Skip to content

A. a. monsinjoras Ignas JAKUTIS (1937–1963–2017)

MI informacija

2017 m. rugsėjo 11 d. mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas monsinjoras Ignas Jakutis.

Ignas Jakutis gimė 1937 m. lapkričio 4 d. Ignalinos rajone, Kalviškių kaime, Justino ir Antaninos šeimoje. Pakrikštytas Dūkšto bažnyčioje. Jis buvo trečiasis vaikas šeimoje: turėjo vyresnius brolį Kazimierą ir seserį Marytę ir jaunesnius brolį Antaną, seseris Nastutę ir mažąją Teresę, išgyvenusią vos mėnesį. Būdamas vos penkerių, Ignas neteko mamos. Tėvas vedė antrą kartą ir su žmona Uršule susilaukė dukros, kurią, kitiems vaikams prašant, pakrikštijo Teresėlės vardu. Dar po septynerių metų, 1949-aisiais, susirgęs plaučių uždegimu mirė ir Igno tėvas.

Pradžios mokyklą Ignas lankė Gerkonyse, vidurinę – Dūkšte, kurią baigė 1954 m. Kaune baigęs kursus, ketverius metus dirbo techniku. 1958 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1963 m. balandžio 10 d. vyskupas Petras Maželis Kauno arkikatedroje bazilikoje suteikė Ignui kunigystės šventimus.

Liepos 4 d. jaunasis kunigas pradėjo eiti vikaro pareigas Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje. 1967 m. birželį perkeltas į Vilniaus Šv. Teresės parapiją vikaru. Sukaupęs penkerių metų kunigiškos tarnystės patirtį ir pasižymintis nuoširdžiu pastoraciniu veržlumu, kunigas Ignas 1968 m. buvo paskirtas Vidiškių–Ignalinos parapijos administratoriumi. Dar sovietmečiu, 1987 m., per didelius vargus kartu su parapiečiais sugebėjo gauti leidimą statyti Ignalinoje bažnyčią, nes iki tol pamaldos vyko nedideliame mediniame name. Nuo 1998 m. Ignalinoje ėjo klebono ir dekano pareigas. Buvo Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos narys. 1999 m. Viešpačiui laiminant buvo baigti naujosios Ignalinos bažnyčios statybos darbai ir ji gruodžio 26 d. buvo pašvęsta Dievui, pagerbiant Švč. Mergelės Marijos Gimimą.

2000 metais, įvertindamas kunigo I. Jakučio pastoracinį uolumą ir nuveiktus darbus Bažnyčiai, popiežius šv. Jonas Paulius II suteikė jam Monsinjoro titulą.

2008 m. mons. Igno rūpesčiui patikėta ir Palūšės parapija. Po kelių mėnesių mons. I. Jakutis perkeliamas eiti klebono pareigas Dūkšte, 2013 m. jam patikima ir Gedžiūnėlių parapija. Nuo 2015 m. birželio 10 d. mons. I. Jakutis buvo rezidentu Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje.

2016 m. ilgamečiam ir mylimam Ignalinos parapijos tikinčiųjų vadovui Ignui Jakučiui už rūpinimąsi bažnyčios statyba ir visuomeninę veiklą buvo suteiktas Ignalinos rajono Garbės piliečio vardas.

Kunigas Ignas buvo atsidavęs savo pašaukimui: rūpinosi šeimomis, vaikų katecheze, artimo meilės darbais. Mokėjo bendrauti su įvairaus amžiaus, padėties žmonėmis, paprastai ir giedrai liudydamas visiems Dievo meilę.

2016 metais, sveikindamas ignaliniečius, monsinjoras Ignas rašė: „Viešpats turi tapti pačiu svarbiausiu mūsų gyvenime. Kodėl Dievas toks svarbus? Nes pažindami Jį, pažįstame meilę, nes Jis kiekvieną iš mūsų be galo myli ir trokšta, kad būtume laimingi. Gyvenimas be meilės – šaltas ir niūrus, klastingas ir baimingas. Teesie meilės valia! Kaip gera gyventi jos šviesoje ir daryti, kas patinka amžinajai meilei!“

Monsinjoras Ignas Jakutis vakar palaidotas Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios šventoriuje.

Teesie Meilės valia!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here