Skip to content

Kai Kovo 11-osios aušra dar nežėrėjo…

Jonas BALTAKIS

Prieš keletą metų spausdinome seriją straipsnių „Kai rajonas skendėjo KGB šešėliuose“, kurie buvo parengti pagal rajono KGB skyriaus tuomet slaptus, dabar jau prieinamus dokumentus, ataskaitas. Visi jie buvo siųsti Lietuvos TSR saugumo komitetui. Metų ataskaitose – daug įdomių ir mums nežinomų skaičių, faktų, bet pažįstamų pavardžių. Skaitant šias ataskaitas susidaro visas vaizdas apie kagėbistų veiklą rajone, sekimų mastus, jų pobūdį. Šiandien vėl spausdiname vieną iš ciklo rašinių, kiek papildytą KGB Ignalinos skyriaus darbo 1987-ųjų, paskutinių prieš Atgimimo pradžią ir Sąjūdžio gimimą, metų ataskaitos santrauką, kurią pasirašė KGB Ignalinos rajono skyriaus viršininkas papulkininkis J. Bradauskas (Nr. 1336). Verčiant iš rusų kalbos praleidome tik įvairius ideologinius išvedžiojimus ir kai kurias neesmines įvykių aprašymo smulkmenas.

1987 metai

Vadovaujantis 1987 m. agentūrinių-operatyvių priemonių planu, rajono skyrius šiais metais įvykdė tokias priemones.

Pagal antrą liniją metų pradžių buvo 2 operatyvinio stebėjimo ir 3 operatyvinės paieškos bylos.

M. Žvyriuko (buvusio partizano – J. B..), S. Čeponio ir Linkos (karo metu abu tarnavo vokiečių daliniuose – J. B..) paieškos vykdytos pagal planą, siekta nustatyti jų gyvenamą veiklą ir surinkti daugiau duomenų. Tačiau daugiau jų nesurinkta. Kas dėl Linkos ir Čeponio veiklos karo meru, tai dauguma betarpiškų jų veiklos liudytojų jau mirę, o kiti dėl senyvo amžiaus neatsimena faktų, pagrindžiančių paieškomų asmenų kaltę. Todėl Linkos ir Čeponio bylas išsiuntėme į Lietuvos KGB tardymo skyrių dėl sprendimo priėmimo.

Aktyviai stebint buvusio japonų karo žvalgybos agento Dubrovino elgseną, kokio nors jo domėjimosi Ignalinos AE nenustatyta. Stebimas N. Černius, buvęs vokiečių baudėjų bataliono būrio vadas, niekuo nepasižymėjo (…).

Metų bėgyje iš mūsų agentų gauta nemaža signalų, iš kurių svarbesni šie.

Rugsėjį agentas pranešė, kad Ignalinos gyventojas Skačkauskas palaiko ryšį su emigravusiu iš TSRS Vokietijos piliečiu Aleksandru Gibleriu, kuris, kaip turistas, nuolat lankosi TSRS. A. Gibleris kelis kartus neteisėtai lankėsi Ignalinoje pas Skačkauską, kur jie kalbėjosi be liudytojų. Stebėjimą tęsiame.

Siekiant išsiaiškinti priešiškų spec. tarnybų agentūrą, agentai „Jovaras“ ir „Goja“ metų bėgyje, kaip privatūs asmenys, kelis kartus lankėsi Lenkijoje, tačiau komitetą dominančių operatyvinių duomenų nepateikė (…).

Pagal trečią liniją per metus užverbuoti 4 agentai tarp karinių dalinių karininkų ir kareivių, taip pat sustiprinti ryšiai su agentais „Vasia“ (rajono milicijos skyriuje ir „Šura“ – rajono kariniame komisariate (…).

Pagal penktą liniją skyriuje buvo 7 operatyvinio stebėjimo bylos.

Per agentūrą mėginta nutraukti priešišką Linkmenų kunigo ekstremisto J. Lauriūno veiklą. Pagal gyvenamąją vietą Lauriūnas priešiškos veiklos beveik nevykdė, išskyrus tai, kad balandį bažnyčioje rinko parašus, jog būtų išlaisvintas nuteistas kun. Svarinskas. Analizuojant operatyvinę medžiagą matyti, kad Lauriūnas palaiko ryšį su nelegalios literatūros leidėjais. Taip „Katalikų bažnyčios kronikos“ 73 numeryje išspausdinta tendencinga žinutė apie nubaustus Linkmenų mokytojus, kurie lankėsi Adutiškio bažnyčioje, laidojant vieno jų giminaitį (…).

Stebėjimo objektas Jutė, rajono Žemės ūkio technikos šaltkalvis, kokių nors nacionalistinių kalbų nesakė. Dabar jis vedė, užsiėmęs šeimos reikalais (…).

Stebėjimo objektai V. Mikolaičiukas, S. Kajokas ir Peniuta (buvę partizanai ar teisti už kitą antisovietinę veiklą – J. B.), teisti už pavojingą antisovietinę veiklą, niekuo dėmesio į save neatkreipė (…)

Rugsėjį iš Didžiasalio statybinių medžiagų kombinato ginklų sandėlio pavogtas Margalino sistemos pistoletas. Pagrobėjų kol kas nustatyti nepavyko (…).

Kartu su partiniais organais Daugėliškio tarybiniame ūkyje organizuotas mitingas, kuriame ūkio darbuotojai pasmerkė rugpjūčio 23 d. nacionalistų mitingą Vilniuje. Mitingo medžiagą ir rajono žmonių laiškus, smerkiančius tą mitingą, išspausdino laikraštis „Nauja vaga“ (…).

Stiprinant agentūrinį tinklą, tarp rajono ligoninės vidurinio medicinos personalo užverbuota agentė „Pakalnutė“.

Pagal šeštą liniją KGB rajono skyrius agentūrinę–operatyvinę veiklą vykdė Ignalinos AE (…).

Per ataskaitinį laikotarpį pagal visas linijas rajono skyrius užverbavo 12 agentų ir įrengė 2 konspiracinius butus.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here