Skip to content

Vienuolika medetkų daromų stebuklų

MI informacija

1. Medetkų  pre­pa­ra­tai vei­kia ra­mi­na­mai, ma­ži­na ar­te­ri­nį krau­jo spau­di­mą, lė­ti­na šir­dies rit­mą, slo­pi­na už­de­gi­mus, gy­do įdrės­ki­mus, opas, žaiz­das, lė­ti­na pik­ty­bi­nių aug­lių au­gi­mą, nai­ki­na dau­ge­lį mik­ro­bų. Nuo­lat ge­ria­ma ar­ba­ta va­lo krau­ją. Tai efektyvi prie­mo­nė, kai grau­žia rė­muo. Rei­kia šaukš­te­lį (su kau­pu) vais­ti­nių me­det­kų žie­dų už­pil­ti stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, už­deng­ti ir pa­lik­ti pu­sei mi­nu­tės pri­t­rauk­ti. Ta­da nu­koš­ti ir iš kar­to iš­ger­ti vi­są ant­pi­lą. Jei po 20 mi­n. sa­vi­jau­ta ne­pa­ge­rės, iš­ger­ti dar vie­ną stik­li­nę to­kio pat ant­pi­lo. 

2. Sergantiems  ste­no­kar­di­ja, neu­ro­ze, ate­ro­skleroze, esant aukš­tam krau­jo­spūdžiui, su­tri­kus šir­dies rit­mui, pa­daž­nė­jus šir­dies pla­ki­mui re­ko­men­duo­ja­ma gy­dy­tis to­kiu vais­ti­nių me­det­kų ant­pi­lu: 2 šaukš­te­lius me­det­kų žie­dų už­pil­ki­te 2 stik­li­nė­mis ver­dan­čio van­dens, už­den­ki­te ir pa­li­ki­te pus­va­lan­dį nu­si­sto­vė­ti, pas­kui nu­koš­ki­te. Ger­ti po treč­da­lį stik­li­nės 3–4 kar­tus per die­ną.

3. Jei ser­ga­te an­gi­na ir la­rin­gi­tu, rei­kia ska­lau­ti bur­ną ir ger­klę ke­lis kar­tus per die­ną šil­tu vais­ti­nių me­det­kų žie­dų ant­pi­lu: 2 šaukš­tus jų už­pil­ti pu­se lit­ro ver­dan­čio van­dens, už­deng­ti, in­dą šil­tai ap­riš­ti ir pa­lik­ti va­lan­dą nu­si­sto­vė­ti, ta­da nu­koš­ti, tirš­čius nu­spaus­ti. Skalaukite bur­ną ir ser­gant pa­ro­don­to­ze bei sto­ma­ti­tu.

4. Medetkos – di­de­lė pa­gal­ba mo­te­rims. Ser­gan­čio­sioms gim­dos kak­le­lio ero­zi­ja ir tri­cho­mo­no­ze pa­ta­ria­ma gy­dy­tis vais­ti­nių me­det­kų nuo­vi­ru: su­smul­kin­ti šaukš­tą me­det­kų žie­dų, už­pil­ti pu­se lit­ro ver­dan­čio van­dens, pa­vir­ti 3–5 mi­n. ant sil­pnos ug­nies, už­deng­ti ir pa­lik­ti 2 va­l. nu­si­sto­vė­ti, pas­kui nu­koš­ti. Nuo­vi­rą nau­do­ti įpurš­ki­mams į ly­ties or­ga­nus 2 kar­tus per die­ną.

5. Ser­gan­čio­sioms krū­ties ir mo­te­rų ly­ties or­ga­nų vė­žiu, pa­si­ta­rus su me­di­kais, ger­ti vais­ti­nių me­det­kų ant­pi­lo: 10 g sau­sų me­det­kų žie­dų už­pil­ti pu­se stik­li­nės ver­dan­čio van­dens, už­deng­ti ir pa­lik­ti 1–2 va­l. nu­si­sto­vė­ti, pas­kui ant­pi­lą nu­koš­ti. Ger­ti po šaukš­tą 2–3 kar­tus per die­ną. Be to, pa­ta­ria­ma 3 kar­tus per die­ną su­val­gy­ti po šaukš­te­lį grūs­tų me­det­kų žie­dų ir la­pų.

6. Kylant mie­žiui, ant akių vo­kų dė­ti­nas vais­ti­nių me­det­kų kom­pre­sas: šaukš­tą me­det­kų žie­dų nu­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu, žie­dus su­suk­ti į dvi­gu­bo sluoks­nio mar­lę. Odos li­gos, dė­mės, de­der­vi­nės, gry­be­liai, der­ma­ti­tai ir eg­ze­mos se­no­lių bu­vo gy­do­mos nau­do­jant vais­ti­nių me­det­kų nuo­vi­rą gy­do­moms vie­toms plau­ti, ska­lau­ti, kom­pre­sams: 2 šaukš­tus me­det­kų žie­dų už­pil­ti stik­li­ne ve­dan­čio van­dens, pa­kai­tin­ti ver­dan­čio van­dens vo­ne­lė­je 15 mi­n., nu­koš­ti.

7. Žiedų ant­pi­lai švie­si­na plau­kus, nai­ki­na kar­pas, ant jų rei­kia dė­ti švie­žių su­trin­tų stie­bų kom­pre­sus. Se­nat­vi­nės dė­mės iš­bluks, jei ke­le­tą kar­tų per die­ną jas te­psi­me švie­žio­mis me­det­kų sul­ti­mis.

8. Žiedų  ne­pa­mirš­ki­me įdė­ti į agur­kų sa­lo­tas.  Jie  la­biau­siai tin­ka dė­ti į ry­žius. Ga­li­ma ber­ti ir į sriu­bas, dar­žo­vių ir mė­sos troš­ki­nius, ke­pi­nių teš­lą – džio­vin­ti žie­dai su­tei­kia sa­vi­tą kva­pą ir sko­nį.

9. Geriant  visokias arbatas,  į jas įdė­jus nors vie­ną me­det­kos žie­dą, or­ga­niz­mo svei­ka­ti­ni­mui bus su­teik­ta di­de­lių ma­lo­nių.  

10. Iš  me­det­kų žie­dų ga­li spė­ti tos die­nos orus. Jei ar­ti­na­si lie­tus, me­det­kų grai­žai su­sig­lau­džia. O jiems nepra­si­sklei­dus iki 9 va­l. ry­to, ne­sun­ku nu­ma­ty­ti, kad die­na bus lie­tin­ga.  Be to, me­det­kos yra pui­kios dar­žo sa­ni­ta­rės. Jų ne­mėgs­ta bla­kės ir dru­giai. Žy­din­tis au­ga­las net­gi at­bai­do ko­lo­ra­do va­ba­lus.

11. Visai pa­pras­ta pa­si­ga­min­ti me­det­kų alie­jaus: pri­grū­di stik­lai­nį vais­ti­nių me­det­kų žie­dų, 7–10 die­nų in­dą pa­lai­kai sau­lė­to­je vie­to­je, pas­kui nu­pi­li dug­ne su­si­da­riu­sį alie­jų. Jį lai­kai tam­sio­je ir vė­sio­je vie­to­je. Me­det­kų alie­ju­mi tin­ka tep­ti odos opas, pra­gu­las, įdrės­ki­mus, su­mu­ši­mus.

Pri­tar­siu gy­dy­to­jui Juozui Ruo­liai, kad ne­rei­kia tin­gė­ti ir pa­tiems už­si­au­gin­ti šių vais­ta­žo­lių. Pri­rei­kus ne­teks už jas bran­giai mo­kė­ti net ir tur­gu­je, be to ži­no­si, kur au­gi­nai, ko­kio­je tem­pe­ra­tū­ro­je ir kaip at­sa­kin­gai su­džio­vi­nai, kur su­džio­vin­tas lai­kei.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje