Skip to content

Kokia yra ES teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje tvarka?

„Prancūzijos teismas priteisė išlaikymą vaikui po 250 Eur per mėnesį. Šiuo metu aš ir vaiko tėvas gyvename Prancūzijoje, o vaiko tėvas Ignalinoje. Vaiko tėvas nuo pat vaiko gimimo išlaikymo neteikia. Kokiu būdu Lietuvoje galėčiau išieškoti pagal Prancūzijos teismo sprendimą priteistą išlaikymą? Kur reikia kreiptis ir kiek tai kainuotų?“

Eugenijus GAŠČENKA

Juristas

ES TEISMŲ SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO LIETUVOJE TVARKA

Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos (ES) ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 str. nustatyta, kad ES valstybių narių teismų sprendimai ir kiti pagal ES reglamentus vykdytini dokumentai, kai ES reglamentuose numatyta šių teismų sprendimų ir kitų vykdytinų dokumentų pripažinimo ir leidimo juos vykdyti procedūrų įgyvendinimo tvarka, Lietuvoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal ES reglamentų, šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytą tvarką.

Išlaikymo prievolių, atsirandančių iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar giminystės, nagrinėjimo procedūrą reglamentuoja 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau – Reglamentas). Reglamento IV skyriuje įtvirtintas teismo sprendimų išlaikymo prievolių srityje pripažinimo, vykdytinumo ir vykdymo reglamentavimas skiriasi, priklausomai nuo to, ar teismo sprendimas priimtas valstybėje narėje, kurioje privalomas Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijoje 2007 m. lapkričio 23 d. priimtas Protokolas dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės (toliau – 2007 m. Hagos protokolas).

Reglamento Nr. 4/2009 IV skyriaus 1 skirsnis taikomas teismo sprendimams, priimtiems valstybėje narėje, kuriai privalomas 2007 m. Hagos protokolas (visos ES valstybės narės, išskyrus Daniją bei Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę).

Pažymėtina, kad Prancūzija yra valstybė narė, kuriai privalomas 2007 m. Hagos protokolas, todėl jai turi būti taikomos Reglamento IV skyriaus 1 skirsnio nuostatos. Reglamento IV skyriaus 1 skirsnio 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimas, priimtas valstybėje narėje, kuriai privalomas 2007 m. Hagos protokolas, turi būti pripažįstamas kitoje valstybėje narėje be jokios specialios procedūros ir nesuteikiant jokios galimybės ginčyti jo pripažinimą. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad teismo sprendimas, priimtas valstybėje narėje, kuriai privalomas 2007 m. Hagos protokolas, ir kuris yra joje vykdytinas, yra vykdytinas kitoje valstybėje narėje, nereikalaujant jo paskelbti vykdytinu, todėl pareiškėja turi kreiptis į vykdymo valstybės narės kompetentingą instituciją.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, atsižvelgiant į tai, kad LR civilinio proceso kodeksas nenumato, kad Lietuvos Respublikos teismai patys galėtų imtis priemonių įvykdyti užsienio teismų sprendimus pagal kartu su šiais sprendimais išduotus vykdytinus dokumentus, į tai, kad Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra paskirta centrine institucija 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje nustatytoms funkcijoms vykdyti, į tai, kad Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra ta centrinė institucija, kuriai galima perduoti visą informaciją, kad pastaroji ją perduotų atitinkamai institucijai, o tuo atveju, jei pranešimas nepriklauso centrinės institucijos prerogatyvai, ji privalo persiųsti kompetentingai centrinei institucijai ir apie tai informuoti siuntėją (Reglamento 49 str., Įstatymo 315 str. 1 dalis), prašymas turi būti paduodamas Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai.

Šie prašymai nagrinėjami nemokamai.

Atkreiptinas dėmesys, jog kreipiantis per centrines institucijas visa su išlaikymo prievolėmis susijusi procedūra yra žymiai paprastesnė ir pigesnė, įskaitant ir galimybę išlaikymo kreditoriams naudotis nemokama teisine pagalba kitoje valstybėje narėje, būti atleistiems nuo teismo ir vykdymo proceso išlaidų ir pan.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2016 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje