Skip to content

Apie kokį burbulą svaigsta „Ignalinos diena“ ir Butų ūkio direktorius A. Jatulis?

Ona ZALECKIENĖ ir Jonas BALTAKIS (Rajono savivaldybės tarybos nariai)

Susiraskite 2023 m. sausio 27 d. laikraštį „Ignalinos diena“ (jis už rajono savivaldybės pinigus nemokamai mėtomas kaimo parduotuvėse) arba susiraskite feisbuke https://www.facebook.com/ignalina.lt, kur rajono savivaldybė skelbia: „Skaitykite laikraštyje „Ignalinos diena“ paskelbtą straipsnį „Ignalinoje vėl išpūstas muilo burbulas“. Straipsnis prasideda taip: „Laikraštyje „Mūsų Ignalina“ buvo paskelbta rajono savivaldybės tarybos nario Jono Baltakio vardu (?) pasirašyta publikacija „Ar žinote, kad Butų ūkiui jau pusantrų metų mokame… panaikintą mokestį?“ apie neva neteisėtai Ignalinos butų ūkio (toliau – IBU) renkamą eksploatacijos mokestį. Straipsnyje IBU kaltinamas neteisėtai iš Ignalinos miesto gyventojų renkantis mokestį, kuris neva buvo panaikintas prieš 1,5 metų, t. y. nuo 2021 m. liepos 1 d.“ 

Panagrinėkime dienos šviesoje, kur šioje manipuliacijoje šuo pakastas. Prie straipsnio pateikiamos dokumentų nuotraukos, tačiau tarp pateiktų nuotraukų nėra 2019 m. vasario 7 d. tarybos spendimo Nr. T-12. Matyt, neparanku tokią informaciją pateikti, tačiau 2019 m. kovo mokėjimo kvito nuotrauka yra. Įdomu kodėl? Žiūrėkime toliau. Straipsnio autorius prie straipsnio prilipdo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-179 nuotrauką, tačiau ne visą, o tik tiek, kiek autoriui paranku esą „burbului susprogdinti“ (matyt dėl to, kad toliau pateiktas priedas, kuriame ir yra visa paslaptis). Štai kaip šis dokumentas atrodė 2012 m. lapkričio 22 d. 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS IGNALINOS BUTŲ ŪKIO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO

2012 m. lapkričio 22 d. Nr. T-179

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2000, Nr. 80) 4.84 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V2-66  patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 8.1, 8.2 punktus ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V2-440 patvirtintą Daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų  nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių bendro naudojimo objektus administruoja uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos butų ūkis ir uždaroji akcinė bendrovė „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifus (pridedama).

2. Taikyti šiuo sprendimu patvirtintus tarifus nuo 2013 m. sausio 1 d. 

3. Pripažinti nuo 2013 m. sausio 1 d. netekusiu galios Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-80 „Dėl UAB Ignalinos butų ūkio ir UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ teikiamų paslaugų tarifų patvirtinimo“.

Savivaldybės meras Bronis Ropė

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 22 d.

sprendimo  Nr. T-179 priedas

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IR  BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFAI

 Eil.Nr.Paslaugos/tarifo pavadinimas ir rūšisTvirtinamas išlaidų tarifas 1 m2 naudingo ploto per mėnesį (Lt/m2)
1.Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo tarifas: be PVM  

 0,089
tarifui taikomas 21 proc. PVM0,019
su PVM0,108
2.Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo)  tarifas: be PVM

0,218
tarifui taikomas 21proc. PVM0,046
su PVM 0,264

Toliau straipsnyje manipuliuojama rajono savivaldybės 2021 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-127. Straipsnyje rašoma, kad UAB „Ignalinos butų ūkio“ direktorius A. Jatulis teigia: „Pabrėžiu – galios neteko tik 2012 m. sprendimo Nr. T-179 punktas 2, bet ne visas nurodytas tarybos sprendimas, o šis punktas skelbia: „Taikyti šiuo sprendimu patvirtintus tarifus nuo 2013 m. sausio 1 d.“, – akcentavo A. Jatulis. 2021 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-127 panaikinti 2019 m. sprendimu priimti tarifai ir patvirtinta, jog 2012 m. sprendimas toliau galioja nuo 2021 m. liepos 1 d. Taigi, visi 2012 m. sprendimu Nr. T-179 priimti tarifai esą tebegalioja, keitėsi tik jų įsigaliojimo terminas.“ Įdomu, kaip tokį aiškinimą pakomentuotų teisininkai (žinoma, išskyrus savivaldybės teisininkus). Prie straipsnio pridedama tik dalies minėto sprendimo nuotrauka, kuriame gali skaitytojas įžiūrėti tą antrąjį sprendimo punktą. 

Skaitykite nors šimtą kartų, minimam tarybos sprendime nerasite patvirtinimo apie 2012 m. tarifų galiojimą nuo 2021 m. liepos 1 d. Dabar visi kartu paskaitom 2021 m. tarybos sprendimo 2 punktą – pripažinti netekus galios „2.2. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio ir uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ priedo „Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifai“ 2 punktą“, (kuris naikinamas 2021 m. sprendimu), jame būtent ir yra nurodytas Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifas. Dabar pasidarė aišku, kodėl po straipsniu publikuojama ne viso 2012 m. tarybos sprendimo nuotrauka, o be priedo 2. Esmė tokia, kad „Ignalinos diena“ suvartė teisės aktus taip, kad rajono gyventojai nesuprastų ką skaitė. Tad kyla logiškas klausimas: kas pučia dūmų burbulus ir tų burbulų dūmais rajono gyventojams užtemdo akis – „Mūsų Ignalina“ ir J. Baltakis ar invazinė „Ignalinos diena“ ir A. Jatulis (J. Rasikas)? 

Ir dar įdomus faktas. Kaip žinome, „Mūsų Ignalinos“ internetinis variantas skelbiamas laikraščio išleidimo išvakarėse (šiuo atveju ketvirtadienį, sausio 26 d.). O elektroninė rytdienos laikraščio versija prenumeratoriams išsiunčiama laikraščio išėjimo išvakarėse apie 13.30 val. Sutapimas ar ne, bet mero darbotvarkėje skelbiama, kad meras sausio 27 d. davė interviu laikraščiui „Ignalinos diena“. Po straipsniu nurodyta, kad publikaciją apie „burbulą“ parašė ir laikraštyje paskelbė „Ignalinos diena“ (be autoriaus). Tai ir kyla pagrįsta abejonė – gal mero interviu „Ignalinos dienai“ ir buvo apie tą „burbulą“? Jei ne, gal meras, kaip kartais būna, apie UAB „Ignalinos butų ūkio“ direktoriaus A. Jatulio duotus paaiškinimus nieko nežinojo? Tada kažkaip visai pasidaro nejauku, kad A. Jatulis, būdamas teisininkas (kaip jis yra teigęs), šitaip išaiškintų sprendimų nuostatas. 

P. S. Narpliojant visą šią painiavą kyla ir daugiau klausimų.`Pamąstymui. A. Jatulis ir savivaldybė vis mojuoja 2012 m. sprendimu Nr. T-179. Tuomet tarifai šiame sprendime dar buvo nurodyti litais, tai gal valdžia litais algas iki šiol gauna? Butų ūkio mokesčių lapelyje keistai atrodo ir dar vienas mokestis, vadinamas „Techninė priežiūra“ (apie 1,90 Eur). Iš esmės „Eksploatacinės išlaidos“ ir „Techninė priežiūra“ – tas pats. Kas paaiškins, kuo jie skiriasi ir kodėl iki šiol mokėjome abu šiuos mokesčius?

7 komantarai (-ų)

  1. O dievulėliau, už ką mums šitokia žmones mulkinanti valdžia? Vietoj būdo ieškojimo kaip išspręsti susidariusią tikrai nemalonią situaciją, pasitelkia melą. Visokių abejonių kyla. Ne kartą buvo pateikta informacija, kad savivaldybė nemenką sumą moka Ignalinos dienos leidėjams, tai gal čia to laikraščio toks formatas – už pinigus bet kokia kaina dangstyti valdžios kliauzes.

  2. Čia tik lapeliai,po sujungtu įmonių koncorsiumo bus dar gražiau,sako viskam vadovauja Maskoliūnas,direktoriam gebėjimų trūksta,bet merui tinka,svarbu galva linksėti ir š ..malti.

  3. na va ir pramušė dugną. Šita beraščių valdžiukė ne tik mulkina žmones, bet ir traukia paskui save jais patikėjusius. Vienus dirbančius užmobingavo ir atleido, savus pastatytus – atpirkimo ožiais ir avelėmis pavertė. Gaila butų ūkio direktoriaus. protingas, išlaikytas, gerbiamas pasieniečių. Tiesiog Rasikas jį marionete pavertė.

    • Tai gi niekas pririšes nelaiko,jei save gerbia ir kitus gera proga garbingai atsistatydinti,bet gal nepragyvena iš pasieniečio pensijos.

  4. Seniai pažįstu Butų ūkio direktorių, todėl netikiu kad A. Jatulis galėjo šitaip aiškinti jo vadovaujamos įmonės taikomą dokumentą. Labiau panašu, kad jis gal net nežinojo, kad davė tokį paaiškinimą. Tokiu atveju jam būtina dėl savo turimos kompetencijos išrėžti tiesą kaip buvo. Na, o jei tai jo aiškinimas, tai … reikia pagalvoti apie savo kompetencijos tinkamumą užimamoms pareigoms.

  5. Auditoriai,aliooooo! Matyt, atėjo jūsų valanda, jeigu suvokiate, kad , esant tokiai ,,skaidriai”tvarkai savivaldybėje,derėtų ir jums atidžiau pasigilinti į priimtus ir taikomus sprendimus ar kitus teisės aktus.O gal tokia tarnyba seniai panaikinta, kaip nereikalinga?

    • Tai kad savivaldybės administracijos Audito skyriuje neliko nė vieno darbuotojo. Ir kam jų reik, vis tiek tas pats būtų.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here