Skip to content

Kai laisvės aušra dar nežėrėjo

Iš rusų kalbos išvertė Jonas BALTAKIS

Sovietmečiu galingasis KGB turėjo didžiulį savo agentų, patikėtinių, rezervistų ir kitokių šiai tarnybai tarnavusių žmonių voratinklį. Jie sekė ir skundė savo šeimininkams net savo gimines, kaimynus, draugus ar šiaip visuomenei žinomus žmones, kurie nebuvo sužavėti tuometine okupacine valdžia ir iš jos, esant progai, bent jau pasišaipydavo. Dar buvo nemažai agentų, kurie nuolat stebėjo disidentus arba tuomet lojalius, bet kadaise valdžiai „prasikaltusius“ žmones: buvusius partizanus, 1941 m. sukilėlius, karo metais tarnavusius vokiečių policijoje ar kariuomenėje, tautiškai nusiteikusius kunigus ir pan. Daugumos buvusių agentų kartotekas KGB, 1991 m. traukdamasi iš Lietuvos, išsivežė, kai kurie apsukrūs buvusieji sugebėjo savo bylas iš KGB rūmų išvogti (apie tai daug buvo rašyta), tad liko tik trupiniai. Turiu įdomų KGB Švenčionių rajono skyriaus buvusių agentų sąrašą, kuriame, žinoma, pavardžių nėra (tik slapyvardžiai), tačiau yra kiti jų duomenys: gimimo metai, darbovietė, pareigos joje, todėl nesunku juos atpažinti. Iš Ignalinos rajono, deja, tokio sąrašo nėra, tačiau neseniai gavome rajono lenkų tautybės buvusių KGB agentų sąrašą. Pasirodo, sava agentūra skirstyta net pagal tautybes.

1981 m. liepos 28 d. raštas Nr. I 3555 su žyme „slaptai“ siųstas LSSR KGB I skyriaus viršininkui pulkininkui V. Karinauskui. Raštą pasirašė laikinai einantis KGB Ignalinos skyriaus viršininko pareigas kapitonas Jonas Bradauskas (jis buvo paskutinis rajono KGB viršininkas). Kadangi nuo 1980 m. Lenkijoje vyko „Solidarumo“ revoliucija, vėliau nušlavusi komunistinę valdžią, tai, matyt, ir prireikė būtent lenkų tautybės agentų. Rašte rašoma:

„Vykdydamas Jūsų nurodymą pranešu, kad Ignalinos rajono skyriuje yra ši lenkų tautybės agentūra:

1. „Jievaras“, gim. 1962 m., 1981 m. baigė vidurinę mokyklą (užverbuotas dar mokiniu? – red.), Lenkijoje, Pšenkupo m. gyvena agento motinos tėvo sesuo Stanislava Jana Korenina, pas kurią jis buvo svečiuose 1980 m.

2. „Česlovas“, gim. 1952 m., išsilavinimas spec. vidurinis, statybininkas, 1968 m. buvo Lenkijoje pas tėvo seserį Janiną Kumpinj, 1929 m., namų šeimininkę, ir pas pusbrolius: 1948 m. gimusį Romaną ir 1955 m. gimusį Vitoldą, dirbantį ryšių įmonėje. Jie gyvena Košalino vaivadijos Slupsko m. Abu nekartą lankėsi SSRS.

3. „Rainys“, gim. 1922 m, išsilavinimas 7 klasės, tekintojas, giminių Lenkijoje ir kapitalistinėse šalyse neturi.

4. „Gulbis“, gim. 1914 m., išsilavinimas 6 klasės, pensininkas, giminių Lenkijoje ir kapitalistinėse šalyse neturi.

5. „Mateika“, gim. 1920 m., išsilavinimas 4 klasės, sandėlininkas, giminių Lenkijoje ir kapitalistinėse šalyse neturi.

Paminėti agentai Lenkijoje, „Suvalkų trikampyje“, ryšių neturi. 1980 m. Ignalinos rajone pas gimines lankėsi 421 Lenkijos pilietis, į Lenkiją buvo išvykę 109 tarybiniai piliečiai (iš rajono). Nustatyti, kiek tarp jų buvo su aukštuoju išsilavinimu, galimybių nėra, nes jų išvažiavimo bylos saugomos respublikiniame vizų išdavimo registre, o speciali jų apskaita rajone nevedama.“

P. S. Paskutinių trijų, ko gero, jau nėra tarp gyvųjų, o pirmi du gal save ir atpažins.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje