Skip to content

Žalinimo reikalavimų naujovės 2016 m.

MI informacija

Žalinimo išmoka – tai tiesioginė išmoka už palankesnę aplinkos atžvilgiu žemės ūkio veiklą, mokama pareiškėjams, atitinkantiems žalinimo išmokos reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai žalinimo išmokai

Norint gauti žalinimo išmoką, būtina įvairinti pasėlius. Reikalavimas netaikomas ekologiniams ūkiams, pareiškėjams, deklaruojantiems mažiau kaip 10 ha ariamosios žemės ploto, bei tiems, kurie deklaruoja vien daugiamečius augalus, taip pat tiems, kurių deklaruojamą plotą sudaro daugiau nei 75 proc. pievos ir (arba) pūdymų, ir (arba) azotą kaupiantys augalai, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha. Taip pat būtina išlaikyti esamas daugiametes pievas bei deklaruoti ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Reikalavimas taikomas pareiškėjams, deklaravusiems daugiau nei 15 ha ariamosios žemės – reikalaujama mažiausiai 5 proc. jos dalies deklaruoti kaip EASV.

Pagrindinės žalinimo reikalavimų naujovės 2016 m.

Patikslintas žolinių azotą kaupiančių augalų (dobilų, esparcetų, barkūnų, liucernų, gargždenių, ožiarūčių, seradelių), kurie gali būti deklaruojami kaip EASV, traktavimas. Būtent šių žolių mišinys su kitomis žolėmis (pvz., motiejukais) gali būti deklaruojamas kaip EASV (naudmenų klasifikatoriaus kodas ŽMI) tuomet, kai kitos žolės sudaro mažiau kaip 50 proc. mišinyje (jei sudaro 50 ir daugiau proc. – deklaruojama kaip paprasta pieva (kodas GPŽ)). Taip pat klasifikatorius artimiausiu metu bus papildytas nauju kodu, skirtu deklaruoti mišinius, kuriuos sudaro tik azotą kaupiantys augalai (klasifikatoriaus II ir III grupės augalai).

Juodajame pūdyme, skirtame EASV, cheminiai augalų apsaugos produktai gali būti panaudoti 1 kartą per metus iki birželio 1 d.

Pareiškėjai, kuriems keliamas reikalavimas deklaruoti EASV, be 2015 m. nustatytų EASV tinkamų plotų (azotą kaupiančių augalų ir pūdymo) papildomai galės deklaruoti kaip EASV plotus: posėlį (po ankstyvųjų daržovių, ankstyvųjų bulvių, javų arba rapsų), žolinį įsėlį, taip pat trumpos rotacijos želdinius; apsuptus ariamosios žemės arba nutolusius nuo jos ne didesniu kaip 5 m atstumu kraštovaizdžio elementus:  ne didesnes kaip 0,3 ha ploto medžių grupes ar miškelius, taip pat ne didesnius kaip 0,1 ha ploto tvenkinius ir kūdras, ne mažesnio kaip 1 m ir ne didesnio kaip 20 m pločio palaukes (pievą ar pūdymą), ne didesnius kaip 6 m pločio sutvarkytus griovius.

Žolinis įsėlis – į pagrindinį pasėlį balandžio 1 – birželio 30 d. laikotarpiu įsėjama žolė (deklaruojama naudmenų kodais ŽMI ar GPŽ). Įsėti gryni dobilai arba kiti klasifikatoriaus III grupės augalai (išskyrus ŽMI kodą) nelaikomi žoliniu įsėliu, kadangi jie traktuojami ne kaip žolė, o kaip atskiras pasėlis.

Posėlis – po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo birželio 30 – rugpjūčio 15 d. laikotarpiu sėjami augalų mišiniai, susidedantys bent iš dviejų vasarinių augalų rūšių sėklų. Minėtieji augalai turi būti sudygę ir matomi lauke bent einamųjų metų rugsėjo mėn. (įsėliniai augalai negali būti ganomi ar šienaujama žolė rugsėjo mėnesį).

Trumpos rotacijos želdiniai (gluosniai, žilvičiai, tuopos arba baltalksniai) turi būti auginami nenaudojant mineralinių trąšų.

Medžių grupės ir miškeliai, tvenkiniai ir kūdros turi būti visiškai apsupti vieno pareiškėjo ariamosios žemės.

Palaukės (su ariamąja žeme besiribojantys pievų ar pūdymų plotai) per visą pažymimą (įbraižomą) ilgį turi ribotis su pakele, pamiške, melioracijos grioviu ar vandens telkiniu. Šie plotai (pieva ar pūdymas) turi atitikti tokiems plotams taikomus priežiūros reikalavimus.

Grioviai negali būti nutolę nuo ariamosios žemės daugiau kaip 5 metrus. Grioviai turi atitikti šiuos priežiūros reikalavimus: juose neturi būti krūmų, medžių (išskyrus pavienius medžius), sustabarėjusių ir brandą pasiekusių piktžolių (griovio šlaitai turi būti šienaujami ir sutvarkomi bent 1 kartą per metus iki rugpjūčio 1 d., nupjauta žolė turi būti sutvarkyta). Jei pareiškėjo deklaruojamos ariamosios žemės laukas ribojasi su deklaruojamu grioviu ar jo atkarpa tik viename šlaite, jis žymimas kaip EASV, įskaitomas tik vienas šlaitas ir taikoma tik pusės nustatyto EASV ploto užskaitos. Griovio priežiūra taikoma tik tai šlaito pusei, kuri ribojasi su pareiškėjo deklaruojama ariamąja žeme.

Pareiškėjai, deklaruodami laukus, turės nurodyti, kurie iš jų dalyvauja EASV. Kad pareiškėjams būtų lengviau, kiekvienam naudmenų kodui deklaravimo sistema nurodys, koks EASV elementas tai gali būti. Be to, duomenys apie pareiškėjo deklaruojamus EASV elementus bus nurodomi atskiroje paraiškos lentelėje, kurioje deklaravimo sistema automatiškai apskaičiuos bendrą pareiškėjo EASV plotą pagal atitinkamus EASV koeficientus ir informuos, kiek EASV ploto pareiškėjui dar trūksta tam, kad jis visiškai atitiktų reikalavimus.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje