Skip to content

Melskime atjautos ir neskubėjimo teisti

Kalbėjosi Sigita TELYČĖNAITĖ

Šv. Velykų laukiame visi – pasauliečiai ir dvasininkai. Pasninkas, malda ir savianalizė – esminiai dalykai, formuojantys galimybes mums keistis ir būti geresniais. Šventės išvakarėse kunigas Bernardas AUGAITIS, klebonaujantis Daugėliškio parapijoje, su laikraščio skaitytojais dalinasi žiniomis ir dvasiniais pastebėjimais.

„Visas laikas iki Šv. Velykų, o ypač, Didžioji savaitė, svarbi kiekvienam katalikui. Didįjį Ketvirtadienį vyksta Krizmos šv. Mišios, kuriose dėkojama už kunigystės dovaną, šventinami Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės bei Ligonių sakramentams naudojami aliejai. Vakarais bažnyčiose vyksta šv. Mišios Paskutinei vakarienei pagerbti, po kurių nutyla varpai,  prasideda esminis susikaupimo ir laukimo metas.

Didįjį Penktadienį šv. Mišios neaukojamos, neteikiami ir sakramentai. Tai – Kristaus kančios bei mirties diena. Pamaldų metu skaitoma Kristaus kančios istorija, prisimenama, jog Jėzus pasiaukojo dėl visų žmonių, garbinamas Kryžius.

Didysis Šeštadienis yra Jėzaus mirties pagerbimui skirta diena. Vakare švenčiama Velyknakčio liturgija, padalyta į keturias atskiras liturgijas: Ugnies, Žodžio, Krikšto bei Aukos.

Karas, maras ir ekonominės problemos „nuleido“ žmones ant žemės, daugiau ėmė melstis, ieškoti ryšio su Aukščiausiuoju.

Ėjimas į Prisikėlimo šventę nelengvas tiek pasauliečiui, tiek dvasininkui. Kiek daug ir kaip giliai kunigas išgyvena savyje Prisikėlimo slėpinį – tą virsmą, tiek duoda ir žmonėms. Raginu visus tikinčius nebijoti perkeitimo Velykų slėpinyje, nes jei bijosime šiame pasaulyje permainų, tai kaip pasieksime Amžinąjį gyvenimą?.. Tikėjimas turi didelę galią, karšta ir nuoširdi malda daro stebuklus. Šv. Velykos yra tas laikas, kuomet bažnyčią aplanko einantys į Mišias kartą per metus. Mes, dvasininkai, ir džiaugiamės, ir verkiame dėl tokių tikinčiųjų, bet visada viliamės, kad Šventoji Dvasia įkvėps juose karštą tikėjimą. Reikia nebijoti  mokytis vieniems iš kitų maldos jėgos, mokytis perkeitimo. Žmogus silpnas, o troškimai dideli daryti gerus darbus, bet ne visuomet pakanka jėgų ir valios jiems įgyvendinti. 

Todėl kasmet, Didįjį Ketvirtadienį per Krizmos Mišias, kunigai atnaujina savo kunigystės įžadus. Velyknakčio liturgijoje, šventinant vandenį, atnaujinami Krikšto pažadai visiems pakrikštytiems.

Šv. Velykos – Vilties šventė, todėl, Dieve, padėk visiems ištverti gerame! Suteik karšto troškimo melstis, aukotis ir aukoti.

Į amžinybę iškeliavęs klebonas Ignas Jakutis, atmintyje liko gražiu tėviškumo pavyzdžiu parapijiečiams, su juo bendravusiems dvasininkams. Visiems svarbu nuolatos ugdyti Kristaus tėviškumą širdyje. Todėl, Prisikėlimo šventės išvakarėse, meldžiu atjautos, neskubėjimo teisti, vertinti, o visada išlikti meilėje artimui“.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here