Skip to content

Gyventojų pajamų irturto deklaravimas 2016 metais

MI informacija

Kovo 15 d. prasidėjo Gyventojų pajamų irturto deklaravimas, kuris tęsis iki gegužės 2 d. Šiuo metu gyventojai taip pat gali paremti įvairias organizacijas, kurios registruotos, kaip paramos gavėjos, politines partijas, tam skirdami dalį sumokėto pajamų mokesčio, pateikti Pranešimą PRC911. Apie tai kalbamės su Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių skyriaus Ignalinos poskyrio vedėja Sigute BAGDONIENE.

Ar visi gyventojai privalo pateikti pajamų deklaracijas? Jei ne, kas privalo deklaruoti pajamas?

Gyventojų, privalančių deklaruoti pajamas, sąrašas kelerius metus iš eilės nesikeičia. Pagrindinės priežastys, dėl kurių gyventojai privalo iki š. m. gegužės 2 d. pateikti Metinę pajamų deklaraciją už 2015 m., yra šios:

* gyventojas gavo darbo užmokestį, kuriam pritaikytas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) turi būti perskaičiuojamas. Tai būna tuomet, kai gyventojas dirbo dvejose ar daugiau darboviečių, gavo kintamą darbo užmokestį, sirgo ir iš SODROS gavo ligos pašalpą, gavo kitų 15 proc. pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų (pvz., turto nuomos pajamas, dividendus ir kt.);

* gyventojas ir jo šeimos nariai pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatymą privalo deklaruoti turtą;

* gyventojas vykdė individualią veiklą, įskaitant veiklą, vykdytą įsigijus verslo liudijimą. Toks gyventojas deklaraciją privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu pajamų iš veiklos ir negavo.

* gyventojas vykdė žemės ūkio veiklą ir yra PVM mokėtojas (ar privalo juo registruotis), nėra PVM mokėtojas (ir neprivalo registruotis), tačiau iš kitų gyventojų ir užsienyje įregistruotų įmonių gavo didesnes nei 3000 Eur žemės ūkio veiklos pajamas;

* gyventojas yra individualios įmonės savininkas, ūkinės ar mažosios bendrijos narys, kuris gavo pajamų iš šių įmonių;

* gyventojas gavo turto pardavimo pajamas, pvz., nekilnojamojo turto neišlaikyto nuosavybėje 5 metus; kilnojamojo registruotino turto (pvz., automobilio), neišlaikyto nuosavybėje 3 metus; finansinių priemonių (pvz., akcijų), kai 2015 m. gautos didesnės kaip 3000 Eur pajamos; kito turto, kai 2015 m. gautos didesnės kaip 2500 Eur pajamos;

* gyventojas gavo dovanų iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių pinigais ar turtu (išskyrus gautas nekilnojamaisiais daiktais, esančiais Lietuvoje), kurių suma didesnė kaip 2500 Eur. Iš kitų asmenų (ne anksčiau minėtų brolių, seserų ir t. t.) pinigais ar turtu, kurių suma didesnė kaip 2500 Eur;

* gyventojas gavo kitų B klasės pajamų (pvz, turto nuomos iš kitų gyventojų, palūkanų už suteiktas paskolas ir kt.).

Ar yra išlikusi galimybė susigrąžinti sumokėtą pajamų mokestį?

Žinoma, deklaraciją galima pateikti ir savanoriškai, jei pageidaujama pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti visą ar dalį sumokėto pajamų mokesčio. Pvz., gyventojas dirbo ne visus kalendorinius metus, gyventojas pageidauja savo pajamoms pritaikyti sutuoktinio nepanaudotą papildomo NPD už auginamus vaikus dalį, gyventojas iš pajamų pageidauja atimti sumokėtas gyvybės draudimo, pensijų kaupimo, būto kredito, paimto iki 2008-12-31, studijų įmokas.

Praėjusiais metais Ignalinos rajonepajamų deklaracijas už 2014 metus pateikė beveik 5 tūkst. gyventojų (97 proc. tai padarė elektroniniu būdu), beveik 3 tūkst. rajono gyventojų, pasinaudojusių mokesčių lengvatomis, susigrąžino per 222 tūkst. Eur.

Kokios šių metų naujovės deklaravimo procese?

Šiemet suformuotos pažymos ir preliminarios deklaracijos pasižymi didesniu informatyvumu nei iki šiol. Pirmą kartą pažymose ir preliminariose deklaracijose pateikiama informacija apie automobilių pirkimo ir pardavimo sandorių sumas, jei automobilis buvo neišlaikytas trejus metus, neatsižvelgiant į tai, ar parduotas su pelnu, ar ne, informacija apie nekilnojamojo turto įsigijimo kainą. Pažymose pateikiama informacija ne tik apie už ankstesnius metus nepateiktas, nepatikslintas gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, bet ir apie nepateiktas, nepatikslintas nekilnojamojo turto mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas. Atkreipiu dėmesį, kad, gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokos permoka bus grąžinta tik tada, kai pateiksite, patikslinsite visas privalomas pateikti, patikslinti mokesčių deklaracijas ar dokumentus. Šiemet gyventojai pirmą kartą deklaracijas teikia eurais. Jei gyventojas nori deklaruoti turtą senosios deklaracijos pagrindu, turi nepamiršti turto vertės perskaičiuoti iš litų į eurus.

Labai svarbi naujovė – kad ateityje nekiltų diskusijų su Mokesčių inspekcija dėl įsigyto ar planuojamo įsigyti brangaus turto šaltinių teisėtumo, gyventojai iki birželio 30 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pranešti apie nuo 2004 m. sausio 1 d. grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas, kurių iki šiol nebuvo deklaravę, o sandoriai nebuvo patvirtinti pas notarą. Gyventojai turėtų pateikti „Mokesčių mokėtojo pranešimą apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitantpasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius“ formą PRC911 tik tuo atveju, jei atitinka visas 5 sąlygas: nuo 2004 m. paskolos ir dovanos gautos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų; paskolos ir dovanos, gautos grynaisiais pinigais; pačiam mokesčių mokėtojui nebuvo privaloma šaltinių deklaruoti Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius arba Privačių interesų deklaracijoje;paskolos ir/ar dovanos yra panaudotos (arba numatoma panaudoti) turtui, kurio įsigijimo vertė viršija 15 tūkst. eurų (iki 2014-12-31 – 50 tūkst. Lt), įsigyti nuo 2011 m. sausio 1 d.; sandoriai nėra notarinės formos.

Šiuo metu taip pat vyksta turto deklaravimas. Kas privalo deklaruoti ir turtą?

Valstybės politikai, tarnautojai, Europos Parlamento nariai, teisėjai, notarai, antstoliai, prokurorai, valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, vadovai, valstybės ir savivaldybės įmonių vadovai, valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovai ir pavaduotojai, Respublikos Prezidento ar Seimo paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai ir nariai, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir kitas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje išvardytas pareigas 2015 m. ėję gyventojai bei jų šeimos nariai.

Taip pat deklaruoti turtą privalo gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir jų šeimų nariai.

Šiais metais pirmą kartą deklaruoti turtą privalo politinės partijos nariai, kurių politinės partijos nario mokestis per 2015 m. buvo didesnis kaip 360 eurų, ir jų šeimų nariai.

Kokį turtą deklaruoja Jūsų išvardinti asmenys? Ar daug pernai metais buvo deklaruojančių turtą?

Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje reikia nurodyti tokį 2015 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą: nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį; kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal teisės aktus privaloma teisinė registracija; pinigines lėšas, turimas kredito įstaigose ir ne jose, jeigu jų bendra suma viršijo 1500 eurų; pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1500 eurų; paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo1500 eurų; meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršijo 1500 eurų; vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršijo 1500 eurų. Atkreipiu dėmesį, kad deklaracijoje turi būti nurodomas ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėje turimas turtas.Praeitais metais turtą deklaravo  daugiau nei 1 tūkst. Ignalinos rajono gyventojų.

Ar, kaip ir ankstesniais metais, galima iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti paramai?

Paramą iki 2 proc. galima skirti labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), ir kitiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams. Šie vienetai, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą. Politinėms partijomsskirtina iki vieneto procento sumokėto  pajamų mokesčio parama.  

Kaip ir praėjusiais metais, gyventojai, nusprendę paremti pasirinktą paramos gavėją ar (ir) politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 2 versiją. Prašymų pateikimo terminas – gegužės 2 d. Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui, atsiųsti paštu (išskyrus siuntimą elektroniniu paštu). Pažymėtina, kad Prašymai paštu siunčiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai. Atkreipiu dėmesį, kad pajamas deklaruoti privalančiam gyventojui laiku (iki 2016 m. gegužės 2 d.) nepateikus metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos), jo prašymas skirti paramą nenagrinėjamas.Pernai prašymus skirti paramą teikė per 2 tūkst. ignaliniečių.

Kaip patogiausia pateikti deklaracijas?

Paprasčiausias ir patogiausias būdas užpildytas deklaracijas – pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą arba pasinaudojant programėle išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams „e.VMI“.

Ar ir šiais metais Mokesčių inspekcijos specialistai vyks į kaimo vietoves padėti gyventojams deklaruoti pajamas internetu?

Siekdami padėti gyventojams turto ir metines pajamų deklaracijas pateikti elektroniniu būdu Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių skyriaus Ignalinos poskyrio darbuotojai vyks į viešuosius interneto prieigos taškus. Kviečiame Rimšės gyventojus balandžio 5 d., nuo 10 iki 14 val., į Rimšės biblioteką; Mielagėnų gyventojus – balandžio 7 d., nuo 10 iki 14 val., į Mielagėnų biblioteką; Didžiasalio gyventojus – balandžio 12 d., nuo 10 iki 14 val., į seniūniją. Atkreipiu dėmesį, kad į susitikimą atvykę gyventojai, pageidausiantys deklaruoti, su savimi turi turėti asmens dokumentą, elektroninio deklaravimo sistemos prisijungimo slaptažodį arba elektroninės bankininkystės slaptažodį.

Gyventojus, kurie deklaracijas pasirinks pateikti atvykę į mokesčių inspekciją, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių skyriaus Ignalinos poskyrio darbuotojai iki gegužės 2 d. gyventojus aptarnaus įprastu darbo laiku: pirmadieniais – ketvirtadieniais, nuo 8 iki 17 val., o penktadieniais – nuo 8 iki 15.45 val.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje