Skip to content

Progimnazijos jungimas prie gimnazijos – žingsnis atgal

Jonas BALTAKIS

Prieš kurį laiką daug rašėme apie valdžios norą žūtbūt sunaikinti didžiausią ir šlovingas tradicijas turinčią, garbingu prof. Česlovo Kudabos vardu besivadinančią rajono mokyklą – Ignalinos progimnaziją, prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos. Ši tema liepsnoja iki šiol, tik kuriam laikui buvo prigesusi, laukiant atsakymo iš Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerijos). Į ją kreiptasi po to, kai progimnazijos taryba nepritarė jungimuisi (garbė tiems aštuoniems, nesutikusiems su valdžios norais). Tokie projektai pirmiausia turi būti gerai išdiskutuoti su mokyklos ir rajono bendruomene. Tai pirmasis žingsnis. Ar buvo normali diskusija, ar savo argumentus išdėstė rajono meras? Nebuvo, o meras, galimai nesugebėdamas nieko žmoniškai paaiškinti, žarijas žarstė svetimomis (Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos) rankomis. Viskas daryta kuo greičiau, paleidus jėgos buldozerį, statant vežimą prieš arklį… 

Ir štai praėjusią savaitę Ministerija pareiškė savo nuomonę, kuri įkaitusiai valdžiai tapo šaltu dušu. Ministerijos atsakyme, kurį pasirašė Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, rašoma (spausdiname sutrumpintai):

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išnagrinėjo Ignalinos rajono savivaldybės 2021 m. vasario 3 d. raštą Nr. R2-203 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projekto“, Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektą (toliau – Bendrojo plano projektas) ir Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos (toliau – progimnazija) tarybos 2021 m. sausio 29 d. protokolą Nr. MT1-1, kuriame progimnazija nepritaria Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos reorganizacijai, prijungiant ją prie Ignalinos gimnazijos. 

Bendrojo plano projekte 2021–2025 m. numatyta tik progimnaziją prijungti prie Ignalinos gimnazijos (iki 2021 m. rugsėjo 1 d.), kuri yra didžiausia mokykla mokinių skaičiumi savivaldybėje (2020 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 463 mokiniai). O Vidiškių gimnazijos, kurioje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2020 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 197 mokiniai, neplanuojama nei struktūros pertvarka, nė reorganizavimas. Išanalizavus Bendrojo plano projekte pateiktą informaciją matyti, kad Vidiškių gimnazijoje, jos Mielagėnų skyriuje, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje, jos Dūkšto ir Naujojo Daugėliškio skyriuose bus klasių, kuriose mokysis mažiau nei po 8 mokinius ir reikės sudaryti jungtines klases arba papildomai reikės mokymo lėšų skirti iš savivaldybės biudžeto. Be to, progimnaziją prijungus prie gimnazijos, planuojama išlaikyti ir naudoti abiejų mokyklų pastatus, todėl Bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkos iki 2025 m. plano projektas nesudaro prielaidų įgyvendinti Bendrojo plano projekte numatyto tikslo – sudaryti prielaidas ir sąlygas kiekvienam mokiniui gauti kokybiškas švietimo paslaugas, veiksmingiau panaudojant turimus žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 (toliau – Vyriausybės programa), numatyta panaikinti jungtines klases (46.1 papunktis). 

Manome, kad Ignalinos gimnazijai, kurioje bus įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, nepavyks įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, nuostatų. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad gimnazijos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. Ši nuostata Ignalinos mieste įgyvendinta prieš 19 metų, t. y. 2002 m. įsteigta keturmetė Ignalinos gimnazija. Gimnazijos sujungimas su progimnazija būtų žingsnis atgal, nors ir neprieštarautų esamam teisiniam reguliavimui, kad gimnazija atskiru atveju gali vykdyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ar pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyta įgyvendinti projektą: „Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys“. Viena iš projekto veiklų yra naujos kartos mokyklos – tūkstantmečio gimnazijos. Šios gimnazijos bus skirtos miestų ir rajonų mokyklų ugdymo rezultatų atskirčiai mažinti, siekiant, kad vaikai turėtų visas galimybes gauti kokybišką, šiuolaikinį išsilavinimą. Numatyta suformuoti konkursinę tūkstantmečio gimnazijų programą, kurią sudarys lėšos infrastruktūrai (atnaujinti arba naujai statyti), neformaliojo ugdymo plėtrai, tobulinimosi krepšelis mokytojams, konsultacijos gimnazijos vadovui (46.2 papunktis). Manome, kad Ignalinos rajono savivaldybės siekis turėtų būti turėti keturmetę tūkstantmečio gimnaziją, kurioje kokybišką vidurinį išsilavinimą galėtų įgyti visos savivaldybės mokiniai, ir tai galėtų būti Ignalinos gimnazija. 

Atsižvelgdami į tai, kas anksčiau išdėstyta (…), siūlome peržiūrėti Bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkos iki 2025 m. plano projektą, kad būtų įgyvendinti Bendrojo plano projekto išsikelti tikslai ir uždaviniai. 

Tikimės, kad darbo grupė, rengusi Bendrojo plano projektą, įvertins Ministerijos pasiūlymus, aptars juos su mokyklų bendruomenėmis.“ 

Atsiliepimai

1. Jau seniai buvo aišku, kad mokyklų pertvarkos planas parengtas netinkamai. Vienintelis buvęs  argumentas, kad būtų reorganizuojama Česlovo Kudabos progimnazija dėl mažėjančio mokinių skaičius, subliuško. Kitose rajono mokyklose situacija prastesnė: ir mokinių mažėja, ir jungtinės klasės išlieka. Be ministerijos plano rengėjai nesuprato, kad reikia pradėti nuo tuščių ir jungtinių kaimo mokyklų klasių ir kurti stiprią gimnaziją visiems rajono mokiniams. Susidaro įspūdis, kad planas parengtas kažkam paliepus, kažkam panorėjus. Ministerija kalba apie darbo grupę, rengusią planą. Tai taip norėtųsi pamatyti pavardes tų, kurių toks trumpas artimiausių 5-erių metų matymas. Joje tikriausiai yra visų mokyklų ir valdžios atstovai. O gal tokios grupės niekas nepasivargino sudaryti?

Pertvarkos tikslas yra (tai toks dalykas, kurį galima pamatyti kitų savivaldybių mokyklų pertvarkos planuose), o štai priemonių įgyvendinti  tikslui jokių. Viskas daroma priešingai ir nuo kito galo. Taip kad teks darbo grupei dirbti toliau, o jeigu trūksta pajėgumų ir kompetencijos, jos yra Google.

Ignalinietis

2. Kiekvieno žmogaus sprendimą reikia gerbti, kai tas sprendimas priimamas laisva valia ir iš tikrųjų siekiant pokyčių gyvenime, o ne plyštančia širdimi. MARIUS! DANUTĖ! JOLANTA! Nejau jūs, bičiuliai, tikite, kad jie, subūrę šaunią komandą, vykdydami prasmingus projektus ir kūrybiškai pasipykdami, bet kaifuodami nuo savo darbo, va taip paprastai, be jokios priežasties VIENAS PASKUI KITĄ PALIKO MUS? Akivaizdu, kad kažkas vyksta nenormalaus. Laidojam kultūrą galutinai… 

Švietimas taip pat balansuoja. Belieka sudegt žvakes po Švietimo ir kultūros skyriaus langais. Įdomu, gal gerb. ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS VEDĖJA taip desperatiškai siekia įeiti į istoriją, kaip vedėja, sugriovusi Ignalinos ateitį? Kai vyksta tokie kuriozai, tai gal derėtų JAI atsistatydinti, nes situacija akivaizdžiai nevaldoma.

Neabejinga ignalinietė 

MI koliažas

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here