Skip to content

Savivaldybei išduodant statybų leidimus – kvepia korupcija

Parengė Jonas BALTAKIS

Redakcija gavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 56 puslapių dokumentą apie atliktą korupcijos rizikos analizę Panevėžio m., Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėse, išduodant statybą leidžiančius dokumentus, nustatė korupcijos rizikos veiksnius. Nustatyta, kad statybos leidimų procesas turi teisinio reguliavimo spragų ir sudaro galimybes piktnaudžiauti. Nustatyta, kad tais atvejais, kai statytojas yra savivaldybės administracija, ji statybą leidžiantį dokumentą išduoda pati sau, todėl egzistuoja įvairių piktnaudžiavimų rizika, kai gali būti nesilaikoma nustatytų terminų, paviršutiniškai vertinami pateikti dokumentai ar nefiksuojami įvairūs trūkumai.

Analizės metu nustatyti atvejai, kai sudaromos sąlygos projektuoti ir statyti faktiškai gyvenimui ir (ar) poilsiui pritaikytus pastatus, tačiau jų paskirtis nurodoma kaip administracinės ar pagalbinio ūkio paskirties pastatai, o savivaldybių administracijos išduoda statybą leidžiančius dokumentus tokių pastatų statybai.

Valstybinių ir regioninių parkų apsaugos reikalavimai draudžia viename sklype statyti daugiau nei vieną gyvenamąjį namą. Tačiau praktikoje galimai „ieškoma išeičių“, projektuojant ir statant negyvenamuosius pagalbinio ūkio paskirties pastatus, kuriems taikomi paprastesni statybą leidžiančio dokumento gavimo, techniniai reikalavimai, statinio užbaigimo ir įteisinimo reikalavimai ar numatytos galimybės paprastai pakeisti statinio paskirtį.

Nepaisant to, kad statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesuose dalyvauja ir kitos institucijos, tačiau pagrindinė atsakomybė tenka savivaldybių tarnautojams, vertinantiems pateiktus prašymus ir pasirašantiems statybą leidžiančius dokumentus. 

Analizuojant statybą leidžiančių dokumentų išdavimo praktiką pastebėta (į tai atkreipia dėmesį ir analizuotų savivaldybių atstovai), kad statybą leidžiančius dokumentus išduodantys subjektai gali kylančias situacijas vertinti savo nuožiūra, o tai lemia korupcijos rizikas, formuoja neigiamą praktiką ir jos tolesnį taikymą.

Egzistuoja įvairių piktnaudžiavimų rizika, kai prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą teikia ir statybą leidžiantį dokumentą išduoda tas pats subjektas, t. y. savivaldybės administracija. Tokiais atvejais galimos korupcijos rizikos paviršutiniškai vertinant pateiktus dokumentus, galimos korupcijos rizikos dėl įvairių neteisėtų prašymų paspartinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, nefiksuoti įvairių trūkumų ir pan.

Šios analizės metu vertinome tik savivaldybių administracijų „automatinius pritarimus“, tačiau tos pačios rizikos bei problematika galioja ir kitų institucijų „automatinių pritarimų“ atvejais. 

Konkretūs pavyzdžiai iį mūsų rajono

Ignalinos r. savivaldybės administracijai vertinant prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pagalbinio ūkio paskirties pastato Salų kaime, Linkmenų sen. Pirmą kartą šiam projektui nepritarta 2021 m. liepos 26 d., nes projektui nepritarė Aukštaitijos nacionalinio parko (ANP) direkcija. Pakoregavus projektą, 2021 m. rugpjūčio 11 d. projektui ji pritarė, tą pačią dieną IS „Infostatyba“ suformavo Ignalinos r. savivaldybės administracijos „automatinį pritarimą“ statinio projektui. Tuo pagrindu 2021 m. rugpjūčio 17 d. buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju nėra aišku, ar Ignalinos r. savivaldybės administracija pagal kompetenciją patikrino projekto atitiktį teisės aktų bei kitų dokumentų reikalavimams.

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2019 m. gruodžio 5 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl dirbtuvių Palūšės k., statybos. Pastatas savo architektūriniais sprendimais nėra panašus į dirbtuvių pastatą, o minėtu adresu yra teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimų, kai statybą leidžiančio dokumento siekiama pastatui, kuriame planuojamos teikti apgyvendinimo paslaugos, siūlytina aiškiai reglamentuoti apgyvendinimo paslaugų rūšis nurodant pastatų grupes ir pogrupius, kuriuose galimas atitinkamų apgyvendinimo paslaugų teikimas. Tokiu atveju statytojai galėtų planuoti atitinkamų pastatų statybą, statybą leidžiantys dokumentai būtų išduodami reikiamos grupės ir pogrupio pastatams pagal planuojamą jų naudojimo tiesioginę paskirtį. 

Projekte nurodoma, kad dirbtuvėse dirbs iki 5 žmonių, tačiau nenurodoma, kokia veikla bus vykdoma. Atsižvelgiant į projekto vizualizacijas, kyla pagrįstų abejonių, ar pastato architektūra atitinka jo (dirbtuvių) paskirtį. Kadangi sklypas patenka į ANP teritoriją, statyboms jame taikomi ir ANP apsaugos reglamento reikalavimai, pagal kuriuos viename žemės sklype leidžiama formuoti tik vieną sodybą (vieną gyvenamąjį namą su priklausiniais). Pagalbinio ūkio paskirties pastatas galimai suprojektuotas, nes sklype esančioje sodyboje jau yra vienas gyvenamasis namas. 

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2019 m. rugsėjo 19 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl dirbtuvių su garažu Drūtūnų k., Linkmenų sen., statybos. Sklypas patenka į ANP teritoriją. Pirminiam projektui nepritarė ANP direkcija, nes projektas neatitiko ANP apsaugos reglamento reikalavimų – „projekte suprojektuoti balkonai, galinių fasadų mansardoje vitrininiai langai, visose stogo projekcijose stoglangiai, pirmo aukšto ašyse vitrininiai ir suprojektuoti 6 langai bei patalpų eksplikacijoje matomi suprojektuoti dušai bei tualetai (pirmame aukšte ir mansardoje) leidžia manyti kitaip. Nors projektas buvo pakoreguotas panaikinant balkonus, vitrininius langus, mansardiniame aukšte suprojektuotą sanitarinį mazgą su dušo patalpa, kad „pastatas neatrodytų panašus į poilsio paskirties“, tačiau abejotina, ar pakeitus kelis projekto elementus pasikeitė planuota tikroji pastato paskirtis.

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2019 m. balandžio 29 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato – dirbtuvių Strigailiškyje. Žemės sklypas patenka į ANP buferinės apsaugos zoną. Nors projekte statinys įvardinamas kaip pagalbinio ūkio paskirties pastatas – dirbtuvės, tačiau pagal projekte pateiktas vizualizacijas, patalpų eksplikacijas, jis panašesnis į gyvenamosios paskirties statinį. Taip pat projekte projektuojamo pastato šildymas nenumatytas, bet nekilnojamojo turto registre nurodoma, kad pastatui – dirbtuvėms įrengta individuali centrinio šildymo sistema, pastatui – garažui – vietinė šildymo sistema. Minėtu adresu nuo 2020 m. liepos 29 d. yra deklaruota ir statinių savininko gyvenamoji vieta. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija taip pat nurodo, kad „pagalbinio ūkio paskirties pastatas, nepakeitus jo paskirties, negali būti naudojamas nei kaip gyvenamasis namas, nei kaip pastatas komercinei veiklai vykdyti. 

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2020 m. sausio 24 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl pagalbinio paskirties pastato Meironų kaime, Ignalinos sen., statybos. Sklypas patenka į ANP teritoriją. Pagal projekte pateiktas vizualizacijas, patalpų eksplikacijas, tai panašiau į gyvenamosios ir (ar) poilsio paskirties statinį. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas galimai suprojektuotas, nes sklype esančioje sodyboje jau yra vienas gyvenamasis namas. 

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2020 m. rugpjūčio 19 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato (svirno) Trainiškio k., Ignalinos sen., statybos. Sklypas patenka į ANP teritoriją (Baluošo kraštovaizdžio draustinis). Pagal projekte pateiktas vizualizacijas, patalpų eksplikacijas, tai panašiau į gyvenamosios ir (ar) poilsio paskirties statinį. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas galimai suprojektuotas, nes sklype esančioje sodyboje jau yra vienas gyvenamasis namas. 

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2020 m. sausio 17 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Meironų kaime, rekonstravimo (įteisinant savavališkos statybos darbus). Žemės sklypas patenka į ANP teritoriją. Pagal projekte pateiktas vizualizacijas, patalpų eksplikacijas, tai panašiau į gyvenamosios ir (ar) poilsio paskirties statinį. Taip pat, nors projekte nurodyta, kad projektuojamas negyvenamasis pagalbinio ūkio paskirties pastatas bus nešildomas, Nekilnojamojo turto registre nurodyta, kad šiam pastatui įrengta vietinė šildymo sistema. 

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2020 m. lapkričio 5 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vasiuliškės kaime, Linkmenų sen., statybos. Sklypas patenka į Labanoro regioninio parko teritoriją (Kiaunos kraštovaizdžio draustinis). Pagal projekte pateiktas vizualizacijas, patalpų eksplikacijas, tai panašiau į gyvenamosios ir (ar) poilsio paskirties statinį. Pagalbinio ūkio paskirties pastatas galimai suprojektuotas, nes sklype esančioje sodyboje jau yra vienas gyvenamasis namas. 

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2020 m. kovo 25 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl ūkininko sodybos – vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų – bitininko pastato, dirbtuvių, svirno ir ūkinio pastato Ginučių kaime, statybos. Žemės sklypas patenka į ANP teritoriją. Pažymėtina, kad projekte taip pat numatytas pagalbinio ūkio pastatų šildymas. Projektuojami identiški bitininko pastatas, svirnas ir ūkinis pastatas – identiški pastatai su terasomis, WC ir dušinėmis. Darytina išvada, kad projektuojamų pastatų – bitininko pastato, svirno ir ūkinio pastato – tikroji paskirtis galimai neatitinka nurodomos.

Ignalinos r. savivaldybės administracija 2019 m. gruodžio 2 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą dėl dirbtuvių Panižiškės k., Ignalinos sen. statybos. Pagal projekte pateiktas vizualizacijas, patalpų eksplikacijas, tai panašiau į gyvenamosios paskirties pastatą. Pavyzdžiui, 2013-01-10 Ignalinos r. savivaldybės administracija išdavė statybą leidžiantį dokumentą, kuriuo taip pat buvo suteikta teisė į dirbtuves rekonstruoti pirtį, esančią Turistų g., Ignalinoje. 2021-06-29 Ignalinos r. savivaldybės administracija išdavė statybą leidžiantį dokumentą, kuriuo suteikta teisė minėtų dirbtuvių paskirtį pakeisti į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatą, neatliekant jokių statybos darbų.

Išanalizavus statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesus Panevėžio miesto, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėse, darytina išvada, kad juose yra korupcijos rizika.

STT koliažas

11 komentaras

 1. Ir vėl meras J. Rasikas galės atsakingai pareikšti, kad niekas nieko su juo ir direktore J. Balinskiene nederino. Kai merui reikia jis atsakingai pameluoja, atsakingai pažada ir atsakingai nevykdo duotų pažadų… Viską daro atsakingai. Galėsim vėl meru išsirinkti Rasiką ir 4 metus turėti merą atsakingą už nieką.

 2. Gal tegul STT pasiaiškina kodėl namų valdoi gali būti vienas gyv namas,tam name turi gyventi trys šeimos nors yra galimybės pasistatyti kita,bet kvaili įstatymai draudžia,dėl to ir gyvena dirbtuvėse ir tvartuose,pristeigė saugomų teritorijų tik nuo ko ,nuo pačių gyventojų.Po to stebimės ,kad didėja emigracija nes gryžes teviškėn priverstas vėl emigruoti nes kvaili įstatymai neleidžia gyventi savo žemei.

 3. Valstiečiams apie stt išvis reiktų patylėti

 4. Mamertui
  Tamsta, bent dar esi bent kiek savikritiškas, pilietiškas ir atsakingas už savo rajoną, kad taip gini šį niekalą, vadinamą meru? Kuris rajonui per 3,5 metų nieko nedavė, tik skęsta skandaluose, sukiršino visuomenę, baigia išparduot pastatus, paežeres, tuoj ignalinietis ir pakakot neturės kur, viską bus užtūpę socdemai (bolševikai). Baltakis jau šios kadencijos pradžojerašė, kad socdemų valdymas rajonui padarys daugiau žalos, negu kovidas, karas ir kitos nelaimės. Gėda!

  • Gėda kad valstiečiai kurie valdė 20 metų ir nieko nepadarė, visada buvome per juos dugne, pasidomėkite statistika ir išgerkite degtinės šiandien

  • Paežeres valstiečiai išpardavė, sporto bazėje prie žaliojo, miesto pliaže. Labai lauksiu jūsų atsakymo kas šias pakrantes išpardavė ir privatizavo :)))))

  • „stanislovai”, papasakok geriau,kaip ten buvo su STT valstiečių valdžia ir Meleksu.Pavyko nesėst?

 5. Gal grįžkime prie straipsnio. Aš, atsakingai pareiškiu (jau ir man užsiciklino).
  Mažos savivaldybės išsiskiria iš didelių savivaldybių tai, kad labai bijo Aplinkos ministerijos nemalonės dėl statybų leidimų išdavimų – jie griežtai laikosi įstatymo raidės. Projektuotojai, pvz. iš Vilniaus, Kauno užsakovus „balamutina” ir sako , kad Jūs nebijokite viskas bus gerai, kad čia kaimas ir jie nieko nesupras, ar panašiai. Jie bando parkuose prastumti ne tradicinę architektūrą. Tai parkai ir savivaldybės ir atmeta derinimus, pvz. statinius su balkonais, vitrinomis, kurių parkuose negalima. O iš antro, trečio karto, pataisę pagal reglamentą projektus, gauną leidimą. STT tai mato korupciją, kodėl ?

 6. Gal būt gamtosauginiai reikalavimai kai kur atrodo per daug griežti ar nelogiški, tačiau jų nepaisyti vistiek nevalia. Tačiau dėl paežerių tankaus užstatymo – manau gerai. Jau dabar dažnu atveju norint praeit paežere reikia eiti vos ne palangėm. Pastatai pavadinti dirbtuvėm, tvartais ir pan. naudojami kaip naudojami. Savivaldybėje gi nėra jokio architekto. Tai su leidimų pardavimais yra visokių reikalų. Bet kai kam matyt į naudą, arne?

 7. Esant dabartiniam statybų reglamentavimui tokių ir pan.bėdų pilna visur. Ir išvadose štai pilna formuluočių „galimai”, „panašu” ir pan. Nėra galimybės atsisakyti derinti, pritarti, leisti žmonėms tvarkytis jų norimu būdu formuluotėmis „galimai”, „panašu” ar pan. Čia sisteminė bėda, nereikia ieškoti atpirkimo ožių kažkur kitur.

 8. Išrinkime Baltakį į merus, tai suklestės Ignalina, per mėnesį, ir pensijas padidins ir maistas maxėj atpigs, visus vagis susodins, ir taryboj galės tik Ropė…. nu gal dar koks vienas kitas su ūsais bočius. Šlovė valstiečiams (:(:(:


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here