Skip to content

Įamžinkime dvasinio fronto kovotojus!

Sigita TELYČĖNAITĖ

Baimė būti dvasiniu žmogumi dar išlieka mūsų naujai sukurtoje (sovietmečio) genetinėje atmintyje. Dauguma gyvename tokiais rūpesčiais ir tokiomis teorijomis lekiame apsisiautę, kad didelėje buitinių atliekų krūvoje jau nėra vietos išliekamajai vertei. Politika ir esminis kultūros paveldas vienoje samplaikoje nedraugauja su laiku. Neturi nieko bendra. Šiandieną regime nukeliamus paminklus, keičiamus pastatų ir gatvių pavadinimus, naujai įvardintus tiltus. Baigėsi viena politikos skleidėjų epocha, visuomenei nereikalingi jos reliktai.

Sunkiai ir nerangiai renkama ir kaupiama medžiaga, skirta dvasinio fronto kariams – Ignalinos dekanato teritorijai priklausančių parapijų kunigų, bažnyčios chorų ir buvusių vargonininkų veiklos įamžinimui. Idėjos aptarime Ignalinos dekanas kun. Vidas Smagurauskas pritarė tokio leidinio būtinybei ir apie bažnytinės informacijos aktualumą skelbėme „Mūsų Ignalinos“ laikraštyje. Karantinai, veiklų ir bendravimo ribojimai nublukino minėtos medžiagos poreikį, bet jis niekur nesutirpo ir nedingo.

Jautriausiai į šių eilučių autorės paklausimus atsiliepė kraštiečiai – Vosiūnų Šv. Mergelės Marijos parapijos gyventojai. Bibliotekininkės Vandos Laurinavičienės iniciatyva, Mildai ir Bangai Laurutėnaitėms prisilietus prie bažnyčios archyvo, sudaryti pagrindiniai, čia tarnavusių, dvasininkų, vargonininkų, šventovės choristų sąrašai. Ačiū, mielieji kraštiečiai, kad kultūriniai reiškiniai suprantami ir neįpainiojami su rajono „politika“ ir visokiu kitokiu švonderizmu, neturinčiu nieko bendra su išliekamaja verte, tautinio identiteto puoselėjimu, papročių išsaugojimo tendencijomis. Mes, mažytė tauta, ir jei leisime kultūrinės erdvės skaldymą politinėmis intrigomis ir menkavertėmis ambicijomis, laiko uraganas nepaliks nieko padoraus ateinančių kartų istorijai. Minėto dvasinio fronto atstovai sovietmečiu buvo niekinami, menkinami, persekiojami. Jų veikimas ne materialaus pasaulio rėmuose, visgi, atliko kolosalų darbą. Tokio supratimo lygmenyje renkama ir formuojama būsimo leidinio medžiaga. 

Kviečiu nors vieną aktyvų narį iš kiekvienos parapijos bendruomenės kreiptis į šių eilučių autorę, kurios kontaktus dar priminsiu teksto pabaigoje. Neleiskime praeinančioms laikmečio madoms sunaikinti sakralią informaciją, sugaukime paskutines išeinančių kartų akimirkas bažnytinės veiklos srityje. 

Skaitytojams pateikiamas Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios choristų ir vargonininkų sąrašas, su kuriuos susipažinus, raginu atsiliepti visus pažįstamus ir giminaičius, galinčius pasidalinti to laikmečio vaizdine medžiaga (nuotraukomis) ar išlikusiais pasakojimais. 

Choristai (apie 1930–2022 m.): 

Piemenų kaimas – Vilhelmina Pivoriūnaitė-Martinėnienė, Melanija Pivoriūnaitė-Laurutėnienė, Adelė Martinėnaitė, Aldona Martinėnaitė-Berdikšlienė, Petras Martinėnas, Liudvikas Pivoriūnas, Aleksandras Gruzdys, Liucija Grigaliūnaitė, Adelė Pivoriūnaitė-Činčikienė, Konstancija Grigeliūnaitė-Pivoriūnienė, Alvira Spėčiūtė-Grigeliūnienė, Alvyra Grigeliūnaitė-Šimkūnienė.

Lekiškės kaimas – Danutė Karasauskaitė-Vinciūnienė, Genovaitė Krasauskaitė-Borisevičienė.

Rimaldiškės kaimas – Gražina Voldemaraitė-Saikauskienė.

Lazinkų kaimas – Bronė Steponėnaitė-Spėčienė, Juozas Steponėnas, Bronė Pivoriūnaitė-Biguzienė.

Dysnos kaimas – Juzė Gruzdytė-Voldemarienė, Valerija Krasauskaitė-Ramelienė, Stasė Saplytė-Krasauskienė, Elvyra Umbražūnaitė-Kindurienė, Alma Umbražūnaitė-Sekonienė, Lionė Umbražūnaitė-Pivoriūnienė, Stefanija Rulevičienė, Ona Rulevičiūtė, Cecilija Vileitaitė-Paškevičienė, Nijolė Paškevičiūtė-Truskauskienė.

Vosiūnų kaimas – Vilė Varnienė, Genoefa Spėčiūtė-Burokienė, Vanda Gruzdytė-Raudeliūnienė, Stasė Gruzdytė-Mikėnienė, Alfonsas Gruzdys, Aldona Girjotaitė-Mackevičienė, Juozas Mackevičius, Elvyra Girjotaitė-Šukienė, Giliaras Birdikšlis, Genė Turcinavičiūtė-Osipavičienė, Lionė Steponėnaitė-Gruzdienė, Danutė Gruzdytė-Baužienė, Vanda Gruzdytė-Andrijauskienė, Valerija Spėčiūtė-Pivoriūnienė, Janina Spėčiūtė-Krasauskienė, Bronė Spėčiūtė-Morkienė.

Navikų kaimas – Vilhelmina Spėčiūtė-Spėčienė, Teresė Panitovskaja-Pivoriūnienė.

Radiškės kaimas – Liodzia Kardelienė. Didžiasalio kaimas – Dalia Baužytė-Sulienė. Vilnius – Jurgita Andrijauskaitė-Leonė, Šarūnas Leonas.

Vargonininkai – Julijonas Sinius, Petras Telyčėnas, Varnas, Survila, Stasė Laurutėnienė, Antanas Velička, Algirdas Rutkauskas, Arūnas Sekonas.

Visus, turinčius išsamesnės informacijos apie šios parapijos kunigų, choristų ir vargonininkų veiklą, prašome skambinti tel. 8 695 92721 (Sigita).

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here