Skip to content

Kada išduodami ir kada ne leidimai miškui kirsti

MI informacija

Nuo 2015-10-01 įsigaliojus pakeistoms Miško kirtimo taisyklėms (Aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. D1-690) į LMSA pradėjo kreiptis  privačių miškų savininkai klausdami, ar pagrįstai Valstybinė miškų tarnyba jiems atsisako išduoti leidimą kirsti mišką ir nurodo, kad būtina pakeisti galiojantį vidinės miškotvarkos projektą. Kaip elgtis tokiu atveju- 2015-11-03 išaiškino Aplinkos ministerija, Valstybinei miškų tarnybai adresuotame rašte Nr.(12-1)D8-8127. Siūlome susipažinti su rašto turiniu.

Aplinkos ministerija 2015-11-03 rašte „Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo“ informuoja, kad pagal Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo 23 punktą, pakeitus miškų grupę ar įvykus kitiems pasikeitimams, dėl kurių miškas vidinės miškotvarkos projekte arba Leidime nurodytomis sąlygomis negali būti kertamas, privačių miškų savininkams, kurių miškuose įvyko šie pasikeitimai, kompensuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 patvirtintu Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Jei biržės ekonominės vertės sumažėjimo ar praradimo negalima kompensuoti šiuo ar kitais įstatymų nustatytais būdais, leidimai kirsti mišką privačių miškų savininkams išduodami ir miškas kertamas vadovaujantis miškotvarkos projekto patvirtinimo metu galiojusiais teisės aktais.

Pagal Aprašo 5 punktą, kompensacijos pagal Aprašą apskaičiuojamos ir mokamos prašymus pateikusiems privataus miško savininkams ar valdytojams, kurių valdose saugoma teritorija įsteigta, jos statusas pakeistas ir kurių gaunama nauda realiai sumažėja arba uždraudžiama anksčiau vykdyta veikla dėl to, kad nustatomi šie apribojimai:

5.1. uždraudžiami pagrindiniai miško kirtimai, kai privataus miško savininkas ar valdytojas patiria nuostolius, prilygstančius brandaus medyno likvidinės medienos vertei;

5.2. nustatomas papildomas reikalavimas visam laikui palikti neiškirstą tam tikrą dalį brandaus medyno likvidinės medienos, kai privataus miško savininkas ar valdytojas patiria nuostolius, prilygstančius paliekamos neiškirstos likvidinės medienos vertei;

5.3. padidinamas pagrindinių miško kirtimų amžius, kai vėlesniam laikui atidedamas brandaus medyno likvidinės medienos iškirtimas ir pajamų už parduotą medieną gavimas ir tolesnis investavimas;

5.4. uždraudžiamas pagrindinio plyno miško kirtimo būdas arba sumažinamas leistinas pagrindinio plyno miško kirtimo biržės plotas ar plotis, kai dalis brandaus medyno likvidinės medienos turi būti paliekama neiškirsta ir vėlesniam laikui atidedamas pajamų už šią medienos dalį gavimas ir tolesnis investavimas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Aplinkos ministerijos nuomone, dėl minėto Miško kirtimų taisyklių pakeitimo, leidimas kirsti mišką turėtų būti neišduodamas tik miško kirtimui, kuris negali būti vykdomas dėl Aprašo 5.1. ir 5.4. papunkčiuose nurodytų veiklos apribojimų, nustatytų saugomose teritorijose, kurios pagal Saugomų teritorijų įstatymą sudaro saugomų teritorijų sistemą. Kitais atvejais turi būti vadovaujamasi Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo 23 punkto antruoju sakiniu ir leidimai kirsti mišką privačių miškų savininkams išduodami ir miškas kertamas vadovaujantis vidinės miškotvarkos projekto patvirtinimo metu galiojusiais teisės aktais.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje