Skip to content

Įstatymai dėl įstatymų, bet ne dėl tvarkos įvedimo

Lina RAGINYTĖ

Niekaip negaliu suprasti – mes visi esame gana protingi, apsiskaitę, žinantys įstatymus, tačiau šalyje betvarkė baigia pasiekti absurdo lygį. Žiūrint į kiekvieną politiką atskirai, pabendravus su Seimo nariais, regis, visi viską teisingai (Lietuvos labui) supranta ir vertina. Situacija atrodo labai gera iki tol, kol žmogus nepatenka į bėdą ir nepajunta įstatymų rankos ant savo peties. Vienas iš rimtų neramumų keliančių klausimų – dujų balionų kontrolė. Susidaro įspūdis, kad dujų ūkis paliktas savieigai, net ir žinant, kad kasmet dėl šitos betvarkės įvyksta nelaimių, žūsta žmonių. Šituo klausimu atvirai ir paprastai pasikalbėjome su nepriklausomu aukštos kvalifikacijos dujininku Dainiumi Kazlionka, dirbančiu rajone.

Nekokybiški balionai – ne naujiena

Kasmet girdime apie nelaimes, kilusias esą dėl dujų nuotėkio, neteisingos dujų balionų eksploatacijos, tačiau niekas niekada garsiai nepasakė, kad šalyje buitinių balionų eksploatavimas paliktas likimo valiai ir kontrolės čia jokios nėra. Kas susiję su buitinėmis dujomis, dėl nelaimės visada kaltas bus pats žmogus. Dainiaus teigimu, gyventojai pallik­ti li­ki­mo va­liai. „Pa­tys žmonės ve­ža­si du­jų ba­lio­nus, pa­tys juos pri­jun­gia.  Pa­si­tai­ko balionų, pri­pil­dy­tų ne­pil­nai ar­ba su prie­mai­šo­mis, to­dėl lieps­na ge­rai ne­de­ga, spra­gsi. Kai ku­rie ba­lio­nai, gal­būt, ne­a­ti­tin­ka sau­gos rei­ka­la­vi­mų. O ką kalbėti apie senolius, kuriems dujas atveža kažkokie vyrukai, iškelia kieme ir, nepalikę  jokių dokumentų, išvažiuoja iki kito karto. Ar jūs bandėte aiškintis, kokio amžiaus yra dujų balionai. Buvo  papuolęs vienas, pagamintas 1962 m. Toks balionas surūdijęs ir iš lauko, ir iš vidaus. Palyginimui pasakysiu, kad, tarkim, automobiliuose naudojami dujų balionai leidžiami  eksploatuoti 10 metų, praėję patikrą – dar 4–5 m. viduje, ir 2 m. montuoti išorėje. O kas kontroliuoja buitinius dujų balionus? Aš pats esu specialistas ir žinau visas gudrybes, kaip maksimaliai saugiai elgtis su dujomis. Namuose šildausi dujomis, tad esu jau įvairių situacijų turėjęs. Dujų balionus parduodantys dujininkai nekalti dėl nieko, nes jie tik atlieka savo darbą, tačiau tie, kurie pristato tuos dujų balionus, puikiai žino, ką daro. Jei būtų kontrolė, nebūtų to, kas vyksta dabar: ištuštėja stovintis užplombuotas balionas, baliono negali pakelti, o dujų jame nėra, atsukus dujų balioną, per ventilį į patalpas eina dujos, dėl kurių ir įvyksta sprogimas ir t. t.

Esmė ta, kad nors ir pyksta žmonės, prakalbus apie gyvenimą ankstesniais laikais, tačiau kalbant konkrečiai apie dujų ūkį, tvarka buvo tobula. Pats dirbau Ignalinos dujų ūkyje ir žinau, kokią atsakomybę dalijomės visi dirbusieji. Mes registruodavome kiekvieną dujų balioną, žinojome situaciją ir važiuodavome į iškvietimus, patys žmonėms keisdavome dujų balionus.

O dabar? Kas­met dėl du­jų nuo­tė­kio Lie­tu­vo­je įvyks­ta ne vie­nas gais­ras. To­kia situacija – ne­pa­tei­si­na­ma. Ne kas kitas, o vy­riau­sy­bė ar ki­tos ša­lies ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti gy­ven­to­jų sau­gu­mu. Du­jų ba­lio­nus pa­keis­ti tu­rė­tų tai iš­ma­nan­tys žmo­nės, o ne bet ku­ris gy­ven­to­jas ir dujų balionai turėtų būti tinkamai prižiūrimi: po kiekvieno panaudojimo balionas išvalomas  nuo nuosėdų, kurios turi būti utilizuojamos pagal reikalavimus, uždedami saugūs ventiliai. Pagalvokime, kam naudinga kaskart nevalyti balionų, kad pildant dujomis jų susitaupytų, o svoris atitiktų reikalavimus. Nuo milijono balionų lieka po kelis litrus dujų, už kurias iš anksto sumoka vartotojai. Ir taip sukasi karuselė be perstojo“, – įsi­ti­ki­nęs specialistas Dainius.

Gerai, jei gerai, o jei bėda

Pagal ankstesnes Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos paskelbtas Eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­les du­jų par­da­vė­jas, par­da­vęs 50 lit­rų ir di­des­nės tal­pos du­jų ba­lio­nus, pri­va­lo juos tie­sio­giai pri­sta­ty­ti var­to­to­jui į jo nu­ro­dy­tą vie­tą ir pri­jung­ti. Ar apie tai kas nors ką nors esate girdėję? Šis įstatymas buvo koreguotas, įsigaliojo nuo 2017-01-01, bet jau apie tai neskelbia. Juk taip paprasčiau. Dar kiekvienas buitinių dujų pardavėjas turėtų kiekvienam perkančiajam įteikti dujų baliono eksploatavimo atmintinę ir svarbiausia – padėti įkelti dujų balioną į automobilį. Beje, jei pastebėjote, moterys degalinėse, kur parduodami dujų balionai, to nedaro ir negali daryti, nes balionas sveria apie 50 kg. Paskaičius tą patį įstatymą akivaizdu, kad ir vienas vyras to daryti negali. Laikantis saugumo taisyklių, dujų balionas turi būti keliamas tik dviejų žmonių. Susidaro įspūdis, kad šis įstatymas kurtas tik dėl bendros  tvarkos, net nebandant analizuoti, kaip jis veiks praktiškai. Kažkodėl atrodo, kad staiga visi Lietuvos gyventojai tapo dujininkais, puikiai išmanančiais, kaip elgtis su dujų balionais. Visame šitame kontekste labai komiškai atrodo ir pati dujų baliono eksploatavimo atmintinė. Aš jau matau, kaip 80 metų sulaukusi senjorė tempia per kiemą 50 kg sveriantį dujų balioną ir saugiai jį prijungia, patikrina, o esant gedimui, dar saugiau sulaukia mistinės Dujų avarinės tarnybos…

Dujų baliono eksploatavimo atmintinė

Dujų balionas, parduodamas fiziniams asmenims, yra skirtas naudoti tik asmeniniams, šeimos ir namų ūkio poreikiams tenkinti. Buitinis dujų prietaisas, dujų balionų įrenginys pas vartotoją privalo būti įrengtas vadovaujantis įrenginio įrengimą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais ar gamintojo nurodymais. Aukštesniuose kaip 2 aukštų daugiabučiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose įrengti, keisti ir eksploatuoti dujų balionus draudžiama. Dujų masė (faktinis dujų kiekis) užpildytame dujų balione turi būti: 1 kilogramas – 2,4 litrų talpos dujų balionuose, 2 kilogramai – 4,8 litrų talpos dujų balionuose, 3 kilogramai – 7,2 litrų talpos dujų balionuose, 5 kilogramai – 12 litrų talpos dujų balionuose, 11 kilogramų – 27 litrų talpos dujų balionuose, 19 kilogramų – 46 litrų talpos dujų balionuose, 21 kilogramas – 50 litrų talpos dujų balionuose ir 33 kilogramai – 79 litrų talpos dujų balionuose. Kitų talpų balionai, nenurodyti Taisyklėse, pildomi pagal dujų baliono pase nurodytus kiekius. Transportuojami dujų balionai turi būti su aklėmis ir įtvirtinti nejudamai.

Randama ne­pa­tik­rin­tų ba­lio­nų

Du­jų ba­lio­nų pe­rio­di­nis tech­ni­nis pa­tik­ri­ni­mas ir re­mon­tas at­lie­ka­mas du­jas į ba­lio­nus pils­tan­čių ir šiais ba­lio­nais pre­kiau­jan­čių įmo­nių lė­šo­mis. Du­jų ba­lio­nų tech­ni­nė būk­lė tu­ri bū­ti tik­ri­na­ma ne re­čiau kaip kas 10 me­tų ir pa­ženk­li­na­ma tai at­li­ku­sios įmo­nės ženk­lu, at­lik­to ir bū­si­mo pa­tik­ri­ni­mo da­to­mis. Tai kont­ro­liuo­ja Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja. Prieš metus VEI tik­ri­nant pre­ky­bos įmo­nes (du­jų par­da­vė­jus) ras­ta ke­le­tas du­jų ba­lio­nų be tech­ni­nės pa­tik­ros. Šie du­jų ba­lio­nai bu­vo išim­ti iš pre­ky­bos, su­ra­šy­tas nu­ro­dy­mas įpa­rei­go­ti dar­buo­to­jus ati­džiau tik­rin­ti pa­tei­kia­mų ba­lio­nų tech­ni­nę būk­lę. Nei įmo­nės va­do­vas, nei dar­buo­to­jai ne­bu­vo nu­baus­ti.

Re­mian­tis neo­fi­cia­liais pre­kiau­to­jų su­skys­tin­to­mis du­jo­mis aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, sovietinių laikų dujų balionų, siekiančių pusę amžiaus, ga­li bū­ti nuo 250 tūks­tan­čių iki 1 mi­li­jo­no vie­ne­tų. Di­džio­ji dau­gu­ma bui­ty­je nau­do­ja­mų ba­lio­nų yra se­no pa­vyz­džio. Jei­gu du­jų ba­lio­no da­žų sluoks­nis dau­ge­ly­je vie­tų pa­žeis­tas (da­žų nė­ra, jie at­šo­kę ar nu­si­try­nę nuo dau­giau kaip 25 pro­cen­tų bend­ro du­jų ba­lio­no pa­vir­šiaus plo­to) – toks du­jų ba­lio­nas tu­ri bū­ti per­da­žo­mas, ne­lau­kiant jo pe­rio­di­nio tech­ni­nio pa­tik­ri­ni­mo ter­mi­no. Už tai at­sa­kin­gas du­jų par­da­vė­jas.

Nuo 2004 m. lie­pos 18 d. į Lie­tu­vos rin­ką tie­kia­mi (ga­mi­na­mi ir im­por­tuo­ja­mi) tik nau­ji du­jų ba­lio­nai, ta­čiau drau­di­mų pil­dy­ti se­nus ba­lio­nus, jei­gu jų tech­ni­nė būk­lė pa­tik­rin­ta pa­gal Sus­kys­tin­tų naf­tos du­jų sis­te­mų eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus, nė­ra.

Du­jų ba­lio­nų par­da­vė­jas pir­kė­jui pri­va­lo pa­teik­ti: ka­sos apa­ra­to kvi­tą ar­ba ki­tą pir­ki­mą fik­suo­jan­tį do­ku­men­tą, ku­ria­me tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas par­duo­da­mo du­jų ba­lio­no nu­me­ris; tar­pi­nę du­jų ba­lio­no ven­ti­lio at­vamz­džio su­jun­gi­mo su re­duk­to­riu­mi san­da­ru­mui už­tik­rin­ti; du­jų ba­lio­no eksp­loa­ta­vi­mo at­min­ti­nę su nu­ro­dy­tais du­jų par­da­vė­jo rek­vi­zi­tais.

Du­jų ba­lio­ną kei­čian­tis as­muo pri­va­lo su­si­pa­žin­ti ir vyk­dy­ti du­jų ba­lio­nų kei­ti­mo inst­ruk­ci­ją. Apie balionų keitimo tvarką ir jų eksploataciją – antradienio MI numeryje.

Au­to­rės nuo­tr.

Topsport lazybos online

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here