Skip to content

Žinių srautas

Parengė Jonas BALTAKIS

Parduotuvės

Iki rugsėjo 25 d. rekonstrukcijai užsidarė Ignalinos „Maxima“. Vėliau panašių permainų lauks ir „Norfa“. O buvusioje mažojoje „Maximoje“ atsidarys tinklo „Aibė“ parduotuvė. Tai, kaip planuojama, atsitiks lapkritį, dabar renkami darbuotojai.

Šilumos kainos

Rugpjūčio 29 d. įvykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje UAB Ignalinos šilumos tinklams nustatytos šilumos kainos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio) tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Šilumos kaina perskaičiuota, atsižvelgiant į efektyvumo koeficientą. Tai lėmė vienanarės kainos pastoviosios dedamosios padidėjimą 1,09 ct/kWh (be PVM). Galiojusi pastovioji dedamoji buvo 2,83 ct/kWh (be PVM), pritarus sprendimui, bus 3,92 ct/kWh (be PVM). 

Perduota Dūkšto pirtis 

Rajono savivaldybės administracijai perduotas SĮ „Kompata“ patikėjimo teise valdomas Dūkšto pirties pastatas su priklausiniais ir inžineriniais statiniais. Buvo atsižvelgta į SĮ „Kompata“ raštą, kuriame paaiškinama, kad minėtas turtas įmonei nereikalingas. Pirties pastatas buvo išnuomotas, bet mirus nuomininkui, ši veikla nebevykdoma. Perėmus turtą bus rengiami šio turto pardavimo dokumentai.

Perduotos ambulatorijų patalpos

Rajono savivaldybės administracijai perduoti šiuo metu Ignalinos rajono poliklinikos patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdomas ilgalaikiį turtas: Dūkšto ambulatorijos patalpos ir Ceikinių, Kazitiškio, Mažėnų, Šiūlėnų bei Naujojo Daugėliškio medicinos punktų patalpos. Atsižvelgta į Ignalinos rajono poliklinikos raštą, kuriame informuojama, kad minėtų medicinos punktų licencijos sustabdytos ir turtas grąžinamas rajono savivaldybei. Dabar ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikia specialistų komanda: trys bendrosios praktikos slaugytojai, kineziterapeutas, du slaugytojo padėjėjai. Darbuotojai aprūpinti transporto ir medicinos priemonėmis. Perimtos Dūkšto ambulatorijos patalpos bus naudojamos seniūnijos veiklai vykdyti.

Užsakomieji pavėžėjimo reisai

Į UAB Ignalinos butų ūkis investuotas rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis turtas – M3 klasės turistinis autobusas „Scania Touring K410 Higer“. Taip sudaryta galimybė vykdyti vietinius ir užsakomuosius reisus. Ignalinos butų ūkis ne tik teikia gyvenamųjų namų administravimo paslaugas, tiekia vandenį ir tvarko nuotekas, bet ir vykdo gyventojų pavėžėjimo paslaugas. Įmonė plečia veiklą ir numato organizuoti užsakomuosius pavėžėjimo reisus.

NVO taryba

Iš 15 asmenų (tarybos narių, nevyriausybinių organizacijų atstovų, savivaldybės administracijos, turizmo informacijos centro specialistų) sudaryta rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. Į ją deleguoti du savivaldybės tarybos nariai – Marijona Lukaševičienė ir Jūratė Rudokienė.

Komandiruotė

Rajono savivaldybės tarybos nariai Vilius Cibulskas ir Donatas Mačys 2023 m. rugsėjo 23–26 d. komandiruojami kartu su savivaldybės meru vykti į Vokietijos Biureno miestą atstovauti rajono savivaldybei Biureno miesto šventėje „Oktobermarkt“.

Priimtas sprendimas savivaldybės tarybos narę Justiną Bielinytę deleguoti į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

Mokinių skatinimas

Patvirtintas rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas, kuriame numatyta platesnė skatinimo sistema nei anksčiau galiojusiame. Naujajame apraše numatytas ne tik abiturientų, bet ir kitų puikiai besimokančių mokinių apdovanojimas piniginėmis premijomis. Už aukštus mokymosi pasiekimus bus apdovanojami 5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniai. Apdovanojimai vyks kasmet per Rugsėjo 1-osios šventę. Manoma, kad tai didins mokymosi motyvaciją. Šiuo metu savivaldybės mokyklose puikiai besimokantys mokiniai skatinami tik pagyrimo raštais.

Kiti klausimai

Patikslintas Ignalinos rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas, padidinant jo pajamas, taip pat patvirtinti savivaldybės 2022 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa ir kt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje