Skip to content

Esu Tverečiaus vaikas ir tuo didžiuojuosi…

Parengė Sigita TELYČĖNAITĖ

Jau prabėgo beveik dešimtmetis, kai Tverečiaus kraštas, Lietuva neteko aktyvaus tautinės kultūros puoselėtojo, Toronte gyvenusio Broniaus SAPLIO. Įžymus Vilniaus krašto veikėjas, Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje pirmininkas, apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu ir ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ liko bendraminčių, bendraamžių kraštiečių prisiminimuose.

B. Saplys gimė 1920 m. balandžio 8 d. Tverečiuje, buvusiame Švenčionių apskr. (dabar Ignalinos r.), valstiečių šeimoje. Mokėsi Švenčionių lietuvių gimnazijoje, ją uždarius – Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje, kurią baigė 1941 m. Studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete iki jo uždarymo 1943 m.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Keletą metų praleidęs Vokietijoje, išvyko į Kanadą ir įsikūrė Toronte. Čia vedė lietuvaitę iš Kauno Primą Siminkevičiūtę. Užaugino tris sūnus, visi sukūrė lietuviškas šeimas. Toronte dirbo geležinkelininku, kasėju, staliumi, o vakarais mokėsi Toronto statybos institute. Jį baigęs, iki pensijos dirbo statybų prižiūrėtoju. 

Dar 1966 m. rugpjūčio 26 d. tautinės minties lietuvių laikraštyje įamžintas Kanados Lietuvių Dienos rengimo komitetas, kurio aktyviu nariu buvo tverečėnas Bronius Saplys. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, beveik kasmet tverečėnas atvažiuodavo į gimtinę ir kartu su kitais Vilniaus krašto lietuvių sąjungos nariais organizuodavo visapusišką pagalbą gimtajai Rytų Lietuvai. 

Lietuvoje padėjo rengti moksleivių kraštotyros darbų konkursus „Vilnius – ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė“, prisidėjo prie Lietuvos ir užsienio lietuvių kultūros veikėjų atminimo įamžinimo. J. M. Šlapelių muziejui surinko ir atsiuntė Vilniaus krašto lietuvių sąjungos archyvą, senųjų vilniečių biografijas knygai „Vilniečių veikla išeivijoje“. Aplankė daugelį Vilniaus krašto mokyklų, rūpinosi švietimo reikalais, organizavo labdarą mokykloms ir pats jas rėmė. B. Saplys buvo ilgametis Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje pirmininkas, „Vilnijos“ draugijos konsultantų komisijos narys, Tautos fondo Kanadoje vicepirmininkas, Kanados lietuvių fondo revizijos komisijos narys, 1993 m. išrinktas Centro valdybos pirmininku. Jo šeima ir jis pats buvo aktyvūs skautai.

B. Saplys parašė nemažai straipsnių „Tėviškės žiburiams“, „Vorutai“, „Rytui“, „Valstiečių laikraščiui“, „Lietuvių godoms“ ir kitiems leidiniams.

„2012 m. lapkričio 24 d. „Švenčionijos klubo“ nariai su pirmininke Vanda Gumauskiene nuvažiavo į Rytų Lietuvos kampelį – Tverečių. Tikslas – pristatyti tverečėnams jų kraštiečio – 92-ejų metų Broniaus Saplio, gimusio čia, dabar gyvenančio Toronte, tolimoje Kanadoje, Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje pirmininko – šiltos, gražios, dar spaustuvės dažais kvepiančios prisiminimų knygos „Gyvenimo kelionė: Tverečius–Torontas“, kurią išleido leidykla „Homo liber“ – rašoma „Vorutoje“. 

Biografinėje knygoje autorius nuoširdžiai peržvelgia savo gyvenimo kelią, asmeninius sprendimus ir pasirinkimus.

„Esu Tverečiaus vaikas, tuo didžiuojuosi, kiek įmanydamas padedu savo kraštui ir jo žmonėms visuose baruose“, – rašė Bronius. Autorius akcentuoja, kad sunku gyventi svetur, toli nuo Tėvynės, bet ir čia visą gyvenimą galima paskirti savo tautos, savo gimtinės gerovei“. 

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga išeivijoje atkūrė ir tęsė vilniečių kultūrinę, rezistencinę veiklą, rėmė visus darbus, susijusius su Lietuvos išlaisvinimu ir valstybės stiprinimu. Padėtis nepriklausomoje Lietuvoje bei etninėse lietuvių žemėse gerėjo dalinai ir dėl Broniaus Saplio šeimos pastangų, jos pasišventimo lietuvių Tautos reikalams. 1994 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Bronių Saplį apdovanojo Gedimino ordino medaliu, o 2005 m. – ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. „Kol esu aš, gyva ir Prima, šeimos ir gyvenimo palydovė“, – sakė Bronius. Jai buvo artimos tos pačios politinės ir idėjinės vertybės, kurioms abu skyrė gyvenimą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje