Skip to content

Rajono savivaldybės administracija pralaimėjo ir apeliaciniame teisme

BYLOS APLINKYBĖS

Dar 2015 m. birželio 9 d. MI laikraščio 42 numeryje buvo rašyta, kad Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys 2014-11-25 įsakymu Nr. P3-115, remdamasis trimis auditais ir jų metu pateiktomis išvadomis, kuriuos atliko Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Vanda Milašienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Ona Zaleckienė bei esant Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (tuometinė pirmininkė Leta Kalinauskaitė) siūlymui, už šių auditų metu nustatytus pažeidimus paskyrė tuometiniam VšĮ Ignalinos rajono ligoninės vyriausiajam gydytojui Stanislavui Olševskiui drausminę nuobaudą – papeikimą.

Kadangi S. Olševskis rajono savivaldybės vadovų, pasitelkus ligoninės kolektyvą, tiesiogiai ir netiesiogiai buvo spaudžiamas atsistatydinti iš užimamų pareigų savo noru, taip ir padarė – pasiprašė atleidžiamas iš ligoninės vadovo pareigų 2014 m. gruodžio 5 d. savo noru ir netrukus šis prašymas buvo patenkintas.

„Išeinu su ramia sąžine, dokumentų nedraskau, neslepiu. Tik neįžvelgiau vieno esminio dalyko – surambėjusio klano pavydas yra tiesiog baisi, stipri ir nenugalima jėga. Čia galima pasakoti ir pasakoti, bet gerbiamam steigėjui nerūpi, kur ir kaip keliauja pinigai, niekas nesiaiškina tikslių faktų. Sako – pavogta… Tai kaip gi gali būti prarasti pinigai, jei pinigai yra. Parodykite, kokiu būdu jie prarasti… Kiekvieną faktą gali iškreipti kaip tik nori, jei nori žmogų pažeminti, įžeisti, apšmeižti“, – palikdamas savo pareigas MI laikraščiui 2014 m. gruodį sakė S. Olševskis.

S. Olšveskis, nors ir savo noru pasitraukė iš ligoninės vadovo pareigų, buvo įsitikinęs, kad auditų metu nustatytų pažeidimų nepadarė, papeikimo nebuvo „nusipelnęs“, o jis ir jo vadovaujama naujai suburta administracija, pradėję tvarkyti įsisenėjusias ligoninės problemas ir ėmęsi ryžtingų pertvarkų, nepagrįstai buvo šmeižiami, kaltinami nekompetencija, neūkiškumu, lėšų švaistymu ir kitais nepagrįstais dalykais, todėl nusprendė teisybės ieškoti teisme – 2015 m. sausį ieškiniu kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą.

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ESMĖ

Ignalinos rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 28 d. šioje byloje priėmė sprendimą, kuriuo S. Olševskio ieškinį tenkino visiškai.

Teismas pripažino, kad rajono savivaldybės administracija, parinkdama drausminę nuobaudą S. Olševskiui, neatsižvelgė į darbo drausmės pažeidimo sunkumą, sukeltas pasekmes, kaltę, į tai, kaip S. Olševskis dirbo anksčiau, ir konstatavo, kad ligoninės vadovui S. Olševskiui paskirta drausminė nuobauda – papeikimas – yra neproporcingai per griežta, todėl naikintina.

Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, nenustatęs Stanislavo Olševskio kaltės dėl jam inkriminuotų pažeidimų, teismas ieškinį tenkino visiškai, drausminę nuobaudą – papeikimą – panaikino ir priteisė S. Olševskio naudai iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 400 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija su tokiu teismo sprendimu nesutiko ir, pasitelkusi į pagalbą brangiai kainuojantį advokatą iš Vilniaus, pateikė apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, reikalaudama S. Olševskio ieškinį atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, o Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą panaikinti.

APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ESMĖ

Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus trijų teisėjų kolegija 2015 m. lapkričio 19 d. šioje byloje priėmė nutartį, kuria rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą nepakeistą.

Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais. 

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad nepaisant nustatytų argumentų, patvirtinančių, jog ieškovui S. Olševskiui drausminės nuobaudos skyrimo klausimas buvo svarstytas pagrįstai, nėra pagrindo sutikti su atsakovo, rajono savivaldybės administracijos, apeliacinio skundo argumentais, kad ieškovui parinkta drausminės nuobaudos rūšis – papeikimas, atitiko darbo drausmės pažeidimo pobūdžiui ir sunkumo laipsniui. Nors pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką vadovaujančių darbuotojų veiklos vertinimui išties taikomi aukštesni standartai ir griežtesni reikalavimai, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentu, kad būtent papeikimas yra tinkamiausia taikyti ieškovui nuobaudos rūšis.

Apeliacinis teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo reikalavimas ieškovui raštu dėl nustatytų pažeidimų pasiaiškinti per itin trumpą laiką, t. y. 2 dienas, nors ir nėra draudžiamas Darbo kodekso, tačiau nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į trijose audito ataskaitose nustatytų pažeidimų apimtį bei jų pobūdį, buvo aiškiai per trumpas. Parinkdamas drausminės nuobaudos rūšį, atsakovas turėjo vertinti ir atsižvelgti į ieškovo pasiaiškinime išdėstytus argumentus, kurie dėl laiko stokos galėjo būti neišsamūs ir galėjo būti nepasisakyta dėl visų argumentų.

Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje taip pat buvo nustatyta, kad Ligoninės steigėja, atsakovė rajono savivaldybė, pati neatliko visų reikiamų veiksmų (Ligoninės įstatuose nepatvirtino pareigos suderinus su įstaigos stebėtojų taryba tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neatsižvelgė į tai, kad Ligoninės stebėtojų taryba neveikia, nes joje trūksta dviejų narių, skiriamų įstaigos steigėjo). Ieškovui iki atliktų auditų jokių pretenzijų dėl darbo trūkumų einant vyriausiojo gydytojo pareigas pareikšta nebuvo ir drausminė atsakomybė netaikyta.  Ieškovas  nagrinėjamu laikotarpiu pats buvo kreipęsis į savivaldybės administraciją dėl pilnos apimties audito atlikimo, vadovaudamasis atliktų auditų ataskaitų rekomendacijomis ėmėsi priemonių darbo trūkumams pašalinti ir savivaldybės tarybai teikė tvirtinti Ligoninės organizacinę struktūrą bei Ligoninės padaliniuose numatomų pareigybių pavadinimus ir jų skaičių, Kontrolės audito tarnybai teikė paaiškinimus dėl rekomendacijų bei patvirtino audito ataskaitoje nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo planą. Nors iš ieškovo pasiaiškinimo dėl galimo darbo drausmės pažeidimo paprašyta 2014-11-18, tačiau jau 2014-11-12  atsakovo kontrolės komiteto posėdyje  iš anksto be ieškovo paaiškinimo buvo nuspręsta ne tik dėl drausminės atsakomybės taikymo, bet ir dėl konkrečios drausminės nuobaudos – papeikimo taikymo ieškovui. Tai patvirtina, jog ieškovo darbo trūkumus įtakojo tiek Ligoninės, tiek atsakovo organizacinio darbo trūkumai, nepasiektas  atitinkamas bendradarbiavimo lygis, o ieškovas S. Olševskis kryptingai, sąmoningai ar tyčia nesiekė  nevykdyti ar netaisyti atsakovės nustatytų trūkumų, rekomendacijų ar nurodymų. Byloje nėra faktinių duomenų apie atsakovei ieškovo kaltais veiksmais ar neveikimu padarytą žalą. Be to, pats Ligoninės steigėjas nebuvo pakankamai atidus reglamentuodamas Ligoninės veiklą savo kompetencijos ribose, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad  ieškovui S. Olševskiui paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, yra pernelyg griežta, – galutinėje ir neskundžiamoje nutartyje pažymėjo Panevėžio apygardos teismas.

Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau aptartas aplinkybes, padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad  ieškovui S. Olševskiui skirta drausminė nuobauda – papeikimas, atsižvelgiant į susiklosčiusių aplinkybių visumą, yra pernelyg griežta, dėl ko visiškai pagrįstai tenkino ieškovo pareikštą ieškinį ir panaikino jam skirtą papeikimą ir priteisė 400 Eur bylinėjimosi išlaidų.

„Nuo pat pradžios neabejojome sėkmingu šios bylos rezultatu ir S. Olševskio nekaltumu dėl jam nepagrįstai mestų kaltinimų, o pirmosios instancijos teismas ir apeliacines instancijos teisejų kolegija, objektyviai ir nešališkai išnagrinėjusi bylą, tai tik patvirtino“, – po apeliacinės instancijos teismo sprendimo sakė šioje byloje S. Olševskio interesus gynę teisės portalo JURISTAI24.LT juristas Eugenijus Gaščenka ir Vilniaus miesto 3-iosios advokatų kontoros advokato padėjėja Dina Olševskaja.

„Niekada neabejojau savo ir savo suburtos komandos darbu ir, galbūt, ne visada populiariais ir visiems patinkančiais priimtais sprendimais. Tačiau dėl savivaldybės vadovų neadekvataus elgesio, asmeninių ambicijų ir neprofesionalumo buvau napagrįstai apkaltintas nebūtais dalykais, todėl džiaugiuosi, kad po beveik vienerius metus trūkusio bylinėjimosi, įmanoma pasiekti teisingumą ir tai pavyko įrodyti pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose“, – po apeliacinės instancijos teismo sprendimo teisės portalui JURISTAI24.LT sakė S. Olševskis.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti teisės portalo JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje