Skip to content

Apie švietimo finansavimą

MI informacija

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo etatinis mokytojų darbo apmokėjimo modelis. Įvedant šią naujovę, mokyklos turėjo atlikti nemažai darbų: atnaujinti darbo sutartis su mokytojais, patvirtinti mokytojų pareigybių aprašymus, atnaujinti įstaigos darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, susitarti dėl mokytojų darbo krūvio sandaros ir pan. Kaip žinia, dabar mokytojo darbo krūvis yra sudarytas iš trijų dalių: kontaktinių valandų, nekontaktinių valandų, susijusių su kontaktinėmis valandomis (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų tikrinimas ir pan.) ir nekontaktinių valandų, susijusių su veikla mokyklos bendruomenei, ir yra nustatomas ne valandomis, o etatu ar jo dalimi. Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas bus diegiamas etapais iki 2019 m. pabaigos. 

Kartu su etatiniu mokytojų darbo apmokėjimo modeliu, pasikeitė ir mokyklų finansavimas: kone du dešimtmečius galiojusią Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką pakeitė Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Pagal naująją mokyklų finansavimo metodiką dalis mokymo lėšų skiriama mokyklai, dalis lėšų – savivaldybei, kuri pagal savo pasitvirtintą tvarką jas paskirsto mokykloms. Savivaldybei skiriama lėšų dalis paskirstoma ugdymo procesui organizuoti ir valdyti; švietimo pagalbai; mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti; formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti; ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti. Mokykloms skiriamos mokymo lėšos panaudojamos ugdymo planui įgyvendinti (darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą mokėti); vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms; mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui; mokytojų kvalifikacijos tobulinimui; informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti. Reikia paminėti, kad mokymo lėšos skiriamos atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių bei jų dydį ir į bendrą mokinių skaičių, kuris mūsų savivaldybėje sumažėjo 94 lyginant su praėjusiais mokslo metais. Klasių komplektų taip pat turime – 5 komplektais – mažiau.

Kokia gi situacija Ignalinos rajono mokyklose perėjus prie naujos finansavimo tvarkos? Šiuo metu Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtintas Mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašas ir nustatytas naujas didžiausias pareigybių (etatų) skaičius. Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijomis, rajono švietimo įstaigose peržiūrėti administracijos, švietimo pagalbos specialistų bei bibliotekininkų etatai.

Spalio mėnesį iš Švietimo ir mokslo ministerijos buvo gauta papildomai lėšų, kurias savivaldybė perskirstė atsižvelgdama į atsiradusius mokyklų finansavimo netolygumus įvedant etatinį apmokėjimą. Taigi už šių metų spalio mėnesį rajono bendrojo ugdymo mokyklos mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams išmokėjo 15 proc. didesnę darbo užmokesčio sumą nei 2017 m. spalį, neformaliojo švietimo mokyklose lyginant tą patį laikotarpį ši suma padidėjo 8 proc. 

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad 2018 m. Ignalinos rajono savivaldybės biudžete švietimui skirta 5,3 mln. eurų: 2,7 mln. eurų iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir 2,6 mln. eurų Ignalinos rajono savivaldybės lėšų. Tai sudaro daugiau kaip 30 proc. viso savivaldybės biudžeto.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here