Skip to content

Sodininkų bendrijose – visiška anarchija

Penktadienio vakarą teko garbė dalyvauti sodininkų bendrijos „Šilas“ narių susirinkime. Tokio absurdo seniai nemačiau. Totali anarchija, akivaizdžios patyčios ir visiška nekompetencija. Man jau seniai kirba mintis, kad sodininkų bendrijos Ignalinoje – valstybė valstybėje, kuriai negalioja jokie LR įstatymai. Vienur patys supila ir nukasa bendrojo naudojimo kelius, o pirmininkas net nepažįsta bendrijos narių, dar kitur pirmininkas, pardavęs sodą, seniai nebeturi jokių reikalų su ta bendrija, bet vis tiek tebesąs pirmininkas – tiksliau juo buvo iki mirties. O štai trečiojoje sodų bendrijoje savininkai, įsigudrinę taupyti vandenį daugiabučiuose, drabužius nuolat skalbiasi minkštu ežero vandeniu, tačiau skalbimo priemonėmis užterštą vandenį iš skalbyklių leidžia tiesiai į kaimynų lysves. Įvesti tvarką ir pareikalauti laikytis įstatymų bei gerbti vieniems kitus – nėra kam?

Patikslinimai

Kažkas gali paprieštarauti, kad neturiu supratimo apie sodininkų bendrijas ir tvarką jose. Sutinku tik iš dalies, mat, sodo tuometiniame kolektyviniame sode „Ąžuolas“, arba kaip mes vadinome „Vašivkoje“, atsisakėme, kai man tebuvo 18 metų. Laikas, žinoma, daro savus pokyčius. Tačiau ir šiandien bendraujame su buvusiais sodo kaimynais, pasisvečiuojame, nes ir tada, ir dabar išlikusi žmogaus pagarba žmogui. Ir mes ne tik įvažiavimus derinome vieni su kitais. Anuomet net nebuvo minties niekšiškai elgtis vienas kito atžvilgiu. Tokie santykiai tarp sodo kaimynų išlikę ir dabar. O tokio „šou“, kokį mačiau penktadienį – net nesusapnuotum.

Priešistorė

Kad nebūtų kažkokių bereikalingų intrigų ir versijų kūrimo, jokių pavardžių tekste neminėsiu. Kam reikia – tas supras. O kitiems tebūna pavyzdys – kaip nereikia elgtis!

Mane susirado viena brandaus amžiaus pora, kuri jau per 20 metų turi sodo sklypą sodo bendrijoje „Šilas“. Šie žmonės papasakojo savąją versiją, dėl ko jie ieško teisybės ir pateikė nemažai dokumentų, susirašinėjimo raštų. Istorija prasidėjo 2016 m. spalį. Per tą laiką, mano manymu, bereikalingu darbu (vėliau paaiškinsiu, kodėl taip manau) apkrauti Ignalinos PK pareigūnai, Ignalinos žemės tarnybos vadovas Arvydas Bagdonas, rajono meras Henrikas Šiaudinis.

Taigi, minėta pora vieną dieną, jau iškritus sniegui, pastebėjo, kad pro jų sklypą bendrojo naudojimo keliu pravažiavusi kelius koreguojanti technika (pagal policijos pareigūnų raštą –  greideris) nulygino kelią taip, kad jie nebegalį įvažiuoti į savo kiemą (pagal darytas foto maždaug 20 cm). Bet man tai sunku patikėti, kad iškritus sniegui greideriu lyginami keliai. Kažkas kažką supainiojo! Bet dokumentuose taip  užfiksuota. Nukentėjusiųjų teigimu, tai padaryta sąmoningai, pagal kažkieno užsakymą. Esą už jų, pakalnėje apsigyvenę dviejų namų kaimynai, sode gyvenantys ir žiemą, užsakė tokią kelio „korekciją“. Žmonės nusprendė kelią atstatyti savo jėgomis ir prisivežė žemės. Kaimynai jas vėl nukasė. Pagal Ignalinos PK pareigūnų užfiksuotus parodymus, kaimynai kaltę pripažino iš dalies ir yra įspėti. Taigi, vieni užkasa, kiti atkasa. Kodėl? Vieniems bendroje sumoje išeina apie 45–50 cm slenkstis, norint įvažiuoti į kiemą, o kiti žiemos metą negalintys saugiai nusileisti ar užvažiuoti į kalniuką, kurį dar labiau sudarko kaimynų supilti pylimai vos ne iki vidurio kelio, reikalingi įvažiuoti į kiemą. Sprendimas, žinoma, yra, tik man susidarė įspūdis, kad esmė – visai ne čia.

Negaliojantys sprendimai

Gyventojai, kurie negali įvažiuoti į kiemą, pristatė visus turimus dokumentus ir paprašė dalyvauti susirinkime, idant susidaryčiau nuomonę apie situaciją ir padėčiau rasti sprendimą. Taigi, susirinkimo pradžia, regis, nebloga, nes beveik visi iš matymo, ir ne tik, pažįstami šmaikštavo, buvo ramiai nusiteikę. Tačiau iškart galiu pasakyti, kad susirinkime priimti sprendimai – neteisėti. Priežastis – nebuvo kvorumo. Dalyvavo daugiausia 10-ies sklypų savininkai, bet kadangi kai kurie buvo su antromis pusėmis, sunku tiksliai pasakyti skaičių.O sklypų yra kelios dešimtys. Bendrijos pirmininkas juokaudamas paskelbė susirinkimo pradžią, išsirinko sekretorę, esą suskaičiavo dalyvius ir perskaitė rajono mero H. Šiaudinio atsiųstą raštą, kuriuo reikalaujama „išsispręsti“ nesutarimus. Viskas vyko tokiu tonu, lyg čia būtų susirinkę ne suaugę žmonės, bandantys rasti konkretų sprendimą, o beraščių „chebra“ prie alubario, sprendžianti, kam šiandien „statyt“. Neįsivaizduoju, kaip galima taip nepagarbiai elgtis su žmonėmis. Vos paskelbus susirinkimo temą, prasidėjo chaotiški ir padriki pasisakymai, labiau atskleidžiantys neapykantą vienas kitam, nei kalbantys apie pačią problemą. Pultas kaimynas, negalintis įvažiuoti į savo kiemą dėl per aukštai nukasto šlaito. Kai kurie liepė persilaikyti vairuotojo pažymėjimą, kitaip įžeidinėjo, tačiau nė vienas taip ir neparodė, kaip gi įvažiuoti į kiemą, esant tokiam šlaitui. Galiausia pirmininkas iškėlė raštą su kažkokiais parašais, pamojavo juo, viena iš narių perskaitė jo turinį ir kažkada nepasirašiusieji dar kartą pasirašė po raštu, skelbiančiu, kad jie nesutinka, jog ši kelio atkarpa būtų remontuojama bendrijos lėšomis. Teisingumo dėlei turiu pasakyti, kad buvo ir tokių, kurie elgėsi mandagiai, santūriai ir net bandė pateikti konkrečių pasiūlymų, tik jų niekas neklausė.

Deja, kaip jau minėjau, nei pats susirinkimas, nei tokie sprendimai nėra galiojantys, nes jie pažeidžia LR įstatymus. Tačiau kadangi šitos sodo bendrijos pirmininkas nesivadovauja jokiais įstatymais, tik savo numanymais ir interpretacijomis, kurios, galbūt, kažkiek primena įstatymus, akivaizdu, kad padėt galėtų tik Teismas. Nors gal ir Teismas šioje valstybėje, t.y. bendrijoje, neturi galių?

Kaip būtų, jei būtų

Jei nuo pat pradžių pirmininkas būtų vadovavęsis Sodininkų bendrijos įstatymu, nebūtų prieita iki tokių absurdiškų ginčų ir net pykčių tarp kaimynų. Įstatyme aiškiai parašyta, kad bendrojo naudojimo objektais rūpinasi pirmininkas arba valdyba ir niekas kitas negali savavališkai jų koreguoti, darkyti, ardyti ir panašiai. Jei, tarkim, kažkas neįvažiuoja ar neužvažiuoja, kreipiasi į pirmininką ir šis, suderinęs su specialistais, padaro taip, kaip turi būti. Taip turėjo būti ir šįkart. Bet kažkam, matyt, patogu, kai pjaunasi dalis sodininkų bendrijos. Gal yra priežastis? Įdomu, kada šios bendrijos nariai buvo ataskaitiniame susirinkime, kur primininkas atsiskaito už ūkinę, finansinę ir kt. veiklas, planuojamus darbus ir projektus, kada išklausė žmonių pageidavimų?

Susirinkimo metu kai kurie nariai net kelis kartus bandė pasakyti jiems skaudamas bėdas. Atspėkite, ar pirmininkas tai girdėjo, ar tai buvo svarstyta, ar bus įtraukta į protokolą? Viena iš problemų, kurias išgirdau aš, bet negirdėjo pirmininkas, todėl viešai jį informuoju – sudėtingas ir itin pavojingas išvažiavimas iš bendrijos gatvelių. Savininkai užsistatę kelių metrų aukščio tvoras iš abiejų pusių, dėl ko matomumas – nulinis. Garsiai net kelis kartus buvo paprašyta statyti veidrodį, idant vairuotojai matytų situaciją pagrindiniame kelyje. Kitas skaudulys – sklypų ribų nepaisantys kaimynai, dėl ko bendrojo naudojimo keliai sumažėję tiek, jog vos pravažiuoja lengvasis automobilis. Dėl šios priežasties kelių neįmanoma greideruoti ir jie visiškai sudarkyti, išmuštos automobilių važiuoklei pavojingos duobės.

Neatlikti namų darbai

Kaip jau minėjau, pirmininkas į susirinkimą atėjo nepasiruošęs – neturėdamas jokio konkretaus ir teisėto pasiūlymo. Ir lėkšti juokeliai – ne tik kad nėra pasiūlymas, bet apskritai nesolidu. Tad pirmiausia primename, kad Sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.Bendrija veikia, vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.

Na, o namų darbus, gerbdami mūsų savivaldybės tarnautojų laiką, už bendrijos pirmininką atliksime mes. Kitame numeryje skaitykite, kaip specialistų, t.y., kelininkų, patarimu iš tikrųjų turėtų būti sutvarkytas bendrojo naudojimo kelias – Pušyno g. sodininkų bendrijoje „Šilas“.

Sodininkų bendrijos įstatymo ištrauka apie gatves ir kelius

6 straipsnis. Mėgėjiško sodo teritorija ir jos tvarkymo bendrieji reikalavimai

1.Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Bendrijos prašymu sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypus su juose esančiais keliais (gatvėmis), atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas iš sodininkų bendrijų lėšų, savivaldybių lėšų ir iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybėms pagal Vyriausybės patvirtintą sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą. Bendrijos bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) kadastrinių matavimų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos eksploatuoti pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms. Bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai ir gatvės, taip pat žemės sklypai, skirti šiems keliams (gatvėms) eksploatuoti, nekilnojamojo turto (žemės) mokesčiu neapmokestinami.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje