių teritorijos yra ypatingos svarbos taikiniai kiekvienai islamistų karinei-religinei organizacijai.
Juk būtent čia būtina organizuoti įvairiausius, tarpusavyje nesusijusius, ryšio bei transportavimo kanalus, sudarant realias ir patikimas galimybes permesti iš užsienio valstybių į ES (ir priešinga kryptimi) žmones, ginklus, sprogmenis, pinigus, literatūrą, narkotikus…
Beje, lygiai tuo pačiu užsiims ir paprasčiausi kriminaliniai nusikaltėliai, kurių imigrantų tarpe taip pat yra nemažai. O kaip jau rodo Vakarų šalių patirtis, potencialių nusikaltėlių jų tarpe dar daugiau…
Taigi, natūralizuotis tokiose pasienio savivaldybėse kaip Ignalinos (ir ypač arti pasienio esančiose seniūnijose), yra kiekvienos teroristų bei kriminalinės organizacijos „ideafix“. Ir galima neabejoti, kad tai bus daroma. Ir nemanykite, kad bus paprasta, būtent tuos labai mielai „besiintegruojančius“, lengvai demaskuoti – jie „išryškės“ tik esant ekstremalioms aplinkybėms, gavę įsakymą aktyviai veikti.
„Miegančių kurmių“ taktika buvo labai sėkmingai naudojama dar senovės Kinijoje.
Ignalinos bei Visagino savivaldybės yra labai „mielas“ taikinys taip pat ir dėka čia esančios atominės elektrinės bei panaudoto atominio kuro saugyklų. Juk bet kada grupė teroristų iš 5-10 žmonių, kurių tarpe keli mirtininkai, gali užgrobti AE ar kuro saugyklą. Ir jas susprogdinti bei sukelti propagandinį „rezonansą“ visame pasaulyje.
Jei manote, kad kokia nors karinė apsauga tai sugebės sutrukdyti, turiu jus nuvilti.
Konkretūs panašių aktyvių operacijų pavyzdžiai, ypatingai sėkmingai įvykdyti įvairių islamistų grupuočių, pvz., Afganistane, Irake, Sirijoje, Jemene, ar Čečėnijioje bei Dagestane, jau daug kartų parodė, kad netgi labai puikiai saugomos karinės NATO, JAV, Rusijos ar Sirijos karinės bazės gali būti užgrobtos ar nusiaubtos visai nedidelės kovotojų-mirtininkų grupės, panaudojant „tarano“ ar net „taranų karavano“ taktiką – vieną po kitos paleidžiant link objekto galingų sprogmenų prikrautas mašinas, vairuojamas vietinių karių ar saugumiečių uniforma perrengtų mirtininkų, kurie jas susprogdina kuo arčiau privažiavę. O po to į objektą įsiveržia kulkosvaidžiais ir granatsvaidžiais ginkluota šturmo grupė, kuri šaudo į viską, kas dar juda. Operacijos pabaigoje įsiveržę į objektų vidų susprogdina kuprinėse atsineštas galingas minas.
Nepamirškime, kad visai šalia Baltarusija, kurion labai lengvai patenka asmenys bei įvairūs kroviniai iš Rusijos Federacijos, į kurią keliai iš Vidurinės Azijos yra praktiškai nesaugomi. Na o Vidurinė Azija ir dabar jau knibžda islamistais. Ką jau kalbėti apie Šiaurės Kaukazą…

Beje, nepamirškime ir visai realios galimybės, kad islamistų organizacijas savo geopolitiniams bei propagandiniams tikslams gali panaudoti ir pačių įvairiausių valstybių spec. tarnybos.
Pvz., gerai žinoma, kad nemažai aktyvių islamo teroristų karinių bei spec. tarnybų vadų (ypač iš Afganistano, Irako, Sirijos, Etiopijos, Jemeno,…) savo laiku mokėsi dar Sovietų Sąjungos karinėse-diversinėse, KGB, GRU mokyklose. Ir ten nemenka jų dalis buvo sovietų spec. tarnybų užverbuoti.
Islamo Kalifate Irake, pvz., dauguma karinių vadų yra būtent tokio „sovietinio raugo“ asmenys – mokęsi karinėse ir specialiosiose SSSR mokyklose. Ir visai neaišku, kas iš jų laikui bėgant tapo tikrais islamo fanatikais, o kas vis dar tebėra Rusijos valdomi „kurmiai“?
Be abejo, visa tai, ką aš aukščiau išdėsčiau, nėra kažkokia didelė paslaptis, ypač mūsų ir apskritai NATO spec. tarnyboms.
Tačiau mane stebina tai, kad niekas apie tai viešai nekalba, ir neinformuoja bent jau Lietuvos pasienio savivaldybių vadovus, tarybų narius, ką jau kalbėti apie eilinius gyventojus, kokie visiškai realūs pavojai jų laukia, kartu su imigrantų tuntais…

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje