Skip to content

Kas rajono savivaldybėje kuria scenarijus visų mūsų mulkinimui?

Meras Justas Rasikas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai rajono taryboje

Laikraštyje „Mūsų Ignalina“ spalio 25 d. buvo publikuotas straipsnis „Kaip norėjo pirkti jau nupirktą prekę už 260 000 eurų“, kuriame buvo aprašyta, kad UAB Ignalinos šilumos tinklai papildomai planuoja investuoti 260 tūkst. eurų prie naujai įrengiamų šildymo katilų. Rajono savivaldybės tarybos nariai, priklausantys Lietuvos valstiečių žaliųjų frakcijai (Laimutis Ragaišis, Henrikas Šiaudinis, Nijolė Trinkūnienė, Vidas Kreivėnas, Jonas Baltakis, Vytautas Sakalauskas, Enrikas Doviakovskis, Ona Zaleckienė), paprašė UAB Ignalinos šilumos generalinį direktorių Saulių Rukšėną susitikti ir aptarti planuotų investicijų aplinkybes. Lapkričio 4 d. toks susitikimas įvyko. Bendrovės direktorius S. Rukšėnas aprodė naujai įrengtus du vandens šildymo katilus ir lauke, prie dūmų kamino, įrengtą elektrostatinį filtrą (ESF). Po trumpos ekskursijos įvyko diskusija, kuria buvo siekiama išsiaiškinti aplinkybes, kurios buvo pateiktos 2022 m. spalio 20 d. rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Tapo visiškai aišku, kad iš katilinės išeinančius dūmus jau valo naujai įrengtas elektrostatinis filtras. Tai kam buvo planuojamas dar vienas toks dūmų valymo įrenginys, kurio kaina didesnė nei ketvirtis milijono? 

Ir štai diskusijų metu bendrovės vadovas pateikė informaciją, kad buvo planuotos investicijos į dar vieną elektrostatinį dūmų valymo įrenginį bei pateikė naują versiją, esą buvo planuojama naują panašų filtrą, koks yra įrengtas prie naujųjų 1,25 MW ir 4,8 MW vandens šildymo katilų, pastatyti prie senojo vandens šildymo katilo, šilumininkų praminto „Kotryna“, nes jis katilinėje paliktas kaip rezervinis, jei kartais dėl techninių kliūčių ar naujų katilų priežiūros darbų reiktų laikinai stabdyti naujai pastatytų katilų darbą. Bet juk šis katilas iki naujų katilų pastatymo gamino šilumą ir jo išmetami dūmai atitiko gamtosauginius reikalavimus. Ir ar būtina dėl jo galimo trumpalaikio panaudojimo dėti tokias milžiniškas lėšas?

Vadovas tvirtino, kad toks savivaldybės lėšų panaudojimo scenarijus buvo aptartas su trimis rajono savivaldybės vadovais (pavardžių nepateikė, todėl tik galime numanyti, kad tarp jų tikrai buvo meras Justas Rasikas). Keletą kartų uždavėme klausimą – ar toks sprendimas būtų užtikrinęs efektyvų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, bet atsakymuose patvirtinimo negavome. Bendrovės vadovas teigė, kad dėl šio planuoto dūmų valymo įrenginio pastatymo prie senojo katilo jau kreipėsi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl galimybės gauti finansavimą projekto įgyvendinimui. 

Mes susilaikome nuo bet kokių komentarų, o skaitytojus siūlome įsigilinti į citatas iš oficialių, parašais patvirtintų, dokumentų: 

1. Iš UAB Ignalinos šilumos tinklų 2022 m. spalio 12 d. Nr. SD-496 rašto rajono savivaldybės merui J. Rasikui: „…Siekiant sumažinti kietųjų dalelių (KD) išmetimą į atmosferą, bendrovė planuoja kartu su naujais įrengiamais Ignalinos CK 1,25 MW ir 4,8 MW vandens šildymo katilais sumontuoti elektrostatinį filtrą. Planuojama investicija užtikrins aplinkos taršos mažinimą ir aukščiau minėtų teisės aktų reikalavimų vykdymą (…). Todėl prašome skirti 150 000 eurų dalinai padengti aukščiau šiame rašte išvardintai planuojamai atlikti investicijai.“

2. Iš UAB Ignalinos šilumos tinklų 2022 m. spalio 11 d. Nr. SD-493 rašto rajono savivaldybės tarybai: „UAB Ignalinos šilumos tinklai (toliau Bendrovė), siekdama sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į atmosferą, planuoja kartu su naujai įrengiamais 1,25 MW ir 4,8 MW vandens šildymo katilais Ignalinos centrinėje katilinėje sumontuoti elektrostatinį filtrą“.

3. Iš rajono savivaldybės administracijos 2022 m. spalio 14 d. Nr. R2-1506 rašto rajono savivaldybės tarybai: „Bendrovė, siekdama sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į atmosferą, planuoja kartu su naujai įrengiamais Ignalinos centrinės katilinės 1,25 MW ir 4,8 MW vandens šildymo katilais sumontuoti elektrostatinį filtrą. Planuojama investicija užtikrins aplinkos taršos mažinimą ir minėtų teisės aktų reikalavimų vykdymą (…).

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, yra tikslinga Ignalinos rajono savivaldybei skirti 149 999,60 Eur piniginių lėšų, didinant UAB Ignalinos šilumos tinklų įstatinį kapitalą, kuris bus panaudotas planuojamai investicijai ir užtikrins aplinkos taršos mažinimą“.

Mieli skaitytojai, ar iš pateiktų raštų citatų supratote, kad savivaldybės lėšas buvo planuotos panaudoti dūmų valymo įrenginiui statyti prie nusidėvėjusio vandens šildymo katilo „Kotryna“? 

Diskusijų metu teiravomės bendrovės vadovo: kas kuria scenarijus rajono gyventojų ir mūsų, Lietuvos valstiečių žaliųjų frakcijos savivaldybės tarybos narių, mulkinimui?

Šilumos tinklų direktorius Saulius Rukšėnas
Šilumos tinklų direktorius Saulius Rukšėnas

Ratas sukasi toliau, rajono savivaldybės vadovai rengia naujus dokumentus būsimam savivaldybės tarybos posėdžiui (tikriausiai jis vyks lapkričio pabaigoje). Matyt dar kartą bus siekiama priimti sprendimą dėl savivaldybės biudžeto lėšų investavimo į UAB Ignalinos šilumos tinklus. UAB Ignalinos šilumos tinklai 2022 m. spalio 24 d. Ignalinos rajono savivaldybės merui Justui Rasikui pateikė naują raštą Nr. SD-504 „Dėl lėšų skyrimo daliniam atliktų investicijų padengimui“. Rašte teigiama, kad „Bendrovės gaunamos pajamos nebegali padengti būtinųjų išlaidų, todėl Bendrovė susiduria su lėšų trūkumu esamų įrengimų, įsigytų už skolintas lėšas, aptarnavimui ir remontui, tolimesnėms investicijoms vykdyti.“ Toliau rašte nurodyta: „Kadangi dėl susidariusių nepalankių sąlygų bedrovės ūkinei veiklai (Ignalinos mieste 100 proc. buvo atlikta daugiabučių namų ir visuomeninės paskirties pastatų renovacija, kelios iš eilės šiltos žiemos, sumažėjęs šilumos poreikis ir realizacija) Bendrovės gaunamos pajamos nebegali padengti būtinųjų išlaidų, todėl prašome skirti 150 000,00 eurų dalinai padengti ankščiau įvykdytoms ir planuojamoms įvykdyti investicijoms.“ 

Savivaldybės administracija, vadovaudamasi bendrovės raštu, 2022 m. spalio 25 d. (raštas Nr. R2-1561) kreipėsi į savivaldybės tarybą su pasiūlymu investuoti į UAB Ignalinos šilumos tinklus savivaldybės biudžeto lėšas. Rašte nurodyta „Didelę įtaką Bendrovės ūkinei veiklai turi atlikta daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų renovacija. Per 2010–2020 m. laikotarpį šilumos suvartojimas sumažėjo beveik 40 proc. Taip pat per šį laikotarpį nepadaugėjo šilumos vartotojų. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, yra tikslinga rajono savivaldybei skirti 149 999,60 Eur piniginių lėšų didinant UAB Ignalinos šilumos tinklų įstatinį kapitalą, kuris bus panaudotas iš dalies padengti atliktų investicijų finansinius įsipareigojimus.“ 

Tai va, naujajame scenarijuje nei „Kotrynos“, nei elektrostatinio dūmų filtro nebeliko. Didžiausia kaltininkė – atlikta daugiabučių renovacija, nes gyventojai per mažai moka už šildymą. Įdomu, ar iki savivaldybės tarybos posėdžio nebus sugalvota dar kitokių scenarijų. Įdėmiai stebėsime, kaip įvykiai klostysis toliau. 

LVŽS frakcija visada palaikė savivaldybės tarybos sprendimų priėmimą, kuriais buvo siekiama gerinti gyventojams teikiamas viešąsias paslaugas ar padėti savivaldybės įstaigoms ar įmonėms vykdyti priskirtas funkcijas, tačiau tarybos sprendimai turi būti priimami laikantis teisės aktų, o savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos efektyviai ir skaidriai. Įdomu, kaip po tokių melo dozių jaučiasi valdančiąją daugumą sudarantys savivaldybės tarybos nariai? Mes esame įsitikinę, kad jie tikrai žino tikrąsias priimamų savivaldybės tarybos sprendimų aplinkybes ir jų tikslus. Bet tyli. 

Beje, susitikime su bendrovės vadovu kalbėjomės ir apie šilumos kainas. Vadovas džiaugėsi, kad jų tiekiama šiluma nėra brangiausia Lietuvoje ir pateikė pavyzdžių: rugsėjį viena šilumos kWh gyventojams kainavo 9,16 cento (Lietuvoje – vidutiniškai 11,02 ct.), spalio mėnesį, lyginant su rugsėju, Lietuvoje šilumos kilovatvalandės kaina mažėjo 6,62 proc. ir sudarė 11,02 ct/kWh (be PVM), tačiau Ignalinoje spalį kaina, lyginant su rugsėju, ūgtelėjo net 31,1 proc. ir siekia 12,01 ct/kWh (be PVM).

Specialisto nuomonė

„Minimam 7 MW katilui su pakura nauji reikalavimai bus taikomi nuo 2025 metų, dirbant su kondensaciniu ekonomaizeriu neprireiks išvis valymo įrenginių, nes iš šios pakuros išmetimai nesiekdavo vidutinio leistino kiekio. O kokie „specialistai“ atjungė esamą ekonomaizerį nuo „Kotrynos“ – čia jau kitas klausimas.“

Mindaugas Lapėnas

Redakcijos archyvo nuotr.

15 komentaras

 1. Nekoks scenaristas. Tikriausiai koks liurbis. Bloga nuo jų melavimų.

 2. nu kiek tuos ignaliniečius galima mulkinti???? BET…kodėl visi tyli?

 3. Atsigavęs šitas berniokas. Komedijų kūrėjas…cha cha cha

 4. Tikra velniava gaunas, tai kam tai Kotrynai filtrai, jei dar du metus be problemų ji gali suktis. Po dvejų metų gal atsarginiu katilu bus koks elektrinis. Juk pagal mero pažadus pavasarį jau veiks didžiulė saulėta elektrinė. Bus pigi energija ar ne.? Va pasakykit kodėl šildymo kaina Ignalinoj tai pakilo. Ar už tai kad perkam pigesnį kurą.

 5. Gerbiami Ignaliniečiai, meras dar jaunas ir nemoka meluoti, ir „plauti” pinigus , o po dar vienos kadencijos, jei jis ją turės, manau, išmoks meluoti ir tvarkyti tyliai reikalus, kad niekas ir nesupras. Kantrybės !

 6. Vieša paslaptis, kad UAB Ignalinos šilumos tinklai niekaip neišlipa iš finansinės -ūkinės duobės. O kad beraščiai, sėdintys rajono valdžioje, nesugeba logiškai įvardinti problemos- tai akivaizdu. Ne tik tarybos nariams galutinai atsibodo tušti tauškalai apie šiltas žiemas ir atliktas investicijas. 2022 11 08 Ignalinos tinklalapyje paskelbtas vakarinis viešas mero kreipimasis tik patvirtina jo nemokšiškumą ir įžūlų melą, persunktą demagogija.

  • Na taip,buvo kviestas bet neatvyko kviečiamas Mero dėl suplanuoto eilinio gėrimo,gerai vienas ,bet kam darbuotojus girdit,o tie kas negeria tampa priešais.Dėl tos priežasties ir per Tarybos posėdį daug kam užkandos reikėjo nuo vakarykščio ,tokie ir atsakymai buvo,buvau girtas nežinau.

  • „Atsakingai pareiškiu, kad savivaldybės administracijoje nei su manimi, nei su administracijos direktore Jūrate Balinskiene šis klausimas iš anksto nebuvo aptartas. Man pačiam kėlė ir kelia didelių įtarimų skubos tvarka įregistruotas sprendimo projektas, kurio reikalingumo nesugeba paaiškinti net pats vadovas” (iš minimo J. Rasiko viešo kreipimosi)
   Tikrai keistas atsakingas pareiškimas, kai joks sprendimo projektas nebūna užregistruotas teikti komitetų ir tarybos svarstymui, kol nėra suderintas ir su adm. direktoriumi, ir meru. Net jei „iš anksto nebuvo aptartas” 🙂 Tiesiog techniškai neprasmuktų nepastebėti ir nepasiektų įregistravimo stadijos. Kito kelio patekti sprendimų projektams į tarybą nėra. Tikrai dauguma tarybos narių žino, ar bent jau norisi tikėti, kad žino, kaip atsiranda šie teisės aktai jų rankose. Nu arba pri(si)pažįsta meras, kad neskaito savivaldybės vadovai sprendimų projektų derinimo etape. Atsakingai 🙂

  • Tai vyksta gryniausios viešos patyčios. Labai prilygsta Mobingui, tik jis plačiu mastu, viso Ignalinos miesto ir rajono, kuris yra susidaręs grupėmis. Ar tai yra toleruotina mūsų visuomenėje? Ar pagalvojame apie pasekmes viso to? Kas būtų, jeigu būtų? Ar užsidėti karūną ir turėti aukštą postą yra kažkam aukščiau visko? Daug kas trokšta būti dėmesio centre, viskas sumaterialėjo.. Kiek dar tai tęsis? Ar plosite rankomis ir savimi didžiuositės, kad pasiekėte savo, jog žmonės nusišalintų nuo darbo? Mokyklose, darbuose ir gatvėse vyksta patyčios. Bet kur pavyzdys SUAGUSIŲJŲ, kaip mes galime visa tai SUVALDYTI, jei esame patys tokie žiaurūs ir nežmoniški..

 7. Kviečiu filmą visiems ignaliniečiams pažiūreti:
  „Dogville”
  Rež: Lars fon Trier

  Ir sėkmės.

 8. nu paskaičius mero kreipimąsi, net plaukai šiaušiasi. Demagogija!!! Rašinėlis nemąstantiems beraščiams. Melas liejasi laisvai!!!!!!!

 9. Koks apgailėtinas mero J. Rasiko viešas pareiškimas dėl UAB Ignalinos šilumlmos ūkio direktoriaus apkaltinimo, dėl mero viešai nepasakomo fakto, kad į minimo posėdžio darbotvarkę jo ir valdančiosios daugumos balsais buvo įtrauktas bene svarbiausias klausimas dėl šilumos tinklų 2022-2024 investicijų plano suderinimo (jame ir buvo nurodyti tie dūmų filtrai), ir tokio sprendimo piėmimas būtų leidęs, už ale padarytas investicijas, perduoti savivaldybės lėšas. Apsvarstant šį klausimą įklimpo ir svarstymas buvo nutrauktas posėdžio metu. Kodėl meras viešai nepasako, kad būtent jo pavaduojas Juozas Rokas skambino vieno tarybos komiteto nariams kad skubos tvarka siūlytų įtraukti šilumos ūkio reikalų tvarkymą į spalio 20 d. posėdį, kodėl meras nepaviešina, kad ant sprendimų projektų derinusių atsakingų asmenų yra savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Linos Gladkauskienės parašas… Negi galima patikėti tuo, kad visi šie šilumos tinklų problemų spendimų projektų derinimai ir dokumentų registravimai vyko nežinant merui. Labai labai abejotina.

 10. Skandalas!!!!! Chebryte, karalius nuogas

 11. Pagaliau Valstiečiai pradėjo dirbti ir gerą straipsnį išbūrė, kur jie buvo, kai vandentiekio pastatą Ignalinos pliaže pardavinėjo, kai autobusų parko dalį pardavinėjo Švenčionių g. Ignalinoje, kur vos su Gintauto vairavimo mokyklos aikštele už kelis tūkstančius nepardavė. Manau, jie suprato savo klaidas ir susigrąžins savo pasitikėjimą.

  • o kur jūs tamsta Stasiuk buvot. kai vandentiekį parceliavo???reikėjo su plakatais savivaldybės aikštėj stovėti ar badauti prie fontano. Ant sofkutės gulėjot? A?


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje