Skip to content

Savivaldybės tarybos posėdyje priimti net 48 sprendimai

MI informacija

Gegužės 2 d. vyko trečiasis šiais metais rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo pradžioje gimtadienių proga pasveikinti tarybos nariai Juozas Rokas ir Vidmantas Čepulėnas, pristatytas darbą pradėjęs naujasis tarybos sekretorius Artūras Pimpė. Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 20 tarybos narių, buvo priimti 48 sprendimai.

Biudžetas

Patikslintas 2024 m. rajono savivaldybės biudžetas, padidintas asignavimų planas rajono gimnazijoms, „Šaltinėlio“ mokyklai, Ignalinos krašto muziejui. Skirtos lėšos projektų įgyvendinimui, vaikų vasaros stovyklų veikloms finansuoti.

Šilumos ūkio investicijos

Taryba pritarė faktiškai atliktoms UAB Ignalinos šilumos tinklų investicijoms. Per 2023 m. į šilumos ūkį investuota 99 194,39 eurų nuosavų lėšų. Ignalinos centrinėje katilinėje pakeisti 3 hidraulinio kuro padavimo įrenginiai, Dūkšto katilinėje buvo sumontuotas naujas 500 kW galios vandens šildymo katilas su pakura, katilo sraigtiniu konvejeriu, dūmtakiu, dūmsiurbe, kompresoriumi, pagalbiniu technologijos skydu ir katilo valdymo skydu, įsigyti 2 nauji kompiuteriai, trys šilumos apskaitos prietaisai, cirkuliacinis siurblys. Priimtas sprendimas skirti 74 466,20 Eur piniginių lėšų didinti įmonės įstatinį kapitalą, kuris bus panaudotas padengti atliktas investicijas.

Ignalinos šilumos tinklams perduota eksploatuoti katilinė, esanti Dūkšto mokyklos pastate. Iki šiol Didžiasalio „Ryto“ gimnazija patikėjimo teise valdė šią katilinę ir tiekė šilumą gimnazijos patalpoms. Šilumos gamyba ir tiekimas nėra gimnazijos veikla, ji neturi reikiamo personalo, galinčio tinkamai eksploatuoti katilinę.

Švietimo įstaigų pertvarkos

Priimtas sprendimas pertvarkyti Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos struktūrą pasibaigus 2023–2024 mokslo metų ugdymo procesui, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Nuo 2024 m. rugpjūčio 31 d. panaikinamas Dūkšto skyrius, o Naujojo Daugėliškio skyriuje nebus formuojamos 1–8 ir I–II gimnazijos bendrojo ugdymo klasės. Čia praėjusios tarybos (mero) neprotingo sprendimo, kai Dūkšto ir N. Daugėliškio mokyklos buvo prijungtos prie Didžiasalio gimnazijos, atgarsiai.

Pertvarkyta Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos struktūra, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsteigiant Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Dūkšto skyriuje. 

Rinksime geriausią žemdirbį ir gražiausią sodybą

Taryba patvirtino rajono savivaldybės konkurso „Metų žemdirbys“ ir konkurso „Gražiausiai tvarkoma Ignalinos rajono sodyba“ nuostatus. Konkursu „Metų žemdirbys“ bus skatinama pažangiau ūkininkauti, siekti inovacijų ir gamybos efektyvumo, skleisti gerąją ūkininkavimo patirtį, stiprinti bendruomeniškumą, populiarinti žemės ūkio profesiją, gerinti jos įvaizdį. Gražiausios sodybos rinkimai, kaip tikimasi, skatins rajono gyventojus kurti tvarkingą ir išpuoselėtą savo namų ir šalia jų esančių erdvių aplinką, ugdys jų kūrybiškumą, motyvuos ieškoti naujų idėjų. Šių konkursų nugalėtojams bus skiriamos mero padėkos ir piniginės premijos. Kaip sakė meras Laimutis Ragaišis, tikimasi, kad tai paskatins ir kaimų, ir miestų žmones daugiau dėmesio skirti savo sodybų, jų aplinkos tvarkymui, didins pastangas gyventi gražiau, puošti Ignalinos kraštą. Tarybos narė Marijona Lukaševičienė apkaltino „Metų žemdirbio“ nuostatų rengėjus plagiatu, esą viskas nukopijuota nuo Ūkininko sąjungos daug metų rengiamo konkurso „Metų ūkis“ nuostatų. Žinoma, tai nerimta pretenzija. 

Sportininkų apdovanojimai

Už Ignalinos rajono garsinimą ir sporto laimėjimus šalies, tarptautinėse varžybose, premijomis bus skatinami geriausi rajono sportininkai ir jų treneriai. Paraišką gauti sportininko premiją kasmet nuo sausio 1 iki 15 d. galės teikti ir patys sportininkai, ir jų įstatyminiai atstovai, taip pat rajono švietimo įstaigos, rajone registruoti ir vykdantys sportinę veiklą sporto klubai ir kitos nevyriausybinės sporto organizacijos.

Nauji projektai

Pritarta projektui „Interaktyvus darželinukų anglų kalbos mokytojas“. Šiuo projektu bus siekiama tobulinti vaikų anglų kalbos įgūdžius. „Šaltinėlio“ mokykla yra įsigijusi interaktyvias lentas, atlieka įvairias užduotis, todėl šios priemonės labai tiktų projekto programai. Vaikai galėtų atlikti interaktyvaus mokytojo užduotis. Pateiktai ir patvirtintai paraiškai būtų skiriamas 100 proc. finansavimas. Projekto vertė – 53 000 Eur.

Pritarta Ignalinos krašto muziejaus projektui „Užriestagalvis girion lekia“ ir jo finansavimo užtikrinimui. Projektas skirtas žymiausios Ignalinos krašto tautosakos pateikėjos Kristinos Skrebutėnienės atminimo išsaugojimui. Jau yra išleista knyga su jos dainų įrašais, leidybai dar bus rengiama smulkioji tautosaka, pasakojimai (knyga su įgarsintų tekstų įrašais). Planuojama išleisti kalendorių.

Patalpos vaistinių veiklai

Nutarta 10-čiai metų viešo konkurso būdu išnuomoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 53,96 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias Salos g. 23, Didžiasalio kaime. Patalpos nuomojamos vaistinių veiklai vykdyti. Pradinė nuomos kaina – 19,43 Eur per mėnesį be PVM.

Patalpos Turizmo informacijos centrui

Priimtas sprendimas perduoti Ignalinos rajono turizmo informacijos centrui patikėjimo teise valdyti savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo) įgyvendinti savivaldybei priklausantį ilgalaikį turtą – pastatą-kavinę, esančią Ateities g. 18A, Ignalinos mieste. Atsižvelgta į Ignalinos rajono turizmo informacijos centro prašymą.

Veiklos auditas

Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai iki 2024 m. rugsėjo 30 d. pavesta atlikti VšĮ Ignalinos sveikatinimo parko veiklos auditą už 2021–2023 m. Audito tikslas – įvertinti audituojamos įstaigos veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, valdymo (administravimo) efektyvumą, atskleisti veiklos tobulinimo galimybes, patikrinti apskaitos duomenų tikrumą ir teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl dalininkų ir jų dalių pokyčius bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo.

Įstaigų ir įmonių veiklos ataskaitos

Taryba pritarė Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2023 metų ataskaitų rinkiniui, taip pat Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Ignalinos rajono kultūros centro, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Ignalinos krašto muziejaus, Ignalinos rajono turizmo informacijos centro, Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuro, Ignalinos rajono socialinių paslaugų cento, Didžiasalio vaikų globos ir socialinių paslaugų šeimai centro, Dūkšto globos namų, Ignalinos rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, SĮ „Kompata“, UAB Ignalinos šilumos tinklų, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB Ignalinos butų ūkio, Lietuvos žiemos sporto centro, VšĮ Ignalinos sveikatinimo parko ataskaitų rinkiniams.

Kiti sprendimai

Priimtas sprendimas perimti Ignalinos rajono savivaldybės nuosavybėn viešosios įstaigos Lietuvos žiemos sporto centro dalininkų turtines teises ir pareigas savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo) įgyvendinti.

Priimti kiti sprendimai.

Parengta pagal www.ignalina.lt su redakcijos pastabomis (jos spausdinamos juodu šriftu).

L. Kovalevskienės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje